Как се попълва годишната декларация при ползване на данъчното облекчение за деца?

Нямам обяснение защо трябва да се попълва таблица, когато облекченията са ползвани в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на годината.

Данъчната кампания 2022 г. започва на 10 януари с подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на НАП. В началото на март 2022 г., след подаването на данните от работодатели и платци на хонорари, ще бъде пусната и предварително попълнена декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис през портала за електронни услуги на НАП. В нея ще бъдат вписани автоматично данни за получени през 2021 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък тази година е 3 май, първият работен ден след 30 април, напомнят от приходната агенция.

Самата данъчна декларация отново е трудна за проумяване – например защо трябва да се отбелязват данъчните облекчения, които са ползвани в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година, за която се подава декларацията?

За да се ползва данъчното облекчение за деца в годишната декларация трябва да се отбележи сума в съответствие с данните, декларирани в декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца – образец 2005, която се прилага към годишната данъчна декларация.

На 02 декември разказах Как да ползваме данъчното облекчение за деца при работодател. С годишната данъчна декларация трябва да се внимава, когато данъчното облекчение за деца е ползвано частично при работодателя по основното трудово правоотношение.

Приложение № 10 (образец 2010) се попълва от лица, които ползват предвидените в глава четвърта от ЗДДФЛ данъчни облекчения за доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и/или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ

Когато конкретно данъчно облекчение е ползвано в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение, това обстоятелство се отбелязва на предвиденото за целта място и не се попълва съответната част от приложението, … в зависимост от вида на облекчението, което е ползвано в пълен размер при работодателя. В тези случаи се попълва само в Част ІX от приложението.

Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ

Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ за 2021 г. се намалява с:

– 4500 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;

– 9000 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;

– 13500 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Данъчното облекчение за деца може да се ползва само от местни физически лица и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по Споразумението за ЕИП при наличието на всички условия и обстоятелства по чл. 22в от ЗДДФЛ. За ползване на данъчното облекчение се попълват Част VІ и Част ІX.

Данъчното облекчение за деца се ползва при условие, че другият родител (приемен родител или член на семейство на роднини или близки) няма да ползва намалението за 2021 г. Когато, в нарушение на това условие, пълният размер на данъчното облекчение за 2021 г. е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Когато размерът на данъчното облекчение за деца е по-висок от сумата на годишните данъчни основи на декларатора, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. В тези случаи сумарно размерът на данъчното облекчение, ползван от двамата родители, съответно приемни родители, близки или роднини, не може да превишава допустимия размер според броя на децата.

Тази част се попълва и когато данъчното облекчение за деца е ползвано частично при работодателя по основното трудово правоотношение. В този случай частта от ползваното облекчение се отразява при определянето на дължимия годишен данък от работодателя – това е данъкът, посочен на последния ред от служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, издадена при поискване или в данните от справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, налични в НАП след 1 март 2022 г. За да се определи коректно дължимият по декларацията данък, е необходимо да се определи отново пълният допустим размер на данъчното облекчение за деца, в съответствие с данните, декларирани в декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ.

На 4 декември разказах Как се ползва данъчното облекчение за деца с увреждания? при работодател.

В специалното приложение 10 към годишната данъчна декларация има Част VІІ – Данъчно облекчение за деца с увреждания.

С годишната данъчна декларация тази част се попълва и когато данъчното облекчение за деца с увреждания е ползвано частично при работодателя по основното трудово правоотношение. В този случай частта от ползваното облекчение се отразява при определянето на дължимия годишен данък от работодателя – това е данъкът, посочен на последния ред от служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, издадена при поискване или в данните от справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, налични в НАП след 1 март 2022 г. За да се определи коректно дължимият по декларацията данък, е необходимо да се определи отново пълният допустим размер на данъчното облекчение за деца с увреждания, в съответствие с данните, декларирани в декларацията по чл. 22г, ал. 7.

Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ

Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ за 2021 г. се намалява с 9000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.

Данъчното облекчение за деца с увреждания може да се ползва само от местни физически лица и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, при наличието на всички условия и обстоятелства по чл. 22г от ЗДДФЛ. За ползване на данъчното облекчение се попълват Част VІІ и Част ІX.

Данъчното облекчение за деца с увреждания се ползва при условие, че другият родител (приемен родител или член на семейство на роднини или близки) няма да ползва намалението за 2021 г. Когато, в нарушение на това условие, пълният размер на данъчното облекчение за 2021 г. е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Когато размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е по-висок от сумата на годишните данъчни основи на декларатора, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. В тези случаи сумарно размерът на данъчното облекчение, ползван от двамата родители, съответно приемни родители, близки или роднини, не може да превишава допустимия размер.

Документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация

Извън случаите, в които облекченията са ползвани в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение, към декларацията се прилагат следните документи:

– Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005), включително приложенията към нея.

– Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006), включително приложенията към нея. Към декларацията не се изисква прилагане на копие от решението на ТЕЛК или НЕЛК.

П.П. 27 януари – Използвайте данъчната декларация с баркод, за да изчислите вярно задълженията си или сумите за възстановяване

Можете да споделите: