Ето писмото на Софийски адвокатски съвет до Информационно обслужване за проблеми при работата с Единния портал за електронно правосъдие

Другите адресати са Висшият съдебен съвет и Министърът на правосъдието

На 26 август стана известен текстът на писмото на Софийски адвокатски съвет до Висшия съдебен съвет, Председателя на съдийската колегия на ВСС, Министъра на правосъдието и „Информационно обслужване“.

ОТВОРЕНО ПИСМО

относно проблеми при работата с Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)

От Софийски адвокатски съвет

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,

Уважаеми господин Министър на правосъдието,

Уважаеми господин Филипов,

Уважаема госпожо Демирова,

С оглед действащите от 30.06.2021 г. процесуални правила, съдилищата следва да издават актовете си и да извършват всички други предвидени в закона процесуални действия в електронна форма, като наред с това съдилищата са длъжни да приемат процесуални действия от страните и адвокатите им в електронна форма (чл. 102а, ал. 1 и чл. 102б, ал. 1 ГПК).

Единният портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) е информационната система, чрез която законодателят в чл. 360в, ал. 2 от ЗСВ, е предвидил да се извършват всички процесуални действия в електронна форма.

Тази информационна система, обаче, не отговаря на нуждите на процеса и не осигурява достъп до съд, защото:

– не позволява извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма от страните и адвокатите, както и от други участници в съдебните производства;

– не позволява да се връчват съобщения и призовки по надлежния ред, доколкото адвокати от САК сигнализират, че получават съобщения за налични в системата призовки, които не съществуват и към които липсват прикачените документи, които следва да се връчат;

– не осигурява достъп до поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и регистри, доколкото не са налице сканирани документи по делата в системата, а ако съдебните актове се издават в електронна форма през ЕИСС, те не се появяват автоматично в ЕПЕП.

– не визуализира хронологична справка по делата по реда на постъпване на документите, провеждане на съдебните заседания и постановяване на съдебните актове (каквато генерираше досега деловодната система АСУД, ползвана например в СГС и достъпна на адрес: info.scc.bg); – не позволява заплащане на държавни такси и съдебни разноски по електронен път;

– не поддържа възможност за създаване на профили на адвокатските сътрудници;

– не поддържа възможност за улеснено предоставяне на достъп до делата за адвокатите (например при автоматично изброяване на делата, по които даден адвокат има качеството на процесуален представител и заявяване на достъп с натискане на бутон “достъп”);

– не предвижда и възможност адвокатите да получават информация (дори и в по-съкратен формат) по делата, по които адвокатът все още не е предоставил пълномощно и все още не действа като процесуален представител.

С оглед на невъзможността в условията на пандемия гражданите и адвокатите, които ги представляват, да получат предвидения в закона достъп до пълното електронно дело посредством ЕПЕП, а от 30.06.2021 г. – и да извършват процесуални действия в електронна форма, Софийски адвокатски съвет организира поредица от срещи с Ръководствата на съдилищата в Софийския съдебен район, в резултат на които се установи, че съдилищата издават актове в електронна форма през ЕИСС, въпреки създаваните от системата затруднения, и имат готовност да ускорят захранването на ЕПЕП и електронните дела с тези актове и сканираните документи. Това, обаче, не се случва, като надлежно постановените в електронна форма актове чрез ЕИСС са недостъпни през ЕПЕП, което поставя адвокатите в невъзможност да осъществяват дистанционно дейността си и да извършват процесуални действия в електронна форма по отношение на делата, образувани в съдилищата след въвеждане на новата система (след 03.07.2020 г. за Софийски апелативен съд; след 01.05.2021 г. за СГС и СРС и след 01.07.2021 г. за ВКС и други съдилища).

Информацията, която ни бе предоставена от ръководителите на съдилищата сочи, че след началната дата за работа с ЕИСС не е възможно образуване и случайно разпределение на нови дела чрез ползваните предходни информационни системи, поради което тези системи не позволяват публикуване на информация по делата, образувани през ЕИСС, доколкото информацията за тези дела следва да е достъпна единствено през ЕПЕП и да обслужва адекватно участниците в процеса, като гарантира достъпа до съд и правото на защита. Както беше посочено, обаче, през ЕПЕП подобна информация не е достъпна за адвокатите и страните, което не само компрометира доверието в електронното правосъдие, но застрашава достъпа до съд.

Софийски адвокатски съвет се обръща към Пленума на Висшия съдебен съвет и Министъра на правосъдието като органи, на които е възложено изграждането и поддържането на ЕПЕП, с настояване да бъдат поканени ръководителите на Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски Апелативен съд и ВКС, както и на представители на органите на Адвокатурата, пред Пленума на Висшия съдебен съвет или работна група по ЕПЕП и ЕИСС при ВСС, за да бъдат изслушани проблемите на съда и адвокатурата при работа с двете системи и да бъде начертана пътна карта със спешни мерки и срокове, в рамките на които:

  1. до въвеждане на ЕПЕП в пълна работоспособност, да се осигури възможност за продължаване на работата на съдилищата през предходните информационни системи (работили преди ЕИСС) и създаване на възможност за мигриране на данните и информацията за делата към тези предходни системи и създаване на служебен достъп през специални профили за адвокатите до предходните информационни системи с цел получаване на структурирана информация в хронологичен ред за процесуалните действия по делата и за проверка на дела по ЕГН и имена на физически лица с цел бъдещо възлагане от клиенти. Подобна мярка ще създаде условия докато бъдат отстранени проблемите във функционирането на ЕИСС и ЕПЕП всички участници в производствата да имат реален достъп до съд дори при влошаване на епидемиологичната обстановка и ограничаване на физическия достъп до съдебните сгради;
  2. Да се осигури технологична връзка между ЕИСС и ЕПЕП, която да позволи преливане (или достъпност) на цялата необходима информация и от най-натоварените съдилища като СРС и СГС;
  3. Да се преработи при необходимост заданието, като се уточнят техническите параметри и възможности на ЕИСС и ЕПЕП, по начин, който да отговаря на процесуалните изисквания и норми и най-вече на нуждите на съдилищата, адвокатурата и гражданите, които електронното правосъдие следва да облекчава, а не да затруднява.

Считаме, че на тази среща следва да бъдат поканени и представители на „Информационно обслужване“ АД и „Информационно обслужване – клон Варна“ (разработчик на досега действалата информационна система на СГС), които да извършат проверка и да отговорят на следните конкретни въпроси:

– възможно ли и при какви условия да се ползва досега съществуващата информационна система (чрез която са обслужвани делата до въвеждане на ЕИСС) и към нея да се мигрират данните за новообразувани дела през ЕИСС, единствено с цел да бъдат визуализирани и достъпни за страните и адвокатите в хронологичен ред всички извършени процесуални действия по делата, докато бъде осигурена връзка между ЕИСС и ЕПЕП;

– какви са причините издаваните съдебни актове в електронен вид през ЕИСС да не са налични и достъпни за страните в ЕПЕП?

– има ли достатъчно сървърно пространство, техническа възможност и ресурсна обезпеченост цялата налична информация по делата в СГС и СРС (а и в други натоварени първоинстанционни съдилища) да бъде прехвърлена и достъпна в ЕПЕП и какво е необходимо, за да се реализира това?

– възможно ли е модулът за електронно връчване да изпраща празни съобщения без налични книжа за връчване и какви са причините за това?

– какви са причините да не стартира работа модулът за електронна идентификация на адвокатите при достъп до системата с КЕП и за подаване на документи по електронен път чрез ЕПЕП, както и за заплащане на такси по електронен път?

– възможно ли е от техническа гледна точка в досега действалите информационни системи на съдилищата и в ЕПЕП да се създаде достъп на адвокатите до делата или определен обем информация по делата, без да имат качеството на процесуални представители на страните?

С оглед факта, че в Единния портал за електронно правосъдие практически няма достъп до новообразуваните дела в цялост, прекратяването на работата на съдилищата с предходните информационни системи по отношение на новообразуваните дела и преустановяване поддържането на информация за тези дела, ще блокира възможността за дистанционна работа на адвокатите. Поради това призоваваме проблемът да намери спешно разрешение, за да се избегне струпването на адвокати и адвокатски сътрудници в съдебните сгради и деловодства за извършване на единични проверки за всеки подаден документ, тъй като това отново ще затрудни работата на съдебната система и ще увеличи риска от заболеваемост сред адвокати, съдебни служители и магистрати.

Заявяваме готовност представители на Софийска адвокатска колегия да вземат участие във всяко бъдещо действие по разрешаването на проблемите в работата на ЕИСС и ЕПЕП.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ“

Това писмо дойде след среща с Председателя на СГС относно проблемите на адвокатите при работа с ЕПЕП на 13 август 2021 г.

В съобщението се казва:

„… На проведената среща и при обсъждане на проекта за Правила, поставихме на вниманието на ръководството на СГС редица въпроси, които също се нуждаят от регламентация, като:

1) необходимостта да се уточнят файловите формати и големината на файловете, които ще се приемат по електронен път;

2) необходимостта да се подписват с КЕП само последната страница на електронното изявления и приложените доказателства;

3) необходимостта да се приемат адвокатски пълномощни под формата на електронни документи, подписани с КЕП или сканирани и заверени за вярност с КЕП;

4) необходимостта да се дава възможност на страната подател на електронното изявление да представи допълнително хартиени преписи за връчване на другите страни, в случай, че държавната такса, която страната е задължена да внесе за снемане на тези преписи е висока и неприемлива;

5) изискването за връщане на съобщение дали подаденото електронно изявление е прието за валидно и редовно, или следва да се отстранят недостатъци и редица други въпроси.

Междувременно, имаме уверението на Председателя на СГС, че електронни изявления до съда се приемат и администрират в съответствие с правилата на ГПК и ЗЕДЕУУ, като с оглед осигуряване на добър ред и проследимост в деловодната система на съда, от ръководството на Съда се обърнаха с призив към всички адвокати до приемането на вътрешните правила, всички електронни изявления да бъдат адресирани до е-мейл: registratura@sgs.justice.bg.

Софийски адвокатски съвет“

 

Можете да споделите: