Увеличават се въпросите около преобразуването на ЕГН в регистър БУЛСТАТ в 9-цифрен код

В указанията на НАП няма отговор какво се случва, ако търговец не смени фискалната памет на касовия апарат

Никой не ми изпрати писмото на НАП до потърпевшите относно преобразуването на ЕГН в регистър БУЛСТАТ в 9-цифрен код. Но във Фейсбук профила на приходната администрация бяха маркирани най-важните въпроси без отговор засега:

„В случай че сте лице регистрирано по чл. 3, ал. 1, т. 9 и т.11 от Закона за регистър БУЛСТАТ и имате регистрирано фискално устройство в НАП, е необходимо да предприемете действия за дерегистрация на същото, смяна на фискалната памет и повторна регистрация на устройството в НАП, по реда на Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Действията, описани по горе, е необходимо се осъществят от лицето, с което имате сключен писмен договор за сервизно обслужване и ремонт на фискалното устройство“ …и кой плаща смяната на фискална памет? – питат в коментар потърпевши.

„…остава глобалния въпрос какви ще ги вършим с регистрираните фискални памети с ЕГН-то, пита друг.

“1.3. Декларации обр. №1 по реда на Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, отнасящи се за периоди до 01.01.2022 се попълват и подават със стария 10-значен ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващото се лице.

1.4. Декларации обр. №1 или обр. №5 по реда на Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г.), отнасящи се за периоди след 31.12.2021 се попълват и подават с новия 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващото се лице.”

Как тези указания кореспондират с чл.2, ал.1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващи се лица, български граждани на работа в чужбина и морски лица, в която наредба пише, че СОЛ внасят осигурителните си вноски, като в документите за внасянето им попълват ЕГН?, питат във Фейсбук.

Ето още два въпроса Как да се подава декларация 1 с БУЛСТАТ на СОЛ, а да се внасят осигуровките по ЕГН? Моля да дадете допълнителни указания в тази насока.

Не е ясно има ли срок в който трябва да се смени паметта, естествено за сметка на Лицето по чл.3. Сумата е около 120 лв. според цената на производител и ценовите политики на сервизите. Новогодишна честитка.

На 5 януари НАП публикува съобщение с отговор на единия от поставените въпроси Кои идентификационни номера по ЗДДС на физически лица се преобразуват след измененията в Регистър БУЛСТАТ

„Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК от 10-значен в 9-значен код за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от  Закона за Регистър БУЛСТАТ /ЗРБ/. Промяната в ЗРБ влезе в сила от 4 януари 2022 г.

Съгласно измененията, се преобразува ЕИК на:

  1. физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код (чл.3 , ал. 1, т. 9 от закона);
  2. други физически лица – осигурители, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код (чл.3 , ал. 1, т. 11 от закона).

Информацията за новия си 9-значен код, потребителите ще могат да получат чрез Портала за електронни услуги на Агенцията по вписванията – www.bulstat.bg, в раздел „Справки от 4 януари 2022 г.

С тази промяна се налага изменение и в идентификационния номер за целите на ДДС по чл.94, ал. 2 от ЗДДС за лицата, за които е извършена смяна на ЕИК. Като след 04.01.2022 г. за физическите лица, които са вписани в регистър БУЛСТАТ и са регистрирани по ЗДДС към 04.01.2022 г., се преобразува служебно идентификационният номер от BG + ЕГН на BG + 9 разряден код по БУЛСТАТ.

 Не се променят идентификационните номера за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС на следните физически лица:

  1. на физическите лица, които са регистрирани в регистър Булстат, но които не попадат в обхвата на промените в Закона за изменение и допълнение на Закона да регистър Булстат и съответно на които не е променен ЕИК. Тези лица запазват настоящият си идентификационен номер за целите на ДДС.;
  2. на физическите лица, които не се регистрирани в Регистър Булстат. Техният идентификационен номер за целите на ДДС си остава BG+EГН/ЛНЧ.

В унисон с извършената промяна в Закона за Регистър БУЛСТАТ и с цел защита на личните данни на физическите лица (в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни), НАП ще предложи промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, с които да унифицира формата на идентификационния номер.

Същевременно и всяко физическо лице, което е вписано в Регистър Булстат  по реда на § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за регистър БУЛСТАТ („§ 2. Лицата по чл. 3, вписани до влизането в сила на този закон в Единния регистър за идентифициране на стопанските и други субекти, които осъществяват дейност на територията на Република България съгласно Закона за статистиката, се смятат вписани в регистъра по този закон и запазват идентификационния си код.”), и за което към момента в идентификационния му номер за целите на ДДС фигурира ЕГН-то му, може да подаде искане до компетентната териториална дирекция на НАП по регистрацията му за промяна на този номер, като същият ще бъде променен и формиран от BG+EИК.“

Днес,  7 януари,  допълнителна паника създадоха адвокати, които си измислиха проблем с личните данни.

Според мен няма основание за тревога, защото Законът за регистър Булстат съдържа всички основания за публикуване на информацията, както и описание на случаите, в които част от нея може да не е видима в сайта.

Ето и текстовете:

В чл. 12 на Закона пише, че лицата трябва да кажат за промени в данните си в 7-дневен срок

В чл. 8 е описана публичната информация:

А в чл. 7 е пълното описание на информацията.

На 2 януари писах, че От 4 януари ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код. Оказва се, че промяната не е чак толкова безболезнена.

Можете да споделите: