ЕК е открила проблем със законовите срокове за отговор при упражняването на правата на субектите на данни

През октомври и ноември миналата година е извършена текуща оценка на действията по въвеждане на Регламент (ЕС) 2016/679 на данните и на транспонирането на Директива (ЕС) 2016/680 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпленията или изпълнението на наказания от страна на Европейската комисия –  Генерална дирекция „Правосъдие“

Цялата публикация „ЕК е открила проблем със законовите срокове за отговор при упражняването на правата на субектите на данни“

Защо няма окончателно одобрен и регистриран кодекс за поведение по GDPR?

През 2019 г. в КЗЛД постъпват 3 проекта на кодекси за поведение по смисъла на чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/679

Цялата публикация „Защо няма окончателно одобрен и регистриран кодекс за поведение по GDPR?“

Какво показва сравнителният анализ на исканията за становища до КЗЛД?

В отчета на комисията разпределението на запитванията е според предмета им и вида на администраторите

Цялата публикация „Какво показва сравнителният анализ на исканията за становища до КЗЛД?“

КЗЛД: Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране при изграждане на система за видеонаблюдение в жилищна сграда

В отчета си за 2019 г. комисията отбелязва липсата на подробна уредба за този  вид обработване на лични данни

  Цялата публикация „КЗЛД: Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране при изграждане на система за видеонаблюдение в жилищна сграда“

Кои са проблемните сектори при прилагането GDPR и Закона за защита на личните данни?

В отчета на КЗЛД за миналата година разделът започва с нарушенията в сферата на телекомуникациите, следват колекторските фирми, както и дружествата, предоставящи маркетингови съобщения или извършващи проучвания, анкети и други подобни дейности (колцентрове)

Цялата публикация „Кои са проблемните сектори при прилагането GDPR и Закона за защита на личните данни?“

Колко са уведомленията за нарушения на сигурността на личните данни?

През миналата година 28% от случаите на нарушения на сигурността на данните са с високо ниво на риск от неблагоприятни последици за пострадалите. Общо уведомленията за нарушения на сигурността на данните, получени в КЗЛД, са  65. С високо ниво на риск са оценени 18 уведомления.

  Цялата публикация „Колко са уведомленията за нарушения на сигурността на личните данни?“

Какво показва анализът на санкциите, наложени от КЗЛД през миналата година?

Според отчета на надзорния орган през 2019 г. са издадени 4 наказателни постановления в размер на 6 106 000 лв. Събраните приходи по НП през годината са 6 166 лв., включително 5 166 лв., събрани от НАП.

Цялата публикация „Какво показва анализът на санкциите, наложени от КЗЛД през миналата година?“

Кои са основните 6 теми на запитвания от граждани, включени в отчета на КЗЛД?

Документът съдържа статистика и обобщена информация по различни въпроси, имащи отношение към обработването и защитата на личните данни по постъпили запитвания на граждани и предоставена информация и консултации по тях

Цялата публикация „Кои са основните 6 теми на запитвания от граждани, включени в отчета на КЗЛД?“