Актуализирани са насоките за обработката на лични данни при предоставяне на онлайн услуги

Европейският комитет по защита на данните (EDPB) публикува актуализираните след обществено обсъждане Насоки 2/2019 относно обработката на лични данни съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) в контекста на предоставянето на онлайн услуги на субектите на данни.

На сайта на Европейския комитет по защита на данните (EDPB) вече е публикуван актуализираната след обществени консултации окончателена версия на Насоките за обработка на лични данни съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) в контекста на предоставянето на онлайн услуги на субектите на данни.

Член 6

Законосъобразност на обработването

1.Обработването е законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

На 15 април разказах за обществена консултация за обработването на лични данни при онлайн услуги.

Можете да споделите: