Как се обработват лични данни по време на избори?

Секционната избирателна комисия е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На сайта си Централната избирателна комисия публикува указания как секционните избирателни комисии (СИК) и районните избирателни комисии (РИК) да обработват лични данни. Днес публикувам указанията за СИК:

УКАЗАНИЯ ЗА СИК

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

 1. СИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Членовете на СИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. СИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 2. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. се обработват от СИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 3. Лични данни са: ЕГН, адрес, данни по документ за самоличност, подпис и други лични данни, предвидени в ИК.
 4. Обработване на лични данни от СИК за целите на изборния процес е:

– запознаване и работа с избирателния списък, списък на заличените лица, списък за допълнително вписване на придружителите;

– приемане и обработване на лични данни от декларации;

– получаване, записване на лични данни от документ за самоличност или други документи като удостоверения от МВР, удостоверения за гласуване на друго място и други;

– задържане на документа за самоличност по време на гласуването;

– заличаване на лични данни от списъка на заличените лица;

– приемане и обработване на жалби на сигнали;

– вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на СИК;

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, придружителите, застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидати.
 2. СИК задържа личната карта или другите документи за самоличност на избирателя при процеса на гласуването до полагането на подпис от избирателя в избирателния списък след упражняване на правото на глас.
 3. Когато в 20.00 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят, при установяване на техния брой и самоличност, събират и задържат личните карти до упражняване правото на глас, но не по-късно от 21:00 часа.
 4. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса  на работа на СИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се на членовете на СИК да оповестяват личните данни на избирателите на глас.

9.3. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.4. Забранява се на СИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите, представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите нямат право на достъп до личните данни, вписани в избирателния списък, в списъка за допълнително вписване на придружителите или в забранителния списък.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на СИК или определен от него член на СИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща cik@cik.bg. Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от СИК уведомява КЗЛД.

 

Информационен лист  относно обработването на

лични данни в изборите от СИК

 

 1. СИК № ……….., с адрес ……………, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

СИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. СИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, придружители, застъпници, наблюдатели, представители на политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от СИК до предаването им на РИК и съответната общинска администрация. След предаването им, личните данни се съхраняват от РИК, съответно от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право в изборния ден на информация, достъп или корекция само на данните, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. Лицата, които желаят да упражнят правото си на глас, са длъжни да предоставят съответния обем лични данни, посочен в ИК. Непредоставянето на лични данни по документ за самоличност на СИК е пречка за упражняването на правото на глас.
 7. СИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 8. За контакт с длъжностното лице по защита на личните данни може да се обърнете на имейл cik@cik.bg.

 

Можете да споделите: