EDPB: Правилата за защита на данните не пречат на мерките, предприети в борбата срещу пандемията на коронавирус, но дори в тези изключителни моменти трябва да се гарантира защитата на личните данни

КЗЛД излезе със съобщение относно присъствието на откритите заседания и получаването на информация по преписки

„Във връзка със създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция (COVID-19), Комисията за защита на личните данни уведомява, че откритите заседания по разглеждане на жалби няма да бъдат отлагани, но това налага стриктно спазване на ограничителните правила и извънредните условия на работа, отнасящи се както за КЗЛД и служителите ѝ, така и за гражданите“, съобщиха от ведомството.

Текстът на сайта продължава така: “Напомняме, че присъствието на откритите заседания не е задължително, като присъствието е ограничено само до участниците в съответно административно производство.

Достъп до сградата на КЗЛД могат да имат само страни по административните производства, които са в невъзможност до получат достъп до преписките по един от другите канали: по електронен път, по пощата или по факс. Получаване на информация по преписките може да бъде извършвано по телефон или на електронен адрес, като копие от материали по преписка може да се получи от страна в административното производство след молба, подадена по пощата с писмо, по електронен път или факс.

От 13 март 2020 г. са засилени мерките по пропускателния контрол, както следва: охраната замерва телесната температура на всеки служител на КЗЛД и всеки посетител на сградата на КЗЛД (като напр. служители на други институции, доставчици, куриери, участници в административни производства и други граждани-искатели на административни услуги на КЗЛД) и допуска само лица, които нямат повишена телесна температура.“

На 16 март EDPB публикува следното изявление на председателя на Европейския комитет за защита на данните относно обработката на лични данни в контекста на COVID-19:

Андреа Йелинек, председател на Европейския комитет за защита на данните (EDPB), заяви: „Правилата за защита на данните (като GDPR) не пречат на мерките, предприети в борбата срещу пандемията на коронавируса.“ Изявлението продължава с уточнението, че дори в тези изключителни времена администраторът трябва да гарантира защитата на личните данни на субектите на данни. Затова трябва да се вземат предвид редица съображения, за да се гарантира законната обработка на личните данни. Според GDPR правилата следва да се прилагат при обработката на лични данни в контекст като този, отнасящ се до COVID-19. В действителност GDPR предвижда законови основания да се даде възможност на работодателите и компетентните органи за обществено здраве да обработват лични данни в контекста на епидемии, без да е необходимо да получават съгласието на субекта на данните. Това важи например, когато обработването на лични данни е необходимо за работодателите по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве или за защита на жизненоважни интереси (членове 6 и 9 от GDPR) или за спазване на друго правно задължение.

За обработката на електронни комуникационни данни, като например данни за мобилно местоположение, се прилагат допълнителни правила.

Националните закони, прилагащи директивата за електронната поверителност, предвиждат принципа, че данните за местоположението могат да се използват от оператора само когато са направени анонимни или със съгласието на лицата. Държавните органи първо трябва да се стремят да обработват данни за местоположение по анонимен начин (т.е. обработват данни, обобщени по начин, който не може да бъде свързан с лични данни). Това би могло да даде възможност за генериране на отчети за концентрацията на мобилни устройства на определено място („картография“).

Когато не е възможно да се обработват само анонимни данни, чл. 15 от Директивата за електронната поверителност дава възможност на държавите-членки да въведат законодателни мерки, свързани с националната сигурност и обществената сигурност * . Това извънредно законодателство е възможно при условие, че представлява необходима, подходяща и пропорционална мярка в рамките на демократичното общество. Ако бъдат въведени такива мерки, държава-членка е длъжна да въведе адекватни защитни мерки, като например предоставянето на лица на правото на съдебна защита.

* В този контекст трябва да се отбележи, че опазването на общественото здраве може да попадне визключенията за националната и / или обществената сигурност.

Можете да споделите: