Политика за поверителност

Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност се отнася за „Дунчева Консултинг“ ЕООД, сайта www.duncheva.bg и профилите на дружеството във Facebook и Instagram.

Това е информация, предоставена съгласно Регламент 2016/679 / ЕС (Общ регламент относно защитата на данните – наричан по-долу GDPR).

„Дунчева Консултинг“ ЕООД гарантира спазването на законодателството за защита на личните данни, в съответствие с разпоредбите на GDPR. Потребителите / посетителите се приканват да прочетат внимателно настоящата Политика за поверителност, преди да представят какъвто и да е вид лична информация и / или да попълнят електронна форма на самия сайт, както и да си взаимодействат с профилите на Дунчева Консултинг в социалните мрежи.

Ако искате по някаква разумна причина да се запознаете с пълния текст на Политиката за поверителност на дружеството, моля да се свържете с нас по посочените по-долу начини.

Вид на обработваните данни

1) Информация в сайта – Това е информация, която не е събрана, за да бъде свързана с идентифицирани заинтересовани страни, но която по своето естество би могла чрез обработка с данни, съхранявани от трети страни, да позволи идентифициране на потребители / посетители (например IP адрес, имена на компютърни домейни използвани от потребители, които се свързват със сайта, кодът, показващ състоянието на отговора, даден от сървъра, вид на браузъра, времеви индикации за началото и края на сесията на сърфиране, всяка идентификация на акаунта и дейностите, извършвани на сайта и т.н.).

Тези данни се използват само за статистическа информация и за проверка на правилното функциониране на сайта.

2) Данни, предоставени доброволно от потребители / посетители – Ако потребителите / посетителите чрез този сайт изпратят личните си данни за достъп до определени услуги или да отправят заявки по електронна поща, това води до придобиването от Дунчева Консултинг на адрес на изпращача и / или всякакви други лични данни, които ще бъдат обработвани изключително за да отговорят на заявката или за предоставяне на услугата.

Личните данни, предоставени от потребители / посетители, ще бъдат съобщени на трети страни само ако комуникацията е необходима, за да се съобразят с исканията на самите потребители / посетители.

3) Нашите уебсайтове могат да използват бисквитки. Когато се използват бисквитки, на вашия браузър ще бъде изпратено изявление, обясняващо използването на бисквитките. За да научите повече, моля, вижте нашето известие за бисквитки.

4) Част от услугите на Дунчева Консултинг не могат да бъдат предоставени без осигуряване на достъп до лични данни. Ако не ги предоставите, може да е невъзможно получаването на исканите услуги.

Лицата, които ще обработват личните данни, са свързани със счетоводните услуги, куриерски услуги, правни и маркетингови консултации и др.

Срокове на съхранение

След изтичането на приложимия период на съхранение, ще унищожим сигурно вашите лични данни. При изпълнение на проекти по оперативни програми съхранението се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството като счетоводната система и документация са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията, указани в чл.140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. допълнен с чл. 272, параграф 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) №1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Права на заинтересованите страни

Потребителите / посетителите имат право да имат достъп до данните, които ги засягат, по всяко време и да упражняват останалите предоставени права (например да поискат произхода на данните, коригирането на неточни или непълни данни, ограничението на обработката, анулирането или забрава, преносимост на данни, както и да се противопоставят на използването им по законни причини), като се свържт по посочените по-долу начини.

Вашият достъп до вашата лична информация

Имате право да:

  • поискате от нас да ви предоставим копия от личната информация, която съхраняваме за вас, да проверим нейната точност или да изискате информацията да бъде актуализирана или коригирана;
  • да поискате изтриване, анонимност или блокиране на личната ви информация, която се обработва в нарушение на закона;
  • възразявате по легитимни причини за обработката на личната ви информация. При определени обстоятелства може да не успеем да спрем използването на вашата лична информация. Ако случаят е такъв, ще ви уведомим защо.
  • да прекратите абонамента, ако вече не искате да получавате никакви маркетингови материали от нас като се свържете с нас чрез използвате данните ни за контакт.

При подаване на искане за информация трябва да предоставите достатъчно информация за потвърждаване на самоличността ви. Информацията трябва да съдържа най-малко име; единен граждански номер/личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор; постоянен адрес; адрес за кореспонденция; телефон;  електронен адрес за кореспонденция (при наличие). В случай че не предоставите тези данни или предоставените данни пораждат основателни съмнения за вашата самоличност, Дунчева Консултинг може да откаже да разгледа депозираното искане за предоставяне на информация.

Не се изисква плащане на такса при подаване на искането, може да се наложи плащане на разумна сума, ако искането се прецени като явно неоснователно или прекомерно.

Дунчева Консултинг като администратор предоставя на субекта на данни информация относно действията, предприети във връзка с неговото искане без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

Дунчева Консултинг като администратор ще информира субекта на данните за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Ако администраторът не предприеме действия по искането на субекта на данни, администраторът уведомява субекта на данни без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред

Ако искате да упражнявате някое от вашите права, моля, свържете се с нас, като използвате данните по-долу.

Контакт с нас

Тел.: +359 2 8719957 E-mail:  duncheva.bg @ abv.bg или office.dunchevaconsulting at gmail.com

За контакт с Комисията за защита на личните данни:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща:  kzld@cpdp.bg Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисията за защита на личните данни е надзорният орган в България и може да предостави допълнителна информация за вашите права и задължения по отношение на вашата лична информация, както и да разгледа всякакви оплаквания, които имате относно обработката на вашата лична информация.

Актуализация на тази политика и дата

Всички промени, които правим в нашата политика за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на нашата интернет страница/и.

Последна актуализация 30 юли 2020 г.