Полският надзорен орган за защита на данните глоби с 20 000 злоти училище заради достъп чрез пръстови отпечатъци до училищния стол

През учебната 2019/2020 г. 680 ученици са използвали биометричен четец, а четирима ученици – алтернативна система за идентификация.

Европейският комитет по защита на данните (EDPB) съобщи за наложената санкция от 20 000 полски злоти от националния надзорен орган UODO на училище, използващо биометрични данни на ученици.

Председателят на Службата за защита на личните данни е наложи глобата в размер на 20 000 злоти във връзка с нарушението, което се състои в обработка на биометрични данни на деца при използване на училищната столова.

Училището обработва специални категории данни (биометрични данни) за 680 деца без правно основание, докато всъщност може да използва други форми на идентификация на учениците.

За това нарушение е наложена административна глоба на основното училище, което трябва да изтрие личните данни, обработвани под формата на цифрова информация за специфичните пръстови отпечатъци на децата и да прекрати всяко допълнително събиране на лични данни.

По време на административно производство е установено, че училището използва биометричен четец на входа на училищната столова, който идентифицира децата, за да провери плащането на таксата за хранене.

Училището получава тези данни и ги обработва въз основа на писменото съгласие на родители или законните настойници. Решението е от 1 април 2015 г. През учебната 2019/2020 г. 680 ученици използват биометричния четец, а четирима ученици използват алтернативната система за идентификация.

В този случай трябва да се подчертае, че обработката на биометрични данни не е необходима, за да се постигне целта за идентифициране на правото на детето да получава храна. Училището може да извърши идентификацията с други средства, които не се намесват толкова много в личния живот на детето. Освен това училището дава възможност да се ползват услугите на училищната столова не само чрез проверка на пръстови отпечатъци, но и с електронни карти или чрез посочване на името и номера на договора. Така в училището съществуват алтернативни форми за идентифициране на правото на детето да получава храна.

В глобеното основно училище в съответствие с правилата, достъпни на уебсайта на столовата, учениците, които нямат биометрична идентификация, трябва да изчакат в края на опашката, докато всички ученици с биометрична идентификация влязат в столова. След като всички студенти с биометрична идентификация влязат в столовата, студентите без биометрична идентификация могат да влизат един по един. По мнение на председателя на UODO, подобни правила въвеждат неравностойно третиране на учениците и необоснованото им разграничаване, тъй като очевидно се предпочитат ученици с биометрична идентификация. Освен това, според надзорния орган, използването на биометрични данни, като се има предвид целта, за която се обработват, е значително непропорционално.

Председателят на UODO в мотивите на своето решение подчертава, че децата се нуждаят от специална защита на личните данни. Освен това в конкретния случай обработваните данни са от специални категории. Биометричната система идентифицира характеристики, които не подлежат на промяна, както в случая с дактилоскопските данни. Поради уникалния и постоянен характер на биометричните данни, което означава, че те не могат да се променят с течение на времето, биометричните данни трябва да се използват внимателно. Биометричните данни са уникални в светлината на основните права и свободи и затова изискват специална защита. Възможното им изтичане може да доведе до висок риск за правата и свободите на физическите лица.

Можете да споделите: