159 жалби срещу видеонаблюдение разглежда Комисията за защита на личните данни миналата година

Най-често задаваните писмени въпроси са свързани с видеонаблюдението в етажна собственост

Ето какво пише по темата за видеонаблюдението в отчета на Комисията за защита на личните данни за 2020 година:

„Наблюдава се тенденция към драстично увеличаване на жалбите срещу осъществявано видеонаблюдение – през 2020 г. техният брой расте до 159. Този сектор запазва тенденцията си от няколко години за увеличаване на броя на жалбите. За 2017 г. жалбите, подадени в КЗЛД с твърдение за неправомерно обработване на лични данни чрез системи за видеонаблюдение, са били 32 броя, за 2018 г. броят им се доближава до 84 жалби, през 2019 г. е 102, а за 2020 г. секторът се превръща във водещ по брой жалби – общо 159. Както и досега видеонаблюдението може условно да се раздели на видеонаблюдение, осъществявано в сгради в режим на етажна собственост, видеонаблюдение на имот в режим на съсобственост, видеонаблюдение между съседи и видеонаблюдение на работното място. Голяма част от жалбите касаят видеонаблюдение на обществени места – улици, тротоари, зелени площи. Практиката на КЗЛД и резултатите от контролната дейност констатират все по-често използването на „бутафорни“ камери, имитиращи осъществяване на видеонаблюдение.

6.1.1. Видеонаблюдение на работното място.

Сред често поставяните въпроси са и тези, свързани с извършване на видеонаблюдение на работното място от страна на работодател. В много от случаите работниците и служителите дори не са уведомявани за извършване на такова видеонаблюдение. Нещо повече, до Комисията достига информация, че не е рядка практика поставянето включително и на системи за звукозапис. Комисията за защита на личните данни неведнъж е изразявала становище по тези въпроси и позицията ѝ остава непроменена – физическите лица, обект на видеонаблюдение, следва да бъдат уведомявани чрез информационни табла, поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да е необходимо да се уточнява тяхното местоположение. Отговорност на администратора е да установи и обоснове правното основание, въз основа на което извършва обработването на лични данни във всеки конкретен случай.

Зачестяват запитванията на граждани по случаи, в които администраторите инсталират системи за видеонаблюдение с цел контрол на работния процес. Администраторите трябва да следят за наличието на изискванията за законосъобразност във всеки един конкретен случай. От съществено значение в такива случаи е да се извърши преценка и да се балансират легитимните интереси на администраторите и правата и свободите на субектите на данни.

 

6.1.2. Видеонаблюдение в режим на етажна собственост.

Много често субектите на данни се интересуват от законосъобразния характер на извършваното видеонаблюдение в сгради етажна собственост (ЕТ), и по-конкретно, процедурата по вземане на решение от общото събрание на собствениците във вход на жилищна сграда в режим на ЕТ за инсталиране на система за видеонаблюдение. Трябва да се има предвид изискването, съдържащо се в нормата на чл. 17, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), извън случаите по ал. 2 решенията да се приемат с мнозинство, повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост. С такова мнозинство следва да се приеме и решението за инсталиране на видеосистема за наблюдение в жилищна сграда в режим на етажна собственост.

Част от повдигнатите въпроси касаят случаи, при които системите за видеонаблюдение са инсталирани в сгради, които са частна собственост, но в обхвата на камерите попадат други, съседни сгради, обществени места, като тротоари и улици.

По тези въпроси КЗЛД има утвърдена и трайна практика – администраторите могат да извършват видеонаблюдение единствено на сградата и прилежащите ѝ части, но не и на съседни сгради и обществени пространства. Следва да се отбележи, че по принцип заснемането на публични площи от отделни лица надхвърля охранителните цели, за които обикновено се монтират системите за видеонаблюдение.“

„Най-голям брой проверки са извършени след постъпили сигнали и жалби от физически лица за обработване на личните им данни посредством изградени системи за видеонаблюдение, вкл. и в помещение на учебно заведение, в което децата се преобличат за следобедния сън и спят. В резултат на проверката на основание чл. 58, §2, б. „г” от Регламент (ЕС) 2016/679 и във връзка с издадено Становище на КЗЛД от 30.04.2018 г. с рег. №П-5375/2017 относно искане с вх. № П-5375/2017 г. от председателя на Държавна агенция за закрила на детето с решение КЗЛД издава разпореждане на директора на учебното заведение, в качеството му на администратор на лични данни, да съобрази операциите по обработване на лични данни с разпоредбите на цитирания Регламент, а именно – да преустанови видеонаблюдението в частта на помещението, в което децата се преобличат за следобедния сън и спят, посредством изградената система за видеонаблюдение в сградата на учебното заведение.“

 

Можете да споделите: