Съветът по телекомуникации прие таван от 6 цента на текстово съобщение в ЕС

Съветът на ЕС по телекомуникации прие доклад за напредъка по проекта на регламента  за неприкосновеност на личния живот в областта на електронните съобщения (ePrivacy).

Европейската Комисия реши през януари 2017 г. да модернизира правилата за поверителност в цифровата ера, за да бъдат приведени в съответствие с Общия регламент за защита на данните – новият световен стандарт за защита на данните.

Съветът на министрите днес прие нови правила на ЕС в областта на далекосъобщенията за насърчаване на бързото разпространение на 5G и други мрежови технологии от следващо поколение в цяла Европа, стимулиране на иновациите и засилване на защитата на потребителите в областта на електронните съобщения.

Според прессъобщението от срещата: „Двата законодателни акта – Европейският кодекс за електронните съобщения и преразгледаната задача на Органа на европейските регулатори за електронна комуникация (ОЕРЕС) – включват животоспасяваща обществена система за предупреждение и тавани за вътрешни за ЕС повиквания и текстови съобщения.

Реформата е крайъгълният камък на усилията на ЕС за гарантиране на много високо качество на фиксираната и мобилната връзка за всички, което се счита за ключов фактор за конкурентоспособна в световен мащаб икономика и модерно приобщаващо общество.

Европейски кодекс за електронни съобщения

Кодексът включва мерки за насърчаване на конкуренцията и стимулиране на инвестициите в мрежи с много голям капацитет. Той обхваща области като разпределяне на радиочестотния спектър, достъп на операторите до мрежи и симетрично регулиране на всички доставчици на мрежи в конкретни ситуации.

Потребителите ще бъдат по-добре защитени благодарение на Кодекса. Например правилата за потребителите вече ще се прилагат и за услугите, предоставяни чрез интернет, като приложения за съобщения. Държавите-членки също така трябва да установят правила за обезщетение в случай на нарушение от страна на доставчиците на електронни съобщителни мрежи или услуги.

След успешното въвеждане на номер 112 като европейски номер за спешни повиквания и изграждане на положителен опит в някои държави от ЕС, всички държави-членки ще въведат система за обществено предупреждение, която допълнително ще защити гражданите. Тази „обратна на 112“ система ще изпраща сигнали на мобилните телефони на хората в случай на природно бедствие, терористична атака или друга извънредна ситуация в района. Той ще трябва да бъде в сила в рамките на три и половина години от влизането в сила на Кодекса.

Регламент на ОЕРЕС

Регулаторният орган на ЕС ОЕРЕС ще играе важна роля в подпомагането на страните от ЕС да създадат мрежи с много голям капацитет и ще допринесе за гладкото и последователно прилагане на регулаторните мерки, предвидени в Кодекса.

Новите правила за по-евтините вътрешнообщностни повиквания ще ограничат цените на дребно на мобилни или фиксирани разговори от страната на произход на потребителя до друга държава от ЕС с 19 цента на минута. Таванът за текстови съобщения в рамките на ЕС ще бъде 6 цента на съобщение. Ограниченията ще се прилагат от 15 май 2019 г.

Законодателен процес и следващи стъпки

Днешното гласуване на Съвета приключва законодателната процедура както за кодекса, който е директива, така и за регламента на ОЕРЕС. Те ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС на 17 на декември и ще влязат в сила 3 ​​дни след публикуването.

ЕС създава нова програма за финансиране — „Цифрова Европа“, която ще стартира през 2021 г. с цел да подкрепи цифровата трансформация на европейските общества и икономики. Днес Съветът постигна съгласие относно позицията си („частичен общ подход“) по предложението, чиято цел е да се увеличи широкомащабното внедряване на основни цифрови технологии и да се насърчи използването им.

Програмата „Цифрова Европа“ ще предоставя финансиране за проекти в пет области: суперкомпютриизкуствен интелект, киберсигурност, авангардни умения в областта на цифровите технологии, както и гарантиране на широко използване на цифрови технологии в икономиката и обществото.

Финансирането за проекти за изграждане на високопроизводителните изчислителни технологии ще бъде от полза за области като здравеопазването, безопасността на автомобилите и енергията от възобновяеми източници. С подкрепата на ЕС публичните органи и дори най-малките предприятия ще имат по-добър достъп до съоръжения за изпитване на основата на изкуствения интелект, които ще способства за по-широкото използване на изкуствен интелект. Финансиране ще се предоставя и за оборудване в сферата на киберсигурността и киберотбраната на съвременно техническо равнище.

Програмата ще подпомага обучението по съвременни цифрови умения за настоящите и бъдещите работници и служители, както и за малките и средните предприятия и публичните администрации. Предоставянето на финансиране ще спомогне за постигане на цифровата трансформация на публичните администрации и за по-добра оперативна съвместимост на обществените услуги в целия ЕС. Програмата също така укрепва мрежата на цифровите иновационни центрове, които предоставят достъп до технологични експертни знания и опит за предприятията, по-специално МСП, и за публичните администрации.

Текстът на Съвета доразвива и пояснява изпълнението и управлението на програмата, например чрез определяне на действията, които следва да се изпълняват пряко чрез акт за изпълнение на Комисията, и онези, които следва да се изпълняват от друг субект, например съвместно предприятие.

Програмата „Цифрова Европа“ ще допълва редица други програми в подкрепа на цифровата трансформация, например „Хоризонт Европа“ и цифровите аспекти на Механизма за свързване на Европа.

Договореният днес текст е позицията на Съвета за преговорите с Европейския парламент. И двете институции трябва да постигнат споразумение по текста, преди той да може да влезе в сила.

Можете да споделите: