Защо не могат да бъдат изтрити лични данни от църковните регистри?

Правото да бъдеш забравен съгласно GDPR срещу архивирането в обществен интерес

Административният съд на Република Словения потвърди решението на Комисаря по информацията (IP), че физическо лице, позовавайки се на правото на изтриване по член 17 от GDPR (право да бъдеш забравен), не може да бъде заличено от кръщелните книжа на Римокатолическата църква (РКЦ).

В конкретния случай физическото лице е поискало заличаване на всички негови лични данни от кръщелния регистър на РКЦ. Твърди, че съхраняването на личните данни е неправомерно, тъй като самият той никога не е давал съгласието си за такова обработване на личните данни или недвусмислено е оттеглил такова съгласие (дадено от родителите му) (чл. 17/1/б и г) .

Лицето поиска личните му данни да бъдат изтрити от кръщелния регистър, тъй като вече не е член на църквата.

Според него събраните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са събрани. Лицето твърди също, че вписаните в регистъра лични данни разкриват религиозни убеждения и пречат на религиозната му свобода.

Събраните данни в регистъра са: име и фамилия на физическото лице, дата на раждане, дата на кръщението, имена на родители и кръстници и местоживеене. От енорията твърдят, че правното основание за обработка на данните в регистъра е основно Законът за защита на документите и архивите и архивните институции, който класифицира регистъра като архивен материал с изключително национално значение, поради което не е разрешено изтриването на съдържащите се данни. Енорията е направила и допълнителен запис в регистъра, че лицето вече не е член на църквата.

РКЦ като администратор е отхвърлила искането. Подадена е жалба като IP първо трябва да определи дали е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 17/3 от GDPR – дали се изключват приложението на алинея 1 и ограничаването на правото на физическото лице за заличаване или забрава.

Съгласно констатациите на IP, потвърдени и от съда, съхраняването на лични данни в регистрите за кръщене на РКЦ е случай на обработване по чл.17/3/г от GDPR, т.е. обработка, необходима за целите на архивирането в обществен интерес. Освен това тази разпоредба на GDPR налага допълнително условие за прилагането на ограничение върху правото на изтриване, а именно, че такова ограничение е възможно, ако правото на изтриване би могло да попречи или сериозно да попречи на преследването на целите на това обработване.

Материалите на РКЦ имат характеристиките на архивни материали по специален закон и се подчиняват на принципите на постоянство и цялост. Следователно тестът за пропорционалност между правото на обработване на лични данни за целите на архивиране в обществен интерес и намесата в правото на личността на неприкосновеност на информацията вече е извършен от законодателя.

Поради това IP е отхвърлил жалбата на физическото лице срещу решението на РКЦ, тъй като не са изпълнени условията за заличаване на лични данни по чл.17 от GDPR.

Съдът посочва, че съхраняването на лични данни на физическо лице в кръщелния регистър по своята същност не е свързано с изповядваната религия. Чрез простото съхраняване на личните му данни в свидетелството за кръщение лицето не се принуждава да се присъедини към дадена религия, зачита се правото му да не принадлежи към никоя религия.

Следващото вписване ясно показва, че лицето вече не е член на църквата, което също отчита правото му да не принадлежи към религия.

Можете да споделите: