EDPB започна обществена консултация за обработването на лични данни при онлайн услуги

До 24 май 2019 г. Европейски комитет по защита на данните (EDPB) приема коментари по Насоки 2/2019 относно обработването на лични данни съгласно член 6, алинея 1, буква б) от GDPR в контекста на предоставянето на онлайн услуги.

Европейският комитет по защита на данните обяви обществено обсъждане на Насоки 2/2019 относно обработката на лични данни съгласно член 6, алинея 1, буква б) от Общия регламент относно защита на личните данни (GDPR) в контекста на предоставянето на онлайн услуги на субектите на данни. Коментари се приемат на адрес EDPB@edpb.europa.eu най-късно до 24 май 2019 година.

Резултатите от тази консултация ще бъдат публикувани.

По време на Деветата си пленарната сесия EDPB прие Насоките за обхвата и прилагането на член 6, алинея 1, буква б) от GDPR в контекста на услугите на информационното общество. В своите насоки комитетът коментира принципите за защита на данните и взаимодействието на член 6, алинея 1, буква б) с други законови основания. Освен това насоките съдържат насоки относно приложимостта на член 6, алинея 1, буква б) в случай на обединяване на отделни услуги и прекратяване на договора.

Член 6

Законосъобразност на обработването

1.Обработването е законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

 

Можете да споделите: