Представяне на GDPR

На 25 май 2018 г. започна прилагането на най-сериозната промяна в европейското законодателство в областта на неприкосновеността на личния живот – Общия регламент за защита на данните (GDPR). GDPR въвежда напълно нова гледна точка към информацията, която държавните институции, социалните медии и компаниите в ЕС съхраняват за всеки човек.

Какво представлява GDPR?

GDPR е нов регламент за защита на данните и неприкосновеността на личния живот, който се прилага във всички 28 държави-членки на ЕС.

Регламентът, за разлика от директивата, не изисква предприемане на някакви законодателни мерки от страна на националните парламенти и се прилага директно във всяка държава-членка на ЕС.

За кого се отнася GDPR?

GDPR защитава данните с произход от ЕС  и затова всички компании и организации, които обработват лични данни, са засегнати – независимо къде се намират.

За кого не се отнася GDPR?

Регламентът не се прилага за обработването на лични данни от физическо лице в рамките на изцяло лична дейност или дейност в рамките на домакинството, която няма връзка с неговата професионална или търговска дейност.

Според GDPR „личните дейности или дейностите в рамките на домакинството биха могли да включват воденето на кореспонденция и поддържането на адресни указатели или участието в социални мрежи и онлайн дейности, предприети в контекста на тези дейности.“

Можете да споделите: