12 гледни точки към малките и средните предприятия 555 дни след влизането в сила на GDPR

Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на регламента относно защитата на данните обсъдиха участниците в международната конференция в София

Международна конференция по Проект SMEDATA събра в зала и осигури видеовръзка с лектори, изразяващи 12 гледни точки към темата. Според  координатора на проекта Христо Аламинов от КЗЛД, всеки лектор има съответен месец от дейностите по проекта, посветен на малките и средните предприятие.

Говори се както за технологиите в подкрепа на МСП при спазването на изискванията на GDPR, изказаха се юристи, италиански и испански високопоставени експерти. Изказаха се представители на участващите в проекта институции. Говори и Венцислав Караджов, Председател на Комисията за защита на личните данни на Република България и заместник–председател на Европейския комитет за защита на данните.

Особено впечатляващи бяха участията по етичната тема на д‐р Албена Куюмджиева, Програмен ръководител в сектор „Изследователска етика и интегритет“, Генерална дирекция „Изследвания и иновации“, Европейска комисия  и  относно опасността от стереотипи  на Дейс Лутерс‐Тюмел, Генерален секретар на Европейската асоциация на жените юристи  (EWLA).

Последен говори за предизвикателствата пред МСП в Италия Луиджи Кароци, служител в генералния секретариат на Garante per la protezione dei dati personali – Италианският надзорен орган за защита на данните, с над 30 години опит в управлението на ИКТ на национално и международно ниво в авторитетни организации от публичния и частния сектор, включително ENISA – Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност.

В проекта SMEDATA си партнират Комисията за защита на личните данни, АПИС Европа, Съюза на юристите в България, адвокатско дружество „Ърнст и Янг България”, Европейската асоциация на жените юристи – клон България, италианският надзорен орган и Римският университет „Рома Тре”.

Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017.

Можете да споделите: