НАП отчете като успешно изпълнен проекта за новия си портал

В интернет не само не намирам цитирания в прессъобщението договор за безвъзмездна финансова помощ, но и цитираните суми не съвпадат с информацията в ИСУН

Ето съобщението за проекта на сайта на НАП:

„НАП изпълни успешно проект по Оперативна програма „Добро управление“ за изграждане на нов портал за електронни услуги

Националната агенция за приходите изпълни успешно проект „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“. Той беше реализиран в изпълнение на Административен договор №BG05SFOP001-1.002-0011-C01/27.06.2017 г., сключен между НАП и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общата стойност на проекта е 2 577 110,81 лв., от които 2 190 544,19 лв. европейско финансиране и 386 566,62 лв. – национално съфинансиране.

Основна цел на проекта е предоставянето на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса, чрез надграждане на информационните системи на НАП за предоставяне на електронни административни услуги и изграждане на архитектура, ориентирана към услуги (SOA).

В рамките на проекта е разработена изцяло нова платформа, в която са интегрирани както стари електронни услуги, така и новосъздадени.
В обновения портал потребителите вече могат да променят достъпите си до е-услугите, да предоставят или да отнемат достъп на трети лица. Освен познатите възможности за идентификация, чрез ПИК и КЕП е възможно ползването на електронни услуги с електронен подпис, издаден от ЕС или чрез е-автентикация, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“.

След приключване на работата по изпълнението на проекта, значително се подобри качеството и бързината на предоставяните от НАП е-услуги, повиши се ефективността на основните информационни системи за обмен на данни и предоставяне на услуги към вътрешни и външни системи, осигурена е надеждност, сигурност и непрекъсваемост на дейността на приходната агенция, чрез обновяване на технологичната среда, позволяваща предоставянето на съвременни електронни услуги, базирани на SOA.“

Е ето и линка в ИСУН

Дори без финансовата корекция, никъде в информационната система няма 2 577 110,81 лв. Както и в портала, въпреки че е изискване на наръчника.

Можете да споделите: