Няколко задължителни четива за длъжностни лица по защита на данните

Европейският комитет публикува още текстове за обществено обсъждане, както и окончателни варианти на насоки, свързани с поверителността

Европейският комитет по защита на данните EDPB представи за обществено обсъждане Насоки относно кодексите за поведение (CoC) като инструмент за трансфери. Основната цел на насоките е да изясни прилагането на членове 40 (3) и 46 (2) (д) от GDPR. Тези разпоредби предвиждат кога CoC може да се използва от администратори и обработващи данни при прехвърляне на данни извън ЕС. Насоките допълват Насоки 1/2019 относно кодексите за поведение, които установяват общата рамка за приемане на кодекси за поведение. Европейският комитет по защита на данните приема коментари до 1 октомври 2021 г. по Насоки 04/2021 относно кодексите за поведение като инструменти за трансфери.

EDPB публикува окончателна версия на Насоките за виртуални гласови асистенти (VVA). Насоките имат за цел да предоставят препоръки на съответните заинтересовани страни за това как да се справят с някои от най-значимите предизвикателства пред виртуалните гласови асистенти. След обществена консултация Насоките бяха актуализирани, за да отразят получените коментари.

След публична консултация, EDPB публикува и окончателна версия на Насоки относно концепциите за администратор и обработващ лични данни според Общия регламент относно защитата на данните.

От влизането в сила на GDPR възникват въпроси, свързани с това до каква степен той промени тези понятия, по-специално по отношение на съвместните администратори и на и задълженията на обработващите лични данни.

Насоките се състоят от две основни части – една, обясняваща различните понятия, и друга, включваща подробни насоки за администраторите, обработващите и съвместните администратори.

Насоките включват и допълнителни практически разяснения.

Тези насоки предоставят разяснения относно основни понятия като администратор, съвместни администратори и обработващ.

Окончателната версия включва актуализирани формулировки и допълнителни разяснения, за да се отчетат коментарите и обратната връзка, получени по време на обществената консултация.

Обществената консултация по насоките относно концепциите за администратор и обработващ лични данни според Общия регламент относно защитата на данните продължи  до 19 октомври 2020 г.

Можете да споделите: