Създава се Европейски комитет за иновации в областта на данните

ЕС се стреми да улеснява обмена на данни: Съветът постига съгласие по позицията си относно акт за управление на данните

Вчера беше публикувана позицията на Европейския Съвет относно Закона за управление на данните, наричан Акт за управление на данните. Другите теми на видеоконференция на членовете на Европейския съвет бяха предложението за „Цифровия компас“, включително целите до 2030 г., както и темите за данните и изкуствения интелект и законодателния пакет за цифровите услуги

„ЕС работи за укрепване на различни механизми за обмен на данни. Целта е да се насърчи наличността на данни, които могат да се използват за реализиране на приложения и новаторски решения в областта на изкуствения интелект, персонализираната медицина, зелената мобилност, умното производство и много други области.

Днес държавите членки постигнаха съгласие по мандат за водене на преговори по предложение за Акт за управление на данните (АУД). Стремежът е да се създадат стабилни механизми за улесняване на повторното използване на определени категории защитени данни от обществения сектор, да се повиши доверието в посредническите услуги за данни и да се насърчи алтруизма по отношение на данните в ЕС.

Актът за управление на данните е част от по-широка политика, която дава на ЕС конкурентно предимство във все повече основаната на данни икономика.

Бощян Коритник, министър на публичната администрация на Словения, председател на Съвета, е цитиран да казва:

Основаните на данни иновации, които зависят от наличността на данни, определят успеха на цифровата трансформация и постигането на нашите цели в областта на климата. Поради това е изключително важно да се повиши доверието в обмена на данни. Този акт няма да задължи никого да споделя своите данни, но за хората, които искат да предоставят данните си за определени цели, той създава безопасен и лесен начин за това при запазване на контрола.

Насърчаване на повторната употреба на данни от обществения сектор

С Акта за управление на данните ще се създаде механизъм, който ще позволи безопасното повторно използване на определени категории данни от обществения сектор, които са предмет на права на други лица. Това включва например данни, защитени от права върху интелектуална собственост, търговски тайни и лични данни. Органите от обществения сектор, позволяващи този вид повторно използване, ще трябва да бъдат технически оборудвани, за да гарантират, че неприкосновеността на личния живот и поверителността са напълно запазени.

В това отношение АУД ще допълни Директивата за отворените данни от 2019 г., която не обхваща тези видове данни.

За да се избегне създаването на скъпо струващи задължения за публичния сектор, позицията на Съвета въвежда по-голяма гъвкавост в текста и отчита националните особености, които вече съществуват в някои държави членки.

Създаване на нов бизнес модел за посредничество в областта на данните

С предложението се създава рамка за насърчаване на нов бизнес модел – посреднически услуги за данни – с цел гарантиране на сигурна среда в помощ на дружествата или физическите лица при обмена на данни.

За дружествата тези услуги могат да бъдат под формата на цифрови платформи, които да подкрепят доброволното споделяне на данни между дружествата или да улесняват законно установените задължения за обмен на данни. Чрез използването на тези услуги дружествата ще могат да споделят своите данни без страх от злоупотреба или загуба на конкурентно предимство.

По отношение на личните данни тези доставчици ще помогнат на физическите лица да упражняват правата си съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Това ще даде възможност на хората да упражняват пълен контрол върху данните си и ще им позволи да ги споделят с дружества, на които имат доверие. Това може да се постигне например чрез нови инструменти за управление на личната информация, като пространства за лични данни или портфейли от данни, които са приложения за посредничество с други лица въз основа на съгласие.

Доставчиците на посреднически услуги за данни ще трябва да бъдат вписани в регистър, така че клиентите им да знаят, че могат да разчитат на тях.

Доставчиците на услуги няма да имат право да използват споделени данни за други цели. Те няма да могат да се възползват от данните, например като ги продават. Доставчиците обаче могат да начисляват такси за транзакциите.

В позицията на Съвета е изяснен обхватът на тези разпоредби, по-специално за да се посочи по-ясно кои видове дружества могат да бъдат посредници на данни.

Насърчаване на алтруизма по отношение на данните

Предложението също така улеснява физическите лица и дружествата да предоставят доброволно данни за общото благо, като например конкретен научноизследователски проект. Субектите, които желаят да събират данни за цели от общ интерес въз основа на алтруизъм по отношение на данните, могат да поискат да бъдат регистрирани в национален регистър на признатите организации за алтруистично споделяне на данни. Регистрираните организации ще бъдат признати в целия ЕС. Това ще създаде необходимото доверие в алтруизма по отношение на данните, насърчавайки физическите лица и дружествата да „даряват“ данни на такива организации, така че те да могат да се използват за по-широки обществени ползи.

В текста на Съвета се добавя изискването за спазване на кодекс за поведение като условие за регистрация като призната организация за алтруистично споделяне на данни. Такива кодекси за поведение следва да се разработват в сътрудничество с организациите за алтруистично споделяне на данни и съответните заинтересовани страни и да се приемат от Комисията чрез актове за изпълнение.

Европейски комитет за иновации в областта на данните

Ще бъде създадена нова структура – Европейски комитет за иновации в областта на данните, който наред с други задачи ще консултира и подпомага Комисията за подобряване на оперативната съвместимост на посредническите услуги за данни и за осигуряване на последователна практика при обработването на искания за данни от публичния сектор. Съветът въведе някои подобрения в задачите и структурата на комитета.

Международен достъп и прехвърляне на нелични данни

С предложението се създават гаранции за данните от обществения сектор, посредническите услуги за данни и организациите за алтруистично споделяне на данни срещу незаконно международно прехвърляне или правителствен достъп до нелични данни. По отношение на личните данни ЕС вече разполага с подобни гаранции съгласно ОРЗД.

Основната промяна, въведена от Съвета, е, че Комисията – чрез акт за изпълнение – може да приема образци на договорни клаузи в подкрепа на органите от публичния сектор и повторните ползватели в случай на прехвърляне на данни от публичния сектор на трети държави.

График за прилагане

Съгласно текста на Съвета новите правила ще започнат да се прилагат 18 месеца след влизането в сила на регламента (вместо 12 месеца, както беше предложено от Комисията).

Процедура

Днешният мандат беше одобрен от посланиците, заседаващи в Комитета на постоянните представители на Съвета (Корепер). Това ще даде възможност на председателството на Съвета да започне преговори с Европейския парламент. Съветът и Европейският парламент трябва постигнат съгласие по окончателния текст.

Можете да споделите: