Какво ми отговори Комисията за защита на личните данни на въпроса дали НАП я е питала за становище по проекта на Инструкция за извършване на съвместни проверки на място с финансовото разузнаване?

Смятам, че вицът за секретарката блондинка е много подходящ да илюстрира ситуацията

Шефът изумен се обръща към секретарката си блондинка – защо има толкова правописни грешки в текста, при положение, че ако има съмнение кое как се пише, може да провери в интернет или в речник.

„Ама аз нямам съмнения“, казала блондинката.

 

Та и българските институции са така. Те нямат съмнения.

През март се обърнах към членовете на Комисията за защита на личните данни със следното:

 

„На 24 март НАП публикува Справка за отразяване на постъпилите предложения, получени в хода на съгласуване на проекта на Инструкция за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Национална агенция по приходите.

В справката не са отразени становища на институции.

Явно Комисията за защита на личните данни е включена в писмена съгласувателна процедура.

Ако е изготвено становище по инструкцията, бих желала да се запозная с него.

Също бих желала да получа становището на Комисията за защита на личните данни по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г., изм. и доп. бр. 99 от 2012 г., бр. 73 от 2014 г., бр. 40 от 2016 г. и бр. 38 от 2018 г.).

Интересувам се от становището на Комисията, тъй като и двата документа са свързани с поверителността.

Ако Комисията счита, че не може да ми предостави изготвените становища, бих искала да получа отговор на въпроса изпращани ли са й за становище въобще двата документа и ако не, защо?“

Вече имам отговор от Комисията и той е следният:

„Посочените от Вас проекти на нормативни актове не са постъпвали в КЗЛД за съгласуване.“

Пишат ми и че кое и как се съгласува го пише в Закона за нормативните актове и в Устройствения правилник на МС.

Можете да споделите: