Защитата на личните данни при преброяването

Ето текстовете на българския закон и на регламента, цитати от образеца на преброителната картата в хартиения й вариант и общите условия на сайта  www.e-census2021.bg, свързани с GDPR

Публикувам членовете от Закона за защита на личните данни и регламента, свързани с Преброяване 2021.

Ето и текста от хартиената преброителна карта и общите условия на сайта www.e-census2021.bg,, свързани с прилагането на GDPR:

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за статистически цели. Те не се предоставят на други получатели и се съхраняват за срок от 10 години, до приключване на обработката и обобщаването на данните от последващото преброяване, след което идентифицирането на отделните лица става невъзможно. Бих искал да Ви информирам, че в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) са приети изключения относно упражняването на правата Ви на достъп, коригиране, допълване или изтриване, ограничаване на обработването и правото на възражение при обработването на личните Ви данни за статистически цели, каквато е и целта на преброяването.

Предоставянето на данните от преброителната карта е задължително, но предоставянето на информация за етническа група, вероизповедание, майчин език, степен на трайно намалена работоспособност или степен на увреждане е доброволно. 
Важно е да знаете, че съгласно ЗПНЖФ2021 лице, което откаже да предостави данни, се наказва с глоба в размер на 160 лева.
Опазването на тайната на данните, тяхната защита и използването им изключително за статистически цели е гарантирано от разпоредбите на ОРЗД, Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за статистиката и ЗЗЛД.
Преброителят, който ще посети Вашето домакинство, трябва да се идентифицира, като представи служебна карта, съдържаща имена, служебен номер, срок на валидност и снимка, чийто образец можете да намерите на сайта на НСИ.
Преброителят носи наказателна отговорност и е задължен с клетвена декларация да пази в пълна тайна получената от Вас информация.
Ако считате, че Вашите права като субект на лични данни са нарушени или имате необходимост от допълнителна информация относно упражняването им, можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на НСИ: gdpr@nsi.bg, тел. 02 9857 163, както и имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни https://www.cpdp.bg/index.php?p=pages&aid=56
За допълнителна информация или съдействие по време на интервютата се обърнете към контрольора, отговарящ за Вашия район, или се свържете с нас на телефон 02 9078 430 или на електронен адрес Census2021@nsi.bg.
За обработване на лични данни става дума и при посещаването на сайта му www.e-census2021.bg :

Общи условия за използване на Информационна система Преброяване 2021

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021.
Въведение

Добре дошли в Информационна система „Преброяване 2021“ (ИСП), която е достъпна на www.e-census2021.bg чрез интернет сайт „Преброяване 2021“. Тя е собственост и се управлява от Националния статистически институт, с адрес: гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2 и е достъпна само на територията на Република България.

Моля внимателно да прочетете описаните по-долу Общи условия за ползване, като имате предвид, че, ползвайки този интернет сайт, Вие се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с някои от условията, Вие не трябва да използвате информацията и/или услугите предоставяни от ИСП и интернет сайт „Преброяване 2021“.

Националният статистически институт (НСИ) има право да актуализира, като изменя и допълва настоящите Общи условия за ползване на ИСП и/или интернет сайт „Преброяване 2021“ по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

Цели и обхват на общите условия

Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между: Национален статистически институт, адрес: ул. „П. Волов“ № 2, гр. София, ПК: 1038, България, Телефон за контакти: (+359 2) 9857 111, ел. поща Info@nsi.bg, наричан по-долу за краткост НСИ, и потребителите на ИСП, наричани по-долу Потребител/и във връзка с използването на интернет сайта.

Останалите документи, които уреждат отношенията между НСИ и Потребителите във връзка с използването на ИСП са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила в момента, в който Потребителят започне да използва ИСП, като остават в сила, докато една от страните не ги прекрати, което потребителите могат да направят, като спрат да ползват и не достъпват интернет сайта на ИСП, съответно унищожавайки всички материали, които евентуално са изтеглили, отпечатали или съхранили от него по друг начин.

Потребителите се задължават да използват ИСП и цялото съдържание на интернет сайта законосъобразно и в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия съгласно с предназначението им. Също така се задължават да спазват нивата на достъп, предоставени от ИСП, по време на процеса на регистрация и събиране на данни във връзка с Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, 2021 година.

Нарушаването им и, по-конкретно, всеки опит за достъп до услуги, информация и/или информационни активи, за които Потребителят няма разрешение за достъп (включително опити за четене, копиране, модифициране или премахване на данни и/или информация без предварително разрешение) представлява престъпление съгласно Наказателния Кодекс, Глава девета, т. „а“ – Компютърни Престъпления, чл. 319 а до чл. 319 е и се наказва с лишаване от свобода и/или с парична глоба в зависимост от естеството на престъплението.

Дефиниции

По смисъла на настоящите Общи условия:

• www.e-census2021.bg се нарича за краткост интернет сайт „Преброяване 2021“ представлява собственост и се управлява от НСИ;

• ИСП е достъпна на www.e-census2021.bg и се нарича за кратко ИСП е собственост и се управлява от НСИ и е достъпна само от територията на Република България;

• Посетител/и са:

– Посетителите на интернет сайт „Преброяване 2021“;

• Потребител/и е/са:

– Физическите лица, които са обект на преброяване, съгласно ЗПНЖФ2021, Глава трета – Обект на преброяването и данни, Раздел I – Обект и единици на наблюдение, чл. 11 „… са населението, което обичайно пребивава на територията на Република България и временно присъстващото население…“ Повече информация можете да получите от ЗПНЖФ2021;

• Регистриран/и потребител/и е/са:

– Потребителите, които са регистрирани в ИСП;

• ЗПНЖФ2021: Закон за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година;

• GDPR Посетителите на или ОРЗД – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (OB, L 119/1 от 4 май 2016 година).

Предмет

• ИСП и интернет сайт „Преброяване 2021“ са предназначени за събиране на данни във връзка с Преброяване 2021 чрез попълване на електронна преброителна карта (самоанкетиране) от лицата, обект на преброяването, която е разработена съгласно изискванията на ЗПНЖФ2021.

• Регистрацията в ИСП се извършва въз основа на съгласие от страна на потребителите за предоставяне на личните данни необходими за преброяване по електронен път чрез интернет.

• Потребителите, които не се регистрират за достъп до системата за електронно преброяване чрез интернет, но са обект на преброяване съгласно ЗПНЖФ2021, в периода от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 г. ще бъдат преброени чрез посещение на преброител.

• Съгласно чл. 20, ал. 2 от ЗПНЖФ2021 физическите лица са длъжни да предоставят данните по чл. 17 и чл. 19, които се съдържат в Преброителната карта за сградите, жилищата и населението.

• Длъжни сме да Ви информираме, че съгласно ЗПНЖФ2021 лице, което откаже да предостави посочените данни, се наказва с глоба в размер на 160 лева

Начин и условия за ползване на ИСП

Във връзка с прилагането на чл. 34, ал. 1 от ЗПНЖФ2021 електронното преброяване се извършва по интернет от 00:00 часа на 7 септември 2021г. до 24:00 часа на 17 септември 2021 г. чрез попълване на електронна преброителна карта. Във връзка с горното изискване достъпът до ИСП ще бъде възможен в посочения времеви интервал, след което ще бъде прекратен. По време на този времеви интервал ИСП ще бъде достъпна за потребители на територията на Република България.

Регистрация на Потребителите за достъп до ИСП

• Достъпът до електронната преброителна карта се извършва чрез регистрация на физическото лице в ИСП, на адрес: https://www.e-census2021.bg/smartcensus/register.

• За регистрация в ИСП е необходимо да се попълни следната информация:

а) Номер на валиден български документ за самоличност;

б) Дата на издаване на документа;

в) Име и фамилия;

г) Персонален идентификатор (ЕГН/ЛНЧ/ЛН);

д) Парола;

е) Валиден имейл адрес;

ж) Телефонен номер.

Забележка:*Данните по букви „а“ и „б“ се валидират от Министерство на вътрешните работи – Регистър „Български документи за самоличност“ и не се обработват и съхраняват от НСИ.

Задължителната съгласно чл. 13 на Общия Регламент за Защита на Данните (ЕС) 2016/679 информация предоставяна при събиране на лични данни от субектите на данните можете да намерите на страницата за регистрация: https://www.e-census2021.bg/smartcensus/register.

След въвеждане на необходимите данни и успешно извършена валидация от страна на ИСП на посочения от Потребителя електронен пощенски адрес се получава линк за потвърждаване на регистрацията. В случай, че Потребителят няма достъп до предоставяния ел. пощенски адрес и/или поради друга причина не потвърди посредством линка за потвърждаване направената регистрация, няма да получи достъп до ИСП.

Потребителите могат да активират електронната преброителна карта след вход в ИСП посредством въвеждане на валидно потребителско име (ел. поща) и парола, които е използвал по време на регистрацията.

Потребителите на ИСП по всяко време могат да сменят паролата си от менюто Профил – смяна на парола.

Попълване на електронна преброителна карта

• Попълването на електронната преброителна карта може да започне веднага след успешна регистрация и вход в системата и натискане на бутона „Преброителна карта“ или чрез линка „Преброителна карта“, който се намира в менюто най-горе, вляво.

• Електронната преброителна карта е активна и достъпна 24 часа в денонощието, в периода 00:00 часа на 7 септември 2021 г. до 24:00 часа на 17 септември 2021 година.

• Информацията за конкретната обработка на личните данни предоставени по време на електронното преброяване в унисон с изискванията на чл.13 на GDPR и ЗЗЛД можете да намерите в придружителните писма към всяка една от анкетните карти.

Важно:*Всеки един потребител на ИСП може да преброи само едно жилище и лицата, които живеят в него. Физическото лице, което се е регистрирало като потребител на системата, задължително трябва да бъде част от преброените с тази регистрация лица.

Изразяването на съгласие с настоящите Правила е задължително условие за извършване на регистрация в ИСП.

Обработване на лични данни

Опазването на тайната на данните, предоставени от Потребителите на интернет сайт „Преброяване 2021“ и/или ИСП, тяхната защита и използването им са от изключително значение за НСИ.

НСИ прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и в съответствие със Закона за защита на личните данни.

НСИ зачита неприкосновеността на личността на гражданите на Република България, Европейския Съюз и Потребителите на интернет сайт „Преброяване 2021“ и ИСП и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват високо ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Повече информация е налична в Политика за личните данни в НСИ, която е публикувана на страницата на НСИ – www.nsi.bg.

Сигурност на информацията

НСИ е сертифициран по ISO 27001/2013 (сертификат№492/18). Ръководството на НСИ гарантира, че политиките за сигурност на информацията се преглеждат редовно и се актуализират при необходимост, за да са в съответствие с евентуални промени в условията, при които работи НСИ, и с изискванията на законовите и нормативните документи и приложените стандарти.

Ръководството на НСИ поема ангажимент и изразява своята отговорност пред държавата и гражданите на страната за осигуряване на всички необходими ресурси при изпълнение на определените политики и поставените цели от Системата за управление и сигурността на информацията, която съответства на нормативните и законовите изисквания в Република България.

Повече информация можете да намерите в „Декларация за политиката по управление на качеството и сигурността на информацията на Националния статистически институт“.

Освобождаване от отговорност

• Отговорността за използването на интернет сайт „Преброяване 2021“ и ИСП е изцяло на Потребителя. НСИ не поема отговорност за евентуални вреди и/или неблагоприятни последици в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем свързан с употребата им.

• Като условие за ползване на интернет сайт „Преброяване 2021“ и/или ИСП се смята, че Потребителят приема да не ползва предоставената му информация за каквато и да е дейност, забранена от закона, нарушаваща добрите практики или неотговаряща на тези правила.

• НСИ не носи отговорност за извършени действия от страна на Потребителите в нарушение на настоящите Общи условия.

Връзки към сайтове на трети страни

• Интернет сайт „Преброяване 2021“ и/или ИСП може да съдържат връзки към други интернет страници (сайтове на трети страни). В случай, че тези сайтове са собственост и се поддържат от НСИ, то на тези сайтове Потребителите могат да намерят и да се запознаят с общите условия за ползване на съответните сайтове.

• Всички други сайтове на трети страни, които са достъпни чрез интернет сайт „Преброяване 2021“ и ИСП по никакъв начин не са свързани с НСИ и НСИ не се ангажира с тях и не носи отговорност за тяхното съдържание.

• Връзките към сайтовете на трети страни се предоставят, за да се подпомогнат Потребителите в случай на нужда, и за да могат по-лесно да намерят необходимата им допълнителна информация.

• НСИ не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Потребителите в резултат на използването на тези сайтове, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на сайтовете на трети страни.

• В допълнение НСИ не може да гарантира, че връзките към сайтове на трети страни ще работят, или че страниците, към които водят, ще бъдат достъпни.

• Потребителите е необходимо да се запознаят със специфичните условия за ползване, политиките за поверителност и защита на личните данни, както и евентуалните лицензи за крайни потребители на интернет сайтовете на трети страни, преди да продължат да ги използват.

Права на интелектуална собственост

Съгласно Законът за достъп до обществена информация чл. 41б, ал. 1: „Не се предоставя за повторно използване информация от обществения сектор съдържаща статистическа тайна, събирана и съхранявана от Националния статистически институт или от орган на статистиката; информация, съдържаща лични данни, чието повторно използване представлява недопустим достъп или недопустима обработка на лични данни.“

Софтуерът и/или програмните продукти използвани за разработката и/или функционирането на Интернет сайт, Преброяване 2021 и/или ИСП или наличието на препратки към други такива, са защитени с авторски права, които принадлежат на съответните производители.

Ако забележите нарушение на авторски права в интернет сайт „Преброяване 2021“ и/или ИСП, моля да се свържете с екипа по поддръжка.

Връзка с екипа по поддръжка

При нужда от допълнителна информация, съдействие, техническа помощ, забелязани неточности, дефекти и/или грешки в работата на интернет сайт „Преброяване 2021“ или ИСП Потребителите могат да се свържат с нас на телефон 02/ 9078 430 или на електронен адрес: Census2021@nsi.bg

Форсмажорни обстоятелства

НСИ не носи отговорност към Потребителите при прекъсвания, забавяния и/или липса на услугите, и/или информация предоставяна от интернет сайт „Преброяване 2021“и/или ИСП, ако те се дължат на „непреодолима сила“ (форсмажор). Под „непреодолима сила“ (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след пускането в експлоатация на интернет сайт „Преброяване 2021“ и/или ИСП, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и други природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и други.

Ето текста на ОРЗД, популярен като GDPR:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)
(текст от значение за ЕИП)
Член 89
Гаранции и дерогации, свързани с обработването за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели
1. Обработването за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели подлежи, в съответствие с настоящия регламент, на подходящи гаранции за правата и свободите на субекта на данни. Тези гаранции осигуряват наличието на технически и организационни мерки, по-специално с оглед на спазването на принципа на свеждане на данните до минимум. Мерките могат да включват псевдонимизация, при условие че посочените цели могат да бъдат постигнати по този начин. Когато посочените цели могат да бъдат постигнати чрез по-нататъшно обработване, което не позволява или повече не позволява идентифицирането на субектите на данни, целите се постигат по този начин.
2. Когато личните данни се обработват за научни или исторически изследвания или за статистически цели, правото на Съюза или правото на държава членка може да предвижда дерогации от правата по членове 15, 16, 18 и 21 съобразно условията и гаранциите по параграф 1 от настоящия член, доколкото има вероятност тези права да направят невъзможно или сериозно да затруднят постигането на конкретните цели, и посочените дерогации са необходими за постигането на тези цели.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 25м. (Нов – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) При обработването на лични данни за статистически цели не се прилагат чл. 15, 16, 18 и 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Чл. 25н. (Нов – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Лични данни, първоначално събрани за друга цел, може да се обработват за целите на Националния архивен фонд, за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели. В тези случаи администраторът прилага подходящи технически и организационни мерки, които гарантират правата и свободите на субекта на данни в съответствие с чл. 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Можете да споделите: