Ново запитване до Съда на Европейския съюз относно GDPR

Съдът на Европейския съюз CVRIA съобщи, че на 1 април е постъпило преюдициално запитване от Административния съд на Висбаден относно защитата на данните и съдебната независимост

Административният съд на Висбаден е внесъл пред Съда на ЕО два въпроса относно Общия регламент за защита на данните (GDPR) и независимостта на съдебната власт в Хесен.

Процедурата е по повод на искане за информация на гражданин от парламента на провинция Хесен. VQ иска информация за личните данни, съхранявани за него в комисията по петиции. Парламентът отхвърлил искането с аргумента, че процедурата за разглеждане на петиции е парламентарна задача, която не попада в обхвата на европейското законодателство за защита на данните (§ 30 от Закона за защита на данните и свободата на информацията в Хесен).

Административният съд има съмнения за това решение. Затова задава въпроса  дали парламентарната комисия следва да се третира като публичен орган по смисъла на член 4, ал. 7 от GDPR.

7) „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Вторият въпрос трябва да изясни дали административният съд  в Хесен може въобще да отправя въпроси към този съд. Договорът за функциониране на ЕС  предоставят това право само на независими съдилища. Германската правна система обаче предвижда независимост на съдиите, докато институцията „съд“ се контролира до голяма степен от Министерството на правосъдието, което управлява персонала и е страна по съдебни спорове.

Можете да споделите: