Комисията за защита на личните данни представи пред депутатите резултатите от проверката в НАП

КЗЛД повтори изявленията на НАП, че причина за изтичането на данни е въвеждането на електронни услуги в името на облекчаването на данъкоплатците за сметка на информационната сигурност

Председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов заяви пред Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция по приходите, че в НАП не са правени оценка на риска и оценка на въздействието при въвеждането на нови фукционалности към информационната система на агенцията.

Временната анкетна комисия, в чието име погрешно е изписано името на НАП, изслуша констатациите КЗЛД, че в приходната администрация няма разписани конкретни правила и процедури дори какво се случва с данните след като се бъде изготвена някаква справка. Данните не са унищожавани, съобщи Караджов. Информационната система е от 2008 г и софтуерът на глобално ниво ще се поддържа до януари 2020 г., стана ясно на срещата. Софтуерът за управление на приходите СУП струваше над 7 млн. долара по проект на Световната банка, фирмата изпълнител беше френската „Бул“. В интернет могат да се намерят интересни документи за развитието на информационната система – след СУП идва УИС:

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ПРОЕКТ

Повишаване знанията и уменията на служителите от НАП за работа със стандартен софтуер, използван за анализи от Управленската информационна система (DataWarehouse) (УИС) в НАП

 Настоящият проект допълва и надгражда резултатите от изпълнението на проект „Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/DataWarehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10-31-4С/03.02.2011 г., който приключи през месец март 2014 година. Проектът се осъществи по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”. 

Създаването на Управленска информационна система/DataWarehouse беше заложено в Проекта за реформа в администрацията по приходите (ПРАП), финансиран от Световна банка и приключил през 2009 година. УИС се очакваше да бъде част от създадения в рамките на проекта Софтуер за управление на приходите (СУП). Поради прекратяване на договора с изпълнителя за изграждане на СУП, няколко от неговите компоненти, включително УИС, не бяха доставени.

Целите по проекта бяха планирани така, че да допринесат за постигане на  стратегическата цел на ОПАК „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост”и целта на приоритетната ос II. Основен акцент при изпълнението на проекта е поставен върху надграждането и оптимизирането на наличния в НАП експертен капацитет за използване и развитие на Управленска информационна система (УИС/DataWarehouse) в НАП.

Общата и специфичните цели и съответно поредицата проведени обучения в настоящия проект са част от изпълнението на мисията на НАП да бъде „Модерна и ефективна приходна администрация в услуга на обществото”, както и в съответствие с ценностите на НАП, в т.ч. мотивацията и развитието на човешкия потенциал, качественото обслужване и др., съобразно Стратегическия план на НАП за периода 2011-2015 година. В това отношение резултатите от настоящият проект допринасят за изпълнението на Стратегическа цел 4 „Повишаване на организационната ефективност”, подцел 4.1 „Прилагане на съвременни методи и системи за управление на НАП” и по-конкретно дейности 4.1.5.Укрепване на капацитета за анализиране и прогнозиране на вътрешни и външни фактори и тенденции, които влияят върху НАП, 4.16. Внедряване на Управленска информационна система (УИС) и др., както и Стратегическа цел 3 „НАП – предпочитано място за работа”, подцели 3.1 „Утвърждаване на НАП като професионална държавна администрация” и 3.2. „Развитие на НАП като учеща организация”.

Предвид често променящата се среда, в която работи НАП (законодателна рамка, внедряване на нови и актуализация на съществуващи информационни системи, клиенти на информация и анализи), екипът в НАП по развитието на УИС имаше потребност от придобиване на знания не само за работа с конкретното решение, реализирано от външния изпълнител, а също така и за алтернативни решения, които при необходимост ще следва да се разработят и  внедрят от него. УИС използва различни стандартни софтуерни продукти, сред които за целите на анализа на данните основно ще се ползват сървърът за аналитични справки Oracle Business Intelligence EE Plus (Oracle BI) и OLAP сървър Оracle Essbase Plus. Предвидено е и експортиране на всички резултати от УИС в MS Excel за допълнителни обработки и споделяне на данни от УИС с потребители на информацията, които нямат достъп до УИС (например заявители на информация по реда за достъпа до обществената информация и други ведомства). В допълнение, добрите практики в областта на изграждането и развитието на DataWarehouse сочат, че максималният период, на който следва да се прави оптимизация и редизайн на данните в системи от тип DataWarehouse (каквато е УИС), е две години.

Ето защо един от основните мотиви за изпълнението на настоящия проект бе именно удовлетворяването на идентифицираната необходимост служителите на НАП да преминат допълнително обучение за запознаване в детайли с всички възможности на използваните стандартни софтуерни продукти за анализ на данни, използвани от УИС.

Тези цели бяха постигнати чрез провеждането на четири приоритетни обучения, проведени от външните изпълнители „ТехноЛогика“ ЕАД (избран по реда на ЗОП) и Института по публична администрация, както следва:

  1. Осем служители на НАП са обучени в проведено обучение работа със софтуерен продукт Oracle Database 11g – Data Warehousing Fundamentals. Всеки от участниците в обучението е получил материали и сертификат. В резултат на проведеното обучение за служители на НАП за работа със софтуерен продукт Oracle Database 11g – Data Warehousing Fundamentals служителите от целевата група имат повишено познаване на различните възможни решения на основните задачи при работата с УИС.
  2. Десет служители на НАП са обучени в проведено обучение за работа със софтуерен продукт Oracle BI 11g R1 Create Analyses and Dashboards Ed 1.2.. Всеки от участниците в обучението е получил материали и сертификат
  3. Осем служители на НАП са обучени в проведено обучение работа със софтуерен продукт Oracle Essbase 11.1.2 Bootcamp. Всеки от участниците в обучението е получил материали и сертификат
  4. Десет служители на НАП са обучени в проведено обучение предоставяно от ИПА на тема: „MS EXCEL за икономисти” (ИТО–15). Всеки от участниците в обучението е получил материали и сертификат.

Проведените обучения за служители на НАП за работа със софтуерен продукт Oracle BI 11g R1 Create Analyses and Dashboards Ed 1.2, за работа със софтуерен продукт Oracle Essbase 11.1.2 Bootcamp, както и обучението проведено от ИПА на тема: „MS Excel за икономисти” (ИТО–15) дадоха като резултат по-добро познаване в детайли на всички възможности на използваните стандартни софтуерни продукти за анализ на данни.

Всичко гореизложено води до извода, че резултатите от проекта имат изцяло положителен ефект и нямат негативен ефект върху организацията и целевите групи.

 Проект „Повишаване знанията и уменията на служителите от НАП за работа със стандартен софтуер, използван за анализи от Управленската информационна система (DataWarehouse) (УИС) в НАП“ се осъществява с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК),  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Можете да споделите: