Започна приемането на проекти в областта на електронното правосъдие чрез онлайн обмен на данни

Европейската комисия даде срок до 22 февруари за представяне на предложения по програмата „Цифрова Европа“

Европейската комисия публикува на 17 ноември първия набор от покани за представяне на проектни предложения по програмата „Цифрова Европа“. Както разказах на 10 ноември Европейската комисия ще инвестира близо 2 милиарда евро от програмата „Цифрова Европа“ за постигане на напредък в цифровия преход.

Поканите са отворени за фирми, организации и публични администрации. Безвъзмездните средства ще бъдат насочени към инвестиция в приоритетните области: Повече информация относно кандидатстването за безвъзмездни средства по този набор от покани за предложения

В областта на правосъдието проектът се казва e-Justice Communication via Online Data Exchange (e-CODEX). Системата e-CODEX поддържа редица трансгранични електронни обмени в контекста на семейното право (iSupport), гражданското право и наказателното право (система за цифров обмен на електронни доказателства).

Финансирането ще гарантира устойчивостта на системата с оперативна поддръжка, както и коригираща и еволюционна поддръжка на e-CODEX до прехвърлянето й към eu-LISA през 2023 г.

Целта на тази тема е да продължи да гарантира функционирането и поддръжката на e-CODEX, както и за предоставяне на подкрепа на заинтересованите страни и потребителите на системата до планираното предаване на eu-LISA през 2023 г. в съответствие със законодателството.

Бюджетът е част от 28 милиона евро за действия с допълнителна подкрепа за обществени услуги в специфични области на политиката (т.е. съдебна система и защита на потребителите, здраве и сигурност);

Сега системата e-CODEX улеснява електронната комуникация между гражданите и съдилищата, както и между администрациите на държавите членки в някои трансгранични граждански и наказателни производства.

Европейският портал за електронно правосъдие ще използва системата e-CODEX, за да даде възможност на гражданите да подписват и изпращат по електронен път искови молби за европейски заповеди за плащане, както и искове с малък материален интерес до компетентните съдилища в държавите членки. Освен това през 2018 г. Комисията предложи законодателство, с което се предвижда задължителен цифров канал, който да може да се използва за връчване на документи и за събиране на доказателства.

Е-CODEX има потенциала да стане основно цифрово решение за сигурно предаване на електронни данни по трансгранични граждански и наказателни производства в Съюза. В своята оценка за отпускането на безвъзмездни средства по проекта за e-CODEX Комисията заключи, че чрез пилотния проект в областта на електронното правосъдие се предоставят ключовите градивни елементи за постигане на сигурен и надежден обмен в съдебното сътрудничество. Освен това в своето съобщение „Цифровизация на правосъдието в Европейския съюз — инструментариум от възможности“, Комисията разглежда e-CODEX като основен инструмент и златен стандарт за създаване на оперативно съвместима, сигурна и децентрализирана комуникационна мрежа между националните информационни системи при трансгранични граждански и наказателни производства.

Системата e-CODEX би могла да се използва с цел създаване на възможност за по-ефикасно съдебно сътрудничество между съдебните органи по наказателноправни въпроси, като по този начин се засили борбата срещу трансграничната престъпност, тероризма и киберпрестъпността. Това обхваща процедурите за взаимно признаване по различни инструменти и други процедури за съдебно сътрудничество като тези по Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите членки на Европейския съюз, съответните разпоредби на която бяха заменени с европейската заповед за разследване.

Оценката на въздействието показа, че най-доброто решение за осигуряване на стабилно бъдеще за системата e-CODEX е тя да бъде прехвърлена на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, по-нататък наричана „eu-LISA“, като се упълномощи Агенцията да осигурява оперативното управление на системата. Стабилното управление на системата e-CODEX ще даде възможност тя да се установи като система по подразбиране за обмен на електронни съобщения в съдебното сътрудничество на равнището на ЕС.

Срокът за поемане на системата e-CODEX от eu-LISA е юли 2023 г.

Можете да споделите: