КЗЛД и организации от още 3 държави работят по образователен проект за 126 918 евро

Продължителността на изпълнение на дейностите по AI-Trans: Increasing AI Transparency Through Digital Alternative Learning of Privacy Training по програма „Еразъм +“ е 21 месеца –  до края на май 2021 г., участниците са национални органи по защита на данните, университети и организация на гражданското общество от 4 държави – Италия, Полша, България и Молдова.

Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността ѝ през 2019 г.:

VIII. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

  1. Модернизиране на Конвенция №108 на Съвета на Европа относно автоматизираната обработка на лични данни

Преговорите за модернизиране на Конвенция №108 на Съвета на Европа започват още през 2012 г. По време на българското председателство досието се превръща в приоритетна политическа тема в областта на защитата на личните данни, тъй като документът е единственият международен правен акт в тази област. С модернизацията на конвенцията на практика се промотира и насърчава в глобален план въвеждането на високите стандарти на ЕС за защита на личната неприкосновеност и личните данни.

Република България подписва Изменителния протокол на 10.10.2018 г., а той самият е ратифициран на 10.12.2019 г.

 

  1. Участие в оценки по Шенген

През 2019 г. продължава участието на КЗЛД в работата на специално създадените съвместни надзорни органи и координационни групи по надзор на широкомащабните информационни системи на ЕС: Комитета за сътрудничество на Европол, Съвместния надзорен орган „Митници“, Координационните надзорни групи на Шенгенската информационна система (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС), ЕВРОДАК, Митническата информационна система (МИС) и Информационната система за вътрешния пазар.

През 2019 г. продължава и практиката за участие на представители на КЗЛД в мисиите за оценка по Шенген в областта на защита на данните на други държави членки, като през отчетния период това са Унгария и Словакия.

 

  1. Участие в международни форуми по защита на данните

Отчетният период е изключително интензивен за всички наднационални форми на сътрудничество в сектора на защита на личните данни. Активно продължава утвърждаването на председателя на КЗЛД като заместник-председател на Европейския комитет за защита на личните данни чрез участие му на редица международни форуми: GSMA MWC Ministerial Programme, Барселона, и Datenschutz – Jüngste Entwicklungen, Цюрих, Годишния форум за неприкосновеността на Агенция за киберсигурност на ЕС, Compliance Week Europe: “GDPR: One year on” в Амстердам, конференция за защита на данните за малки и средни предприятия „Данните са ценност – защитавайте ги!“ (Conference on data protection for small and medium enterprises “Data is a value – protect it!”) в Рига. Като член на Изпълнителния комитет на Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността, председателят на КЗЛД е единствен представител на Executive Committee Policy Strategy Workshop в Лондон, който определя стратегическите цели на организацията за следващите години.

В началото на отчетния период започват подготовката и постоянното участие на представители на КЗЛД в работата на Експертната група за по-безопасен интернет за деца (Safer Internet for Children Expert Group) към генерална дирекция „Съобщителни мрежи, технологии и съдържание“ на Европейската комисия, създадена с одобрението на г-жа Мария Габриел и г-н Андрус Ансип. Република България е представена от Национален център за безопасен интернет, чиято работа се основава на принципите на публично-частното партньорство и има за цел да съдейства активно за повишаване на обществената осведоменост и за противодействие на разпространението на незаконно и вредно за деца и млади хора съдържание и поведение в интернет пространството чрез подходящи информационни и обучителни материали и методики, да провежда обучения с деца, млади хора, родители, учители и други професионалисти.

В рамките на мандата на групата държавите членки ще подпомагат обмена на най-добри практики по отношение на прилагането на конкретни разпоредби, свързани с децата, в съществуващите правни актове, сред които: Директивата за аудиовизуалните и медийни услуги, Общият регламент относно защитата на данните и Директивата за нелоялните търговски практики, както и редица въпроси, свързани с безопасността в интернет през следващата многогодишна финансова рамка (2021 – 2027), и осъвременяването на Политическата карта за по-добър интернет за деца (BIK).

 

  1. Засилване на участието на експерти от КЗЛД в работата на работни групи в областта на защитата на личните данни на ниво ЕС

Внедряването на комплексна система за видеоконферентна връзка през 2019 г. ще позволи разширяването на участието на експерти от КЗЛД в работата на работни групи в областта на защитата на личните данни на ниво ЕС през следващия отчетен период. Засилването на експертното участие е важно не само за утвърждаването на международния авторитет на българския надзорен орган, но и за укрепване на единното и съгласувано прилагане на Общия регламент относно защитата на данните.

IХ. ПОДПОМАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА КЗЛД ЧРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ С НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТИ И ПАРТНЬОРСКИ КОНСОРЦИУМИ

В началото на 2017 г. съвместно с органите по защита на данните на Италия, Испания, Полша и Хърватия е подадено проектно предложение със заглавие T4DATA: Training Data Protection Authorities and Data Protection Officers по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Водещ партньор на проектния консорциум е италианската фондация Lelio e Lisli Basso – Onlus. Стойността на проекта е 1 101 339,71 лева (563 106,05 евро). Проектното предложение е одобрено и предложено за финансиране в средата на 2017 г.

Целта на проекта е да осигури подкрепа за предоставяното от страна на надзорните органи за защита на данните обучение за настоящи и бъдещи длъжностни лица по защита на данните в публичните органи. Обучението е свързано с практическото приложение и тълкуване на Регламент (ЕС) 2016/679. Проектът обединява богат експертен опит от 5 държави – членки на ЕС. Проектът ще подкрепи органите за защита на личните данни при тълкуването и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 по отношение на изискванията за отчетност, приложими към публичните органи и институции, както и в случаите на задължително определяне на длъжностни лица по защита на данните.

През 2019 г. по проекта са подготвени и изпълнени редица дейности. Завършен и публикуван е Наръчникът за длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор относно това как да осигурят спазване на Регламент (ЕС) 2016/679, проведени са 6 регионални обучения на ДЛЗД, представители на КЗЛД участват в последната координационна среща по проекта през ноември с.г., както и в еднодневната международна конференция Rising To The Challenge: A Look At Data Protection And Beyond. Изпълнението на проектните дейности се очаква да приключи в началото на 2020 г.

В края на март 2017 г. КЗЛД кандидатства с проектно предложение по програма „Еразъм+“. Предложението е одобрено и предложено за финансиране. Договорът за безвъзмездна помощ е подписан през септември 2017 г. Проектът е със заглавие:
e-OpenSpace – Европейска иновативна отворена платформа за електронен обмен на информация и устойчиво предоставяне на образование за възрастни в сферата на защитата на неприкосновеността и личните данни”. Той обединява усилията на органите по защита на данните на Полша и Хърватия, Ягелонския и Софийския университет и италианската неправителствена организация GVMAS. Координатор на проектните усилия и водещ партньор е КЗЛД.

Проектът е разработен с цел да бъде ефективно решение за стратегическо наднационално сътрудничество за гарантиране на сигурността и свободното движение на лични данни в Европейския съюз. е-OpenSpace е първият проект на КЗЛД, в който тя се заема с нелеката задача на координатор – водещ партньор, обединяващ усилията на всички членове на проектния консорциум. Чрез тези последователни действия КЗЛД не само изпълнява Политиката на партньорство от Стратегията на Комисията за защита на личните данни за развитие в областта на защитата на личните данни („Хоризонт 2022“), но се нарежда сред българските държавни институции, които координират дейности по наднационални проекти. Конкретната проектна инициатива даде възможност за разгръщане на широка мрежа от партньорства на КЗЛД сред чуждестранни организации. Чрез него са създадени условия за изграждане на административен капацитет в КЗЛД, което способства за последващите резултати в управлението на международни проекти.

През отчетния период са осъществени третата и четвъртата международна среща по проекта и завършва изпълнението на интелектуални продукти: „Насоките за електронно осъществяване на неформални дигитални обучения в сферата на защитата на личните данни“, „Общият учебен план“, „Отворени образователни ресурси за неформално дигитално обучение по защита на данните“, както и разработването на e-OpenSpace – единната пилотна платформа за осъществяване на разработените обучения и координацията и сътрудничеството между участващите национални органи по защита на данните. Организирано и проведено е краткосрочно обучение за обучители за служителите на партньорите по проекта, както и осъществяването на събитията за разпространение на резултатите на територията на държавите – членки на ЕС, където се изпълняват проектни дейности.

Изпълнението на проектните дейности е оценено високо от Националната агенция за България по администриране на програма „Еразъм+” за периода 2014 – 2020, като в частта с коментари от страна на оценителите към крайния отчет проектът е описан като „добре планиран и изпълнен“. Всички отчетени пред ЦРЧР разходи, реализирани по различните бюджетни пера, са одобрени. Окончателният размер на признатите от Националната агенция за България по администриране на програма „Еразъм+” разходи е 341 896,69 лева (174 809 евро). Проектът е изпълнен в рамките на планирания срок от 2 години и завършва на 31 август 2019 г.

В края на 2017 г. в партньорство със Съюза на юристите в България и „Апис Европа“ КЗЛД започва подготовка на проектно предложение, финансирано по поканата за набиране на проектни предложния – „Осигуряване на най-високо ниво на защита на неприкосновеността и личните данни“ (Ensure the highest level of protection of privacy and personal data), на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. В самото начало на 2018 г. КЗЛД, като водещ партньор и кандидатстваща организация, подава проектно предложение, обединяващо усилията на български и италиански партньори. Сред тях освен вече споменатите са EY – България, Италианският орган по защита на данните, университетът Roma Tre и Европейската асоциация на жените юристи – клон България.

Проектът цели предоставянето на практически инструментариум на малките и средните предприятия в постигането на съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. След реализирането на дейностите по проекта МСП ще разполагат с интегрирани дигитални решения за достъп до богата база данни с практика както на националните надзорни органи, така и на съда на национално и европейско ниво, достъпни чрез мобилно приложение и самообучаващ се алгоритъм. Административните процедури по подписване на договора за финансова помощ са завършени в началото на декември 2018 г., което дава възможност фактическото изпълнение на проекта с наименование „Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани – SMEDATA“ да започне още от края на 2018 г.

През отчетния период са реализирани над 60% от проектните дейности. Сред тях са проучвания за предизвикателствата пред малките и средните предприятия и техните асоциации при прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679, 13 обучителни събития за представители на МСП и техните юридически съветници в градовете Благоевград, Враца, Пловдив, София, Варна, Бургас, Плевен и Велико Търново, международна конференция на тема „Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на GDPR“, както и безплатното мобилно приложение „GDPR в твоя джоб“, което и разработено за Android и iOS устройства. Последното е насочено към гражданите и представителите на малкия и средния бизнес. Приложението предоставя бързо, лесно и удобно практически насоки, полезни съвети и информация относно правилата за защита на личните данни. Интерфейсът и информацията от „GDPR в твоя джоб“ са достъпни на три езика – български, италиански и английски.

 

Началният екран дава бърз достъп до:

  • правна библиотека – национална и европейска правна рамка, международни актове регламент, ЗЗЛД, практика на КЗЛД и ЕКЗД;
  • речник – основни понятия;
  • ръководство за граждани – права на физическите лица, контакти с националните надзорни органи и често задавани въпроси;
  • ръководство за МСП – задължения по ОРЗД, контакти с националните надзорни органи и често задавани въпроси, както и инструменти за подпомагане вземането на решения.

Общият бюджет на проекта е 1 089 961,92 лева (557 288,68 евро), като е предвидено изпълнението му да приключи в края на ноември 2020 г.

По инициатива на КЗЛД в началото на 2019 г. е подготвено и подадено проектно предложение с наименование AI-Trans: Increasing AI Transparency Through Digital Alternative Learning of Privacy Training по програма „Еразъм +“. Предложението е одобрено за финансиране през юли 2019 г.

Одобреният проект има за цел да създаде иновативно обучително съдържание въз основа на вече създадено устойчиво и дългосрочно стратегическо партньорство между национални надзорни органи, академични среди и организации на гражданското общество. Той осигурява знания и развитие на уменията, свързани с поверителността и защитата на личните данни във връзка с новите технологии, и по-специално, с изкуствения интелект (AIArtificial Intelligence) и интернет на свързаните устройства (IoTInternet of Things). Проектът е пръв по рода си, обединяващ национални органи по защита на данните, университети и организация на гражданското общество от 4 държави – Италия, Полша, България и Молдова.

AI-Trans е междусекторен проект, насочен към хоризонтална политика на защитата на личните данни. Изкуственият интелект (AI), интернет на свързаните устройства (IoT), „умните“ домашните приспособления не са научна фантастика, те присъстват в ежедневието не само у дома, но и на работното място. За тяхното управление и използване се изискват нови умения, способности и знания. Обща цел на AI-Trans e насърчаване на иновативното образование и информираност в областта на съвременните високотехнологични предизвикателства чрез обучение за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Конкретните цели на проекта са:

  • Подпомагане на устойчивото стратегическо партньорство между органите за защита на данните, академичните среди и неправителствения сектор в ЕС в областта на AI и IoT чрез обучение за защита на данните и разяснения за защитата на неприкосновеността на личния живот;
  • Разработване на удобно за потребителите иновативно съдържание за обучение в областта на AI и IoT чрез обучение за защита на данните и разяснения за защитата на неприкосновеността на личния живот.

В рамките на 2019 г. са завършени всички административни процедури по започването на същинското изпълнение на проектните дейности, проведена е първата международна среща по проекта и са представени плановете за разработване на отделните интелектуални продукти.

Бюджетът на проекта е 248 230,03 лева (126 918 евро), а продължителността на изпълнение на проектните дейности е 21 месеца до края на май 2021 г.

Можете да споделите: