Европейският комитет по защита на данните публикува окончателните насоки за прилагането на втората директива за платежни услуги и GDPR

Уточнено е съдържанието на повтарящите се в двата документа понятия с примери

На 15 декември, по време на 43-та си пленарна сесия на EDPB прие окончателна версия на насоките за взаимодействието на Втората директива за платежните услуги (PSD2) и GDPR.

Документът има за цел да предостави допълнителни разяснения относно аспектите на защитата на данните в контекста на PSD2, по-специално относно връзката между съответните разпоредби в GDPR и PSD2.

На 24 юли съобщих, че започна общественото обсъждане на насоките, които казват как GDPR се прилага при условията на PSD2.

В резултат на коментарите, получени по време на обществената консултация, е включен и раздел за предотвратяване на измами.

В текста на насоките се казва, че правната рамка относно изричното съгласие е сложна, тъй като и двете – PSD2 и GDPR, включват понятието „изрично съгласие“. Това води до въпроса дали „Изрично съгласие“, както е посочено в член 94, параграф 2 PSD2, трябва да се тълкува по същия начин, както изрично съгласие съгласно GDPR.

PSD2 въвежда два нови вида платежни услуги (доставчици): PISP и AISP.

Може да има няколко различни вида услуги с акцент върху различни характеристики и цели. Например някои доставчици могат да предлагат на потребителите услуги като бюджетно планиране и наблюдение на разходите. Обработката на лични данните в контекста на тези услуги са обхванати от PSD2. Услуги, които водят до оценки на кредитоспособност на потребителя на платежни услуги … попада извън обхвата на PSD2 и следователно попада под GDPR.

Освен това сметки, различни от платежни сметки също не са обхванати от PSD2. Даден е пример с компания, която предлага онлайн услуга, състояща се от предоставяне на информация за една или повече платежни сметки чрез мобилно приложение, за справки.

С тази услуга потребителят на платежни услуги може с един поглед да види салда и скорошни транзакции в две или повече разплащателни сметки в различни банки. Разходът или доходът на потребителя на платежна услуга се категоризира по тип (заплата, ваканция, ипотека и др.), като по този начин помага при финансово планиране. Приложението предлага и услуга за иницииране плащания директно от потребителската сметка (и) за плащане (услуга за иницииране на плащания). За да предостави тези услуги, PSD2 регламентира правните условия, при които PISP и AISP могат да имат достъп до платежни сметки, за да предоставят услуга на потребителя на платежни услуги.

Можете да споделите: