Порталът с главно П на НАП и днес не прие декларацията ми

Опитвам да намеря кой е отговорен, засега неуспешно

Проверих заради кого не мога да си подам месечната декларация в НАП. Поредните отличници, които пишат всичко с главни букви. Дали е Мусала софт

или Информационно обслужване

засега не мога да преценя.

Проект BG05SFOP001-1.002-0011 „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в ИСУН пише, че се изпълнява от следните организации:

Този портал има странно поведение – взел е един мой имейл, заменил го е с друг и не казва по-нататък какво се случва.

С изненада разбрах, че имейлът, който съм посочила при подаването на заявлението ми за ползване на електронни услуги е сменен.

Нали се сещате, че това не е редно.

Сега чета трети наръчник за работа с портала.

Искам да разбера какво се случва, след като последвам линка, който получих, за да активирам имейл, който би трябвало да е активиран преди много години. Нищо не намирам.

Намирам обаче Оценка на въздействието, с която явно НАП възнамерява да отбие номера, за да отчете спазването на GDPR.

Искам да ги уведомя, че не става така. Трябва им нова оценка.

Ето описанието на проекта:

Реализацията на проект „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи” ще надгради основните информационни системи в НАП, предоставящи електронни услуги, както и регистъра на задълженията и регистъра на задължените лица в НАП, като ще създаде възможност за обмен на регистрационни и транзакционни данни по електронен път във вид на вътрешно административни електронни услуги. До информацията ще имат достъп физическите и юридическите лица, които ще могат в реално време след успешна електронна идентификация, да получават информация за подадените документи и задълженията си към НАП, както и възможност да платят онлайн. Проектът ще създаде необходимите предпоставки за по-лесен обмен на информация, както между вътрешните системи на НАП, така и със системи на национално и трансгранично ниво, което ще доведе до подобряване на качеството и бързодействието при предоставянето на административни услуги на физическите и юридическите лица от Агенцията.

И дейностите:

С цел повишаване на качеството и бързодействието на предоставяните от НАП електронни административни услуги, подобряване на производителността и ефективността на основните информационни системи на НАП за обмен на данни и предоставяне на услуги към вътрешни и външни системи и осигуряване на надеждност, сигурност и непрекъсваемост на дейността на НАП, ще бъдат надградени основните системи на НАП, чрез внедряване на архитектура ориентирана към услуги. В рамките на дейността ще се извършат следните действия:

1. Анализ на информационните системи в Агенцията; анализ на текущото състояние на електронните услуги и платформата им; анализ на наличните интерфейси за обмен на данни (в т.ч. обхвата от данни, начина на обмен на информацията); анализ на взаимовръзките между информационните системи на НАП, както между вътрешните, така и между вътрешните и външни за НАП системи. На база на анализа ще бъде избрано решение за внедряване на SOA архитектура (доставка на необходимите лицензи); ще бъдат препроектирани на технологично и бизнес ниво електронните услуги на НАП и платформата им, съобразно новата архитектура в НАП и принципите на SOA; ще бъдат идентифицирани, описани и приоритизирани сървисите и интерфейсите, които следва да бъдат изградени. Ще бъде изготвен план и подход за доставката на необходимите лицензи за внедряване на SOA архитектура; за препроектиране на електронни услуги и надграждане на платформата им; за изграждане на сървиси и интерфейси в приоритетните за НАП области, в рамките на проекта. Ще бъдат изготвени изисквания за технически спецификации при изграждане на нови или промяна на съществуващите информационни системи в НАП, които предоставят и/или съхраняват данни, които ще използват при изградените съществуващи сървиси и интерфейси или при изграждането на нови такива. Ще бъде изготвена концепция за бъдещото развитие на SOA архитектурата в НАП за тригодишен период след приключването на проекта.

2. Доставка, внедряване и настройка на избраното решение за SOA архитектурата в НАП, което включва и доставката на необходимите лицензи.

3. Разработване, тестване, приемане и внедряване на платформа с е­услуги на НАП, като се спазват и прилагат принципите на ориентираната към услуги архитектура в НАП.

4. Изграждане на сървиси и интерфейси за двупосочен обмен на данни с вътрешни и външни информационни системи за основните вътрешни системи, което включва:

• Изграждане и внедряване на сървиси в минимум 15 приоритетни за НАП области между информационните системи на НАП и нейни партньори. Интегриране на сървисите със SOA архитектура в НАП.

• Изграждане и внедряване на интерфейси между сървисите и информационните системи на НАП и нейни партньори. Интегриране на интерфейсите с платформата и е-услугите на НАП и информационна система „Събиране”.

5. Описание на ИТ архитектурата в НАП, с цел организиране на процесите в НАП.

6. Провеждане на обучения на длъжностни лица, опериращи със системите:

• Ще бъде проведено обучениe на бизнес потребители за основи на ориентираната към услуги архитектура.

• Ще бъде проведено обучениe на ИТ потребители за ориентираната към услуги архитектура.

• Ще бъде проведено обучениe на администратори за ориентираната към услуги архитектура.

• Ще бъде проведено обучениe за методологията и описанието на ИТ Архитектурата. Подробното описание на дейността е в приложение към Формуляра за кандидатстване.

С цел популяризиране на резултатите от проекта, НАП ще реализира следните дейности: – Създаване на видеофилм с продължителност не по-малко от 3 и не повече от 15 минути, включващ основните резултати от изпълнението на проекта и съобразен с правилата за публичност. Създаването на видеофилма ще бъде възложено на външен изпълнител, избран по реда на ЗОП, след което служители на НАП ще публикуват одобрения видеофилм в Youtube канала на Агенцията и ще разпространят до средствата за масова информация, включително онлайн издания; – Създаване и публикуване в национален всекидневник на 2 платени съобщения – при сключване на договор с изпълнител за изпълнение на основната дейност по проекта и в края на проекта; – Провеждане на 2 пресконференции – при сключване на договор с изпълнител за изпълнение на основната дейност и в края на проекта. И двете пресконференции ще бъдат организирани и проведени от служители на НАП, без необходимост от избор на външен изпълнител; – Изработване на 3 бр. плакати, единият от които ще бъде поставен на видно за организацията място, а другите два ще се използват за пресконференциите. Плакатите ще бъдат изработени от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП; – Публикуване на кратка информация за проекта в Интернет и Интранет страниците на НАП. Изработването на материали за визуализация и популяризация на резултатите от проекта ще бъде в съответствие с изискванията за публичност, съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. Изпълнението на тази дейност ще направи възможно популяризирането на целите и задачите на ОПДУ, на приоритетната ос и в частност на резултатите, постигнати в хода на реализация на проекта. Същевременно, дейността ще осигури публичност и прозрачност на изпълнените дейности, като повиши знанието и информираността на клиентите и служителите на НАП за възможността ОПДУ и ЕСФ да подпомагат подобряването дейността на Агенцията, чрез безвъзмездно финансиране.

Чакам видеофилма.

Можете да споделите: