ОИСР прие Принципи за изкуствен интелект

На 22 май 2019 г. страните-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) приеха Принципи за изкуствен интелект, международните стандарти, които имат за цел да гарантират, че системите за изкуствен интелект са проектирани да бъдат надеждни и сигурни.

Принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за ИИ (AI) определят стандарти за изкуствен интелект, които са практически и достатъчно гъвкави, за да издържат изпитанието на времето в една бързо развиваща се област. Те допълват съществуващите стандарти на ОИСР в области като неприкосновеността на личния живот, управлението на риска за цифровата сигурност и отговорното бизнес поведение.

36-те страни-членки на ОИСР, заедно с Аржентина, Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Перу и Румъния, се присъединиха към Принципите на ОИСР за изкуствен интелект на годишната среща на организацията в Париж.

Документът съдържат пет принципа, основаващи се на ценностите, за отговорното разгръщане на надеждни AI и пет препоръки към правителствата. Те имат за цел да направляват правителствата, организациите и отделните лица при проектирането и управлението на системите за изкуствен интелект по начин, който поставя на първо място интересите на хората и гарантира, че разработчиците и операторите са отговорни за тяхното правилно функциониране.

Принципите на ИИ имат подкрепата на Европейската комисия, чиято експертна група на високо равнище е изготвила Етични насоки за надежден AI, и те ще бъдат част от дискусията на предстоящата среща на върха на лидерите на Г-20 в Япония. Експертите на ОИСР в областта на цифровите технологии ще се позовават на принципите през следващите месеци, за да изработят практически насоки за тяхното прилагане.

Първият принцип е, че ИИ трябва да бъде от полза за хората и за планетата чрез стимулиране на приобщаващия растеж, устойчивото развитие и благосъстоянието.

Вторият принцип гласи, че системите за изкуствен интелект следва да бъдат проектирани по начин, който зачита върховенството на закона, правата на човека, демократичните ценности и разнообразието и следва да включват подходящи предпазни мерки – например, да дават възможност за човешка намеса, когато е необходимо,  за гарантиране на справедливо общество.

Третият принцип изисква прозрачност и отговорно разкриване на системите за изкуствен интелект, за да се гарантира, че хората разбират, когато се ангажират с тях, и могат да оспорват резултатите.

На четвърто място системите за изкуствен интелект трябва да функционират по стабилен, сигурен и безопасен начин през целия си жизнен цикъл, а потенциалните рискове трябва да бъдат постоянно оценявани и управлявани.

Петият принцип изисква от организациите и отделните лица, които създават, развиват или използват системи за изкуствен интелект, да носят отговорност за правилното им функциониране в съответствие с горните принципи.

На правителствата ОИСР препоръчва да улесняват публичните и частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, за да се стимулират иновациите в надежден ИИ; да насърчават достъпните екосистеми на ИИ с цифрова инфраструктура и технологии и механизми за обмен на данни и знания; да създават политическа среда, която ще отвори пътя за внедряване на надеждни системи за изкуствен интелект; да подготвят хора с умения и подпомагат работниците за справедлив преход; да си сътрудничат без ограниченията на граници и сектори за споделяне на информация, разработване на стандарти и работа за отговорно управление на надежден ИИ.

Препоръките на ОИСР не са правно обвързващи, но те са много влиятелни и многократно са формирали основата на международните стандарти и помагат на правителствата да разработват национално законодателство. Например, насоките за поверителност на ОИСР, приети през 1980 г. и посочващи, че трябва да има ограничения за събирането на лични данни, са в основата на много закони и рамки за поверителност в Съединените щати, Европа и Азия.

 

Можете да споделите: