Еврокомисарят Стела Кириакиду: Да задействаме силата на данните в полза на нашето здраве

Започна обществената консултация за контрола върху личните здравни данни, можете да коментирате до 26 юли 2021 г.

Европейската Комисия вчера съобщи, че започва обществена консултация относно европейското пространство на здравни данни (ЕПЗД) – важен градивен елемент на Европейския здравен съюз. ЕПЗД има за цел да използва пълноценно дигиталното здравеопазване, за да осигурява висококачествено здравеопазване и намаляване на неравенствата. То ще насърчава достъпа до здравни данни за профилактика, диагностика и лечение, научни изследвания и иновации, както и за изготвяне на политики и законодателство. Правата на хората да контролират собствените си лични здравни данни са залегнали в основата на ЕПЗД. Консултацията ще остане отворена за участие до 26 юли 2021 г.

Стела Кириакиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: ″Европейското пространство на здравни данни ще е съществен елемент от силния Европейски здравен съюз. То ще спомогне за сътрудничество в целия ЕС за осигуряване по-добри здравни грижи, по-добри научни изследвания и създаване на по-добри здравни политики. Приканвам всички граждани и заинтересовани лица, които проявяват интерес, да участват в консултацията, за да ни помогнат да задействаме силата на данните в полза на нашето здраве. Това ще се опира на солидната основа на неоспоримите граждански права, включително неприкосновеността и защитата на личните данни.″

Системите на здравеопазване могат да бъдат преобразени от иновативните решения и цифровите технологии, включително изкуствения интелект (ИИ). Така те стават по-устойчиви и здравето на хората се подобрява. Разработката на тези технологии изисква сигурен достъп на изследователите и иноваторите до значително количество здравни данни.

Тази обществена консултация се отнася до:

  • достъпа до здравни данни и тяхното използване за предоставяне на здравно обслужване, за провеждане на научни изследвания и иновации, изготвяне на политики и регулаторни решения;
  • насърчаването на истински единен пазар на цифрови здравни услуги и продукти, включително иновативни.

Създаването на европейското пространство на здравни данни е един от ключовите приоритети на настоящата Комисия в областта на здравето. Целта на ЕПЗД е да се осъществи обмен на здравни данни и да се подпомогнат научните изследвания в областта на новите стратегии за профилактика, както и лечението, лекарствата, медицинските изделия и резултатите.

В  съобщението относно европейската стратегия за данните  Комисията обяви своята цел да постигне конкретни резултати в областта на здравните данни и да изучи потенциала, създаден чрез развитието на цифровите технологии. В процеса на събирането, достъпа, съхранението, използването и повторното използване на данни при здравното обслужване възникват специфични предизвикателства, на които е необходимо да се намери решение. За това е необходима регулаторна рамка, чиито разпоредби служат най-добре за защита на интересите и правата на физическите лица, по-специално по отношение на обработката на чувствителни лични данни, свързани със здравето им.

В този контекст Комисията прие своето предложение за Акт за управление на данните (2020 г.), съдържащ условия относно достъпа до данни и разпоредби за засилване на доверието при доброволно споделяне на данни.

Улесняването на достъпа до здравни данни и на техния обмен е от съществено значение за повишаването на достъпността, наличността и финансовата достъпност на здравното обслужване. Така ще се стимулират иновациите в здравеопазването и здравното обслужване, за да се осигури по-добро лечение и резултати и да се насърчат иновативните решения, които използват цифрови технологии, включително ИИ.

 

Можете да споделите: