Андреа Йелинек: Нужен е общ европейски подход за обработване на правилните лични данни при отварянето на границите

Отмяната на контрола на вътрешните граници в ЕС и останалите дейности от пътната карта за постепенно намаляване на мерките за предпазване от коронавируса, изискват необходима и пропорционална информация

EDPB настоятелно призова държавите-членки да приемат общ европейски подход при вземането на решение коя обработка на лични данни е необходима, за да се понижи рискът от разпространение на пандемията, като се спазват основните права и свободи на хората. Когато решават какво мерки са необходими, държавите-членки трябва да спазват основните права от Хартата за правата на човека, поверителността и защитата на данните, както и общите правила за защита на данните, пише в подписания от председателя на Европейския комитет по защита на данните, Андреа Йелинек документ.

EDPB подчертава, че обработката на лични данни в този контекст трябва да бъде необходима и пропорционална. В светлината от тези принципи мерките следва да се основават и на научни доказателства. Освен това EDPB припомня, че защитата на личните данни трябва да се осигурява последователно в целия ЕС, където и да се намират субектите на данни.

По-конкретно EDPB подчертава, че някои аспекти на законодателството за защита на данните изискват специално внимание от страна на държавите-членки, например спазването на принципите за законност, справедливост и прозрачност, ограничаване на целите, минимизиране на данните. Държавите-членки трябва да обработват само данни, които са адекватни, точни, релевантни и ограничени до необходимото във връзка с определената цел, за която са обработена.

Държавите-членки следва да гарантират, че данните се съхраняват само за кратък период от време и не повече от необходимото за целите на обработката.

Сигурност на данните – държавите-членки следва да гарантират подходящото ниво на сигурност до прилагане на подходящи технически и организационни мерки за защита на данните въз основа относно оценка на риска, например чрез използване на псевдонимизация и подходящо ниво на криптиране, когато се обработват данни от силно личен характер, като здраве и местоположение данни.

EDPB подчертава значението на предварителна консултация с компетентните национални органи за защита на данните, когато държавите-членки обработват лични данни в този контекст, за да се улесни правилното прилагане на законодателството за защита на данните.

Можете да споделите: