Започна подаването на оферти за създаване на платформа за услуги за сертифициране на киберсигурността в ЕС

Кандидатстването продължава до 1 февруари 2021 г.

От 9 декември се подават оферти за изграждане на Платформа за сътрудничество между заинтересованите страни за сертифициране на киберсигурността на ЕС. Европейската комисия е обявила прогнозна стойност от 2 млн. евро.

Кандидатстването е чрез платформата TED eTendering

Платформата ще бъде европейски център за информация и експертни знания, за да се насърчи взаимодействието между европейските заинтересовани страни, занимаващи се със сертифициране на киберсигурността, като обществени и акредитиращи органи, производители, доставчици на услуги и доставчици на продукти за киберсигурност, услуги и процеси, разработчици на софтуер с отворен код, крайни ползватели и потребители, като се обърне особено внимание на нуждите и изискванията на по-малки заинтересовани лица, като например много малки дружества, стартиращи предприятия и МСП.

Платформата следва да допринесе за политиката на ЕС за киберсигурност и единния цифров пазар.

Комисията посочва в съобщението си, че непрекъснатото нарастване и усъвършенстване на кибератаките във все по-широко разпространената дигитализирана икономика и живот изисква по-добро осигуряване на способностите за сигурност и устойчивост на риска на продуктите, услугите и процесите в подкрепа на дигитализацията. Ето защо Комисията, с подкрепата на Европейската група за сертифициране на киберсигурността (ECCG, състояща се от представители на държави-членки) и Групата за сертифициране на киберсигурността на заинтересованите страни (SCCG), изготвя и публикува текущата работна програма на Съюза (URWP) за сертифициране на киберсигурността, която определя стратегически приоритети за бъдещи европейски схеми за сертифициране на киберсигурността и изброява ИКТ продукти, ИКТ услуги и ИКТ процеси или категории от тях, които биха могли да бъдат включени в обхвата на схема за сертифициране.

За да подпомогне и подобри дейностите на всички участници, участващи в сертифицирането за киберсигурност, програмата Connecting Europe Facility (CEF) осигурява финансиране за достъпна платформа за сътрудничество, която да бъде внедрена. Тази платформа ще допринесе за изграждане на доверие сред ключовите заинтересовани страни в областта на сертифицирането, ще предостави данни и показатели в подкрепа на политиката на ЕС за киберсигурност и ще помогне за определяне на приоритети и създаване на полезни взаимодействия за схемите за сертифициране на киберсигурността на ЕС.

Дейностите, предвидени за платформата, включват анализ, наблюдение и обмен на информация за търсенето и предлагането на пазара за сертифициране на киберсигурността.

Трябва да се улеснява взаимодействието между потребители и доставчици на сертификационни решения. Важно е да се улеснява и сътрудничеството между проекти, свързани със сертифицирането на киберсигурността и експлоатацията на техните резултати, по-специално проекти, подкрепяни от програми на ЕС като CEF, Digital Europe, Horizon 2020 или Horizon Europe.

Програмата Connecting Europe Facility (CEF) е създадена през 2014 г., за CEF Telecom (CEF Digital) има бюджет от 1,04 милиарда евро за периода 2014-2020 г.

 

Можете да споделите: