Публикуваха европейското ръководство за мобилните приложения за проследяване на контактите в контекста на пандемията от COVID-19

Документът е част от Насоките на EDPB относно използването на данни за местоположението и инструменти за проследяване

Комисията за защита на личните данни съобщи, че Европейският комитет по защита на данните (EDPB) е приел двата важни документа, свързани с защитата на неприкосновеността по време на борбата с пандемията от коронавирус: „На своето 23-то пленарно заседание, състояло се на 21 април 2020 г., Европейският комитет по защита на данните прие „Насоки 03/2020 относно обработването на данни за здравословното състояние за целите на научните изследвания в контекста на пандемията от COVID-19” и „Насоки 04/2020 относно използването на данни за местоположението и инструменти за проследяване на контактите в контекста на пандемията от COVID-19”.

Насоките относно обработването на здравни данни за изследователски цели в контекста на пандемията COVID-19 имат за цел да хвърлят светлина върху най-належащите правни въпроси, свързани с използването на здравни данни, като правното основание за обработване, по-нататъшно обработване на здравни данни за целите на научните изследвания, прилагането на адекватни мерки за защита и упражняването на правата на субекта на данните. В насоките се посочва, че Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) съдържа няколко разпоредби за обработка на здравни данни за целите на научните изследвания, които се прилагат в контекста на пандемията от COVID-19. В допълнение, насоките са насочени към правни въпроси относно международните трансфери на данни, включващи здравни данни за изследователски цели, свързани с борбата срещу COVID-19, по-специално при липса на решение за адекватност или други подходящи мерки за защита на данните.

Във връзка с приемането на насоките относно обработването на данни за здравословното състояние за целите на научните изследвания, председателят на Европейския комитет по защита на данните, Андреа Йелинек заяви: „В момента се полагат големи усилия за изследователска дейност в борбата срещу COVID-19. Изследователите се надяват да постигнат резултати възможно най-бързо. GDPR не застава на пътя на научните изследвания, а дава възможност за законното обработване на здравни данни в подкрепа на целта за намиране на ваксина или лечение на COVID-19”.

В насоките относно използването на данни за местоположението и инструменти за проследяване на контактите се подчертава, че както GDPR, така и Директивата за защита на личните данни в електронните комуникации, съдържат специфични разпоредби, позволяващи използването на анонимни или лични данни в подкрепа на публичните органи и други участници на национално и европейско ниво в техните усилия за наблюдение и ограничаване на разпространението на COVID-19. Общите принципи на ефективност, необходимост и пропорционалност трябва да ръководят всички мерки, приети от държавите-членки или институциите на ЕС, които включват обработване на лични данни в борбата с COVID-19. Като допълнение към насоките, Комитетът прие ръководство за мобилните приложения за проследяване на контактите. Целта на това ръководство, което не е изчерпателно, е да предостави общи насоки относно разработването и прилагането на мобилни приложения за проследяване на контакти, като се подчертава, че всяка оценка трябва да се извършва за всеки отделен случай.

Европейският комитет по защита на данните подчертава позицията си, изразена в писмо до Европейската комисия на 14 април 2020 г., че използването на мобилни приложения за проследяване на контакти трябва да бъде доброволно и не трябва да се разчита на проследяване на отделни движения, а на информация за физическа близост на потребителите.

И двете групи насоки по изключение не са предоставяни за обществено обсъждане поради спешността на настоящата ситуация и необходимостта тези насоки да са достъпни по най-бързия възможен начин. Към момента са достъпни на английски език, предстои превеждането и публикуването им и на български език.

Насоките са публикувани на 22 април 2020 г. на сайта на Европейският комитет по защита на данните, както и на сайта на КЗЛД.“

 

Можете да споделите: