През 2020 г. при 47 844 искания за достъп до трафични данни е отговорено на 47 553

Според годишния отчет на КЗЛД за предходната година исканията са били 56 943, а отговорите – 56 527

Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, са станали 99,  през 2019 г. са били 117, става ясно от годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността ѝ през 2020 г.:

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – НАБЛЮДАВАЩ ОРГАН ОТНОСНО СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ СЪГЛАСНО ЗЕС

 1. Статистика и анализ на исканията за достъп до трафични данни.

КЗЛД е надзорен орган във връзка с разпоредбите на Закона за електронните съобщения относно задържането и достъпа до трафични данни. В изпълнение на разпоредбите на чл. 261 а, ал. 5 от ЗЕС КЗЛД ежегодно до 31 май предоставя на Народното събрание и на Европейската комисия обобщена статистическа информация относно случаите на предоставяне на трафични данни на компетентните органи за нуждите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления. Тя се изготвя въз основа на постъпилите данни за предходната година от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, относно:

 • случаите, при които са били предоставени данни на компетентните органи;
 • времето, изтекло от началната дата на съхранението до датата, на която компетентните органи са поискали предаването на данните;
 • случаите, при които не е могло да се отговори на искането за данни.

Въз основа на предоставената през 2020 г. информация от 99 предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, могат да бъдат обобщени следните статистически данни за 2019 г.*:

 • Общият брой на исканията за достъп до трафични данни е 47 844.
 • Случаите, при които са били предоставени данни на компетентните органи по чл. 250б, ал. 1 и чл. 250в, ал. 4 от ЗЕС, са общо 47 553.
 • Времето, изтекло от началната дата на съхранението до датата, на която компетентните органи са поискали предаването на данните, е основно до 3 (три) месеца – в 64% от случаите (Фиг. 12).
 • Случаите, при които не е могло да се отговори на искането за предоставяне на трафични данни, са 291.

 

През 2019 г. при 56 943 искания за достъп до трафични данни е отговорено на 56 527

 В предходния отчет на Комисията за защита на личните данни е записано, че въз основа на предоставената през 2019 г. информация от 117 предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, могат да бъдат обобщени следните статистически данни:

 • Общият брой на исканията за достъп до трафични данни е 56 943.
 • Случаите, при които са били предоставени данни на компетентните органи по чл. 250б, ал. 1 и чл. 250в, ал. 4, са общо 56 527.

Фиг. 12

 1. Статистика на получените протоколи за унищожени трафични данни.

В изпълнение на задълженията си по чл. 251ж, ал. 1 от ЗЕС КЗЛД поддържа регистър на получените протоколи от предприятията за унищожените данни с оглед упражняване на ефективен текущ и последващ контрол. Статистическата информация относно получените през отчетната година протоколи е представена на фиг. 13.

Фиг. 13

Броят на предприятията, които изпълняват задължението си за ежемесечно предоставяне на протоколи по чл. 251ж, ал. 1 от ЗЕС за унищожените данни през отчетната година, средно е 65 на месец.

*За мен появата на 2019 г. в изречението е грешка

 

Можете да споделите: