Имаме новина – ще можем да плащаме в портала с главно П на НАП и чрез ePay

Вчера подадох на хартия месечната си осигурителна декларация, днес искам да платя

Ще ползвам новия Портал за е-услуги на НАП, за да платя осигуровките, които вчера декларирах на хартия.

Нужната ми рубрика в портала, която кой знае защо се казва Плащане и изчисляване, а не както е логично Изчисляване и плащане.

Продължавам собственото си логично разсъждение, което ще се окаже, че не съвпада с това на разработчиците, и влизам в рубриката Плащане на задължение. Мислех, че тъй като изчисленията вече са извършени от счетоводната програма, свързана с осигурителната декларация, сега просто ще ги платя.

Леко съм шокирана от текста към рубриката – достъпът е следните видове Свободен достъп, еАвта, КЕП, ПИК.

От текста излиза, че е свободен достъпът до Списък на наредени и извършени плащания в Портала на НАП

Тук вече се почувствах като в Швеция, държавата без данъчна тайна – влизаш и четеш всичко за всички!

Кликам на плащане и вече окончателно съм потресена!

Въобще не е трябвало да влизам в тази рубрика като не си знам размера на задължението.

Връщам се обратно.

Намирам рубриката

Справка за задълженията с възможност за извършване на плащания № 646

Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане

Достъп до услугата: ПИК, КЕП

По-долу ще разберете откъде се е взело това 646.

Звучи ми познат този вход в ПИК. Новото е появата на  правилата Google. Това ни съм го виждала на сайт на друга данъчна администрация по света, но все някога има първи път.

 

Но дори и появата на политиката за поверителност на  Google и reCAPTCHA не са кулминацията. Ето я – покъртителното описание на услугата

Справка за задълженията с възможност за извършване на плащания

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация)

Справка за задълженията с възможност за извършване на плащания – № 646

Правно основание

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 17, ал. 1, т. 7

Орган по предоставяне на услугата

Орган по приходите

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

Прекият ръководител на органа по приходите, предоставил услугата

 Информация за административното звено, предоставящо услугата, адрес, електронен адрес, телефони за връзка и работно време  https://nra.bg/wps/portal/nra/kontakti 

Процедура по предоставяне на административната услуга

Услугата е първична.

Процесът започва с постъпване на писмено искане за справка за непогасените задължения на лицето, подадено от клиент и/или упълномощено лице.

Начини на заявяване на услугата

През портал за предоставяне на електронни услуги https://portal.nra.bg/, с квалифициран електронен подпис /КЕП/ и персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП.

За да се ползва услугата по електронен път е необходимо наличие на активна платежна карта Bcard, VISA и MasterCard, с карта Diners Club и Discover, както и предплатени карти и алтернативни носители на информация.

Услугата се предоставя на граждани и бизнес.

Услугата предоставя справочна информация за неплатените задължения към НАП по видове, размер и срок за плащане, с възможност за плащането им по интернет – чрез виртуален ПОС терминал на НАП или чрез насочване на платежната информация към ePay, откъдето също можете да наредите плащането. Можете да платите както целия размер на задълженията, така и избрани от Вас видове задължения или сума, по-малка от дължимата.

Генерира се справка от информационната система на НАП, съдържаща данни за вида на задължението; вид, номер и дата на документ;  актосъставител/взискател – при задължения, подлежащи на разпределение от публичен изпълнител; период и срок за плащане; остатък главница; остатък лихва; обща сума.

Получена/визуализирана справка, съдържаща данни за непогасените задължения на лицето, с възможност за избор на задължения, които да бъдат платени. Информацията се прехвърля към платежен оператор, за извършване на плащане. Клиентът има възможност да откаже плащането, след визуализация на платежния документ и преглед на попълнените реквизити.

 Срок за подаване

По инициатива на лицето

Срок на предоставяне на услугата

Справката се получава в момента на заявяването и съдържа информация за неплатените задължения към момента на генерирането ѝ.

При плащане с платежни карти Bcard, VISA и MasterCard, с карти Diners Club и Discover, както и с предплатени карти и алтернативни носители на информация чрез виртуален ПОС терминал на НАП, сумата се счита за платена незабавно след авторизация (потвърждаване) на плащането от издателя на Вашата платежна карта.

При избор за плащане чрез  ePay, същото ще се счита за извършено, когато сумата постъпи по банкова сметка на НАП. За сроковете за извършване на такова плащане, се обръщайте към ePay.

 

Срок на действие на документа или индивидуалния административен акт, който се издава при предоставянето на услугата

Към момента на издаване на справката

Резултат от услугата 

Получена информация за задължения, извършени плащания  и остатъците от неплатени задължения, по години. Платена сума за погасяване на задължения към НАП.

Начин на получаване на резултата от услугата

Издадената справка се получава от лицето през портала за предоставяне на електронни услуги, с КЕП или ПИК на НАП.

 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата 

Не подлежи на обжалване

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт

Не подлежи на обжалване

Ниво на предоставяне на услугата, съгласно Наредбата за административния регистър

Двустранна комуникация – заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите.

Интернет адрес, на който се намира формулярът за заявяване на услугата

Не се изисква формуляр

Средства за електронна идентификация и ниво на осигуреност

Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да:

–          разполага с КЕП на физическо лице или КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги;

–          се е автентикирал (логнал) в електронния портал на НАП с КЕП;

–          е получил достъп до съответната услуга, съгласно Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите с КЕП.

Ниво на осигуреност при ползване на КЕП – „ВИСОКО“.

Ползването на услугата с персонален идентификационен код (ПИК), изисква потребителят да:

  • разполага с ПИК, издаден от НАП, за физически и юридически лица;
  • се е автентикирал (логнал) в електронния портал на НАП с ПИК

Ниво на осигуреност при ползване на ПИК – „ЗНАЧИТЕЛНО“

Образци и формуляри – не се изискват

Цена/такса

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от Закона за национална агенция за приходите, агенцията не събира такса, включително и за ползване на услугата за картово плащане чрез виртуален ПОС терминал на НАП.

При плащане чрез ePay – таксата се определя  по тарифа на ePay.

Електронен адрес, на който се предоставя административна услуга

https://portal.nra.bg/details/liabilities-payment-2

Интернет адрес за служебно заявяване – не се заявява служебно

Електронен адрес за предложения по предоставяне на услугата

infocenter@nra.bg

Плащам. Познайте дали се появи нещо в историята на плащанията

Можете да споделите: