Какво пише в отчета на Комисията за защита на личните данни?

Този документ е важен, защото в него има за всекиго по нещо – и за хората, които търсят правата си, и за администраторите, които ползват личните данни на хората. Затова ще публикувам отчета – всеки ден по малко, дано повече хора го прочетат!

Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността ѝ през 2019 г.:

Анализ и отчет на степента на постигане на целите и приоритетите на КЗЛД, залегнали в годишния отчет за 2018 г., както и на стратегията на КЗЛД за развитие в областта на защитата на личните данни (Хоризонт 2022)

2019 година за КЗЛД е период, изключително динамичен и свързан с цялостната промяна на правната рамка в сферата на защитата на данните на европейско ниво и съответно с реорганизацията на законодателството на национално ниво.

Отминалата 2019 г. се характеризира с три особено значими предизвикателства пред КЗЛД, с които тя успешно се справя – първо, актуализиране на законовата и подзаконовата правна рамка в областта на защитата на личните данни в Република България, на второ място, промяна във фокуса на контролната дейност и на трето място, продължаването на практическото прилагане на новата правна рамка в областта на защитата на личните данни, по-специално, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламент (ЕС) 2016/689).

През отчетния период са извършени актуализиране на Закона за защита на личните данни и приемане на изцяло нов Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА), който да отразява приемствеността във вече осъществявани дейности, но и да урежда всички нови правомощия, задължения и отговорности, произтичащи от новата европейска правна уредба.

Депозираният в Народното събрание на Република България проект на закон за изменение и допълнение на ЗЗЛД (ЗИДЗЗЛД) отразява бележките и коментарите, получени в хода на обществената консултация, проведена през периода 30.04 – 30.05.2018 г. с широк кръг от заинтересовани страни. В рамките на законодателния процес между първо и второ четене на ЗИДЗЗЛД по инициатива на водещата парламентарна комисия – Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, е проведен допълнителен кръг консултации, които да гарантират, че по съдържание законът е основан на широк обществен консенсус и предлага един качествен, модерен и необходим механизъм за високо ниво на защита на личните данни.

Новият Правилник за дейността на КЗЛД и на нейната администрация (обнародван в ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г.) посредством структурна реформа се фокусира върху обновяване на разпределението на задълженията между различните дирекции в специализираната администрация, както и върху разписване на правилата, по които в надзорния орган ще се развиват редица нови дейности – например одобряване на кодекси за поведение, акредитиране на органи за наблюдение на кодексите за поведение, акредитиране на сертифициращи органи, корективни правомощия по чл. 58, §2, б. „д“ и „з“ от Регламент (ЕС) 2016/679 и т.н.

Очаква се стартиралата през 2019 г. реформа в областта на защитата на личните данни в национален план да бъде финализирана с цялостната подзаконова уредба през 2020 г.

Като водещ надзорен орган по защитата на личните данни, и през 2019 г. КЗЛД продължава осъществяването на широка информационно-разяснителна кампания и популяризирането на достъпен език на основните положения на реформата в ЕС в областта на личните данни и новата национална правна рамка. При подготовката на информационно разяснителната кампания КЗЛД отчита незатихващ интерес от страна на администраторите на лични данни (АЛД), на публични структури и на гражданите по отношение провеждането на обучения и допълнителни разяснения по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679. Поради ограничения ресурс, който КЗЛД може да инвестира в тази дейност, през отчетния период тя отново е насочена основно към служителите по защита на данните и към целеви групи с общ фокус като отделни индустриални браншове, сходни административни и/или публични структури.

С цел повишаване на информираността на обществото по ключови въпроси на Регламент (ЕС) 2016/679 продължава инициативата от предходната година по публикуване на интернет страницата на КЗЛД на разяснителни материали и препоръки относно прилагането на Регламента – насоки на КЗЛД, на Европейската комисия (ЕК) и на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД). Във връзка с необходимостта от популяризиране на дейността на ЕКЗД на институционалния сайт в раздела за международно сътрудничество се поддържа подраздел за Комитета, в който е предоставена обща информация за него (мисия, функция и задължения, ръководни принципи) и е създадена отпратка към неговия официален сайт, където е налична цялата публично достъпна информация относно дейността му – насоки, препоръки, становища, решения, обществени консултации, информация за пленарни заседания и т.н. В Информационния бюлетин на КЗЛД се предоставя информация за всички заседания на ЕКЗД, приети документи и текущи обществени консултации.

През изминалата година продължават усилията на КЗЛД, насочени към изграждане на обучителен център в областта на защитата на личните данни. За съжаление, до края на отчетния период Комисията не получава необходимата финансова подкрепа за тази своя инициатива, което е обективна пречка за нейното реализиране.

И през 2019 г. КЗЛД отстоява постоянния си приоритет за пълноправното членство на България в Шенгенското пространство. Във връзка с изпълнението на тази приоритетна задача КЗЛД продължава да поддържа на институционалния си сайт изключително подробна информация за Шенгенското пространство, а нейни представители продължават да вземат участие в мисии за оценка на шенгенското законодателство в областта на защитата на личните данни.

Направени са първи стъпки за реализация на предвидения като приоритет „нов фокус на контролната дейност“. Стартирали са дейностите по актуализация на вътрешноведомствената правна уредба на контролната дейност, която има за цел не само да осъвремени подхода на надзорния орган към обектите на контрол, но и да отчете вече натрупаната двугодишна практика по прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679.

С оглед засилване сътрудничеството с МВР във връзка с изпълнение на изискванията на Директива (ЕС) 2016/680 през 2019 г. са започнали действия по предварителна подготовка на предстоящи през 2020 г. проверки на Националното звено Европол, на Евродак и на Интерпол.

Във връзка с изискванията към Република България по пълното присъединяване към Шенген и Визовата информационна система на ЕС (ВИС) към края на отчетния период в процес на извършване е проверка на Шенгенската информационна система (ШИС ІІ) в Национално бюро СИРЕНЕ към дирекция „Международно оперативно сътрудничество” на МВР и консулски служби в посолства на Република България. С оглед подготовката на проверката с МВнР е обменена информация за посолствата, издаващи най-голям брой визи, и са изготвени въпросници за предстоящите проверки.

За изпълнение на приоритета засилване на международното сътрудничество във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за „обслужване на едно гише“ в КЗЛД са подготвени вътрешни правила за организация на дейностите по разглеждане на случаи с трансграничен характер. Обменът на информация се осъществява както по линия на Информационната система на вътрешния пазар (ИСВП), така и чрез изградената комплексна система за видеоконферентна връзка. За целта е проведена обществена поръчка с предмет „Изграждане на видеоконферентна система в заседателната зала на КЗЛД“. Видеоконферентната система е приета и пусната в експлоатация, като през отчетния период са осъществени реални видеоконферентни връзки с ЕК.

Прави впечатление вече утвърдената негативна тенденция за голямо текучество на кадри през последните три години. За съжаление, усилията на КЗЛД за укрепване на административния ѝ капацитет с допълнителни човешки и финансови ресурси отново не се увенчават с успех през отчетния период. Текучеството на кадри продължава и въпреки мотивите на институцията за необходимост от допълнително финансиране, средствата за персонал по бюджета на КЗЛД не са увеличени, с изключение на увеличението с 10%, което е общо за цялата държавна администрация. Това налага и вземането на тежко решение през 2019 г. за намаляване на щатната численост на персонала с 4 щатни бройки. Към края на отчетния период в КЗЛД има 15 вакантни бройки на най-ниската длъжност за държавни служители (младши експерт), респ. за служители по трудово правоотношение (специалист), които са обезпечени само с нормативно изискуемия минимум от 70 на 100 от средната основна месечна заплата за степен II на съответното ниво съгласно Приложение №1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

През отчетния период продължава изпълнението на Стратегията за развитие в областта на защитата на личните данни (Стратегия „Хоризонт 2022“), приета от КЗЛД през 2017 г. Като всеки стратегически документ тя представя основните цели на институцията и определя дейностите за постигането им в Плана за действие и прилагане на стратегията. В годините след приемането ѝ поставените годишни цели и приоритети на Комисията за съответната календарна година се подчиняват изцяло на стратегическите цели на КЗЛД за описания период. Същевременно по своята същност стратегическият документ дава насоки за обобщаване на статистическа информация, която да послужи както за определяне на стратегически и оперативни цели, така и като възможност за планиране на необходимите ресурси.

Нагледен пример за изпълнението на стратегическия документ е процесът по изготвяне на индивидуалните работни планове на служителите от администрацията изцяло в съответствие с него. Индивидуалното планиране на дейността е съобразено със стратегическите цели, залегнали в Стратегията, конкретните цели на съответните административни звена с оглед отчитането напредъка по изпълнението на задачите в Плана за действие и прилагане на Стратегията. По този начин стратегическите процеси с висока степен на важност за институцията, чието изпълнение не може да се ограничи само в една календарна година, се изпълняват приемствено в последователни отчетни периоди, като целите се разпределят и реализират по компетентности по вертикалната структура на КЗЛД.

Пълният текст на Стратегия „Хоризонт 2020“, както и на Плана за нейното изпълнение са достъпни на интернет страницата на КЗЛД.

 

Можете да споделите: