Прессъобщението за сделката с Булсатком  са получили медиите, но не и клиентите

Не е истина колко са сбъркани комуникационните закони в България

Днес разбрах, че някой ще купува компания, на която съм клиент. Чака се само разрешението на КЗК. Съобщила на медията обслужващата агенция. Верно ли? А на мен, клиента, кой ще съобщи? Имат ми имейла – писах въпроси защо им е некадърно широкоползваното в чужбина приложение. И защо иска достъп до снимките в устройството, в което ще се инсталира.

Вече разбрахте ли коя е сделката – с Булсатком е.

Искам да прочета фирмената политика за защита на личните данни.

Файлът не е достъпен. Може би го актуализират. Ще проверя в понеделник. Ако не е достъпен през седмицата ще посетя нотариус, за да удостоверим това. Разбрахте ли? До понеделник имате време да решите как да ме информирате като клиент, че ще се промени администраторът на лични данни.

Искате ли конспект, по който ще проверявам? Ето го:

Кой е администраторът?

Кое му е длъжностното лице по защита на личните данни? Както и координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните.

Целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за обработването;

Когато обработването се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква е), законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна;

Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;

Когато е приложимо, намерението на администратора да предаде личните данни на трета държава или на международна организация, както и наличието или отсъствието на решение на Комисията относно адекватното ниво на защита или в случай на предаване на данни съгласно посоченото в членове 46 или 47, или член 49, параграф 1, втора алинея позоваване на подходящите или приложимите гаранции и средствата за получаване на копие от тях или на информация къде са налични.

Срокът, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок;

Съществуването на право да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните;

Когато обработването се основава на член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а), съществуването на право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;

Правото на жалба до надзорен орган;

Дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали субектът на данните е длъжен да предостави личните данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени;

Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в член 22, параграфи 1 и 4, и поне в тези случаи съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.

Когато администраторът възнамерява по-нататък да обработва личните данни за цел, различна от тази, за която са събрани, той предоставя на субекта на данните преди това по-нататъшно обработване информация за тази друга цел и всякаква друга необходима информация.

Какво ви става, хора? Медиите са канал за достигане до аудиториите, не са аудиториите!

Можете да споделите: