Комисията публикува проучване за оценка на правилата на държавите-членки относно здравните данни в светлината на GDPR

В 262 страници на документа се анализира и сравнява състоянието на управлението на здравните данни в ЕС. Това ще помогне да се оцени в кои области може да е необходима намеса на ЕС и ако е нужна, чрез какви мерки

Този месец Европейската Комисия публикува проучване на тема „ Оценка на правилата на държавите-членки относно здравните данни в светлината на GDPR “.

Изследването установява, че докато Общият регламент за защита на данните (GDPR) определя хоризонтални директно приложими правила във всички държави-членки, все още има вариации в обхвата на законодателството на национално ниво, свързано с прилагането му в областта на здравеопазването. Това, според проучването, е довело до фрагментиран подход по начина, по който обработката на здравни данни за здраве и изследвания се извършва в държавите-членки. Това може да повлияе отрицателно на трансграничното сътрудничество за предоставяне на грижи, администрация на здравни системи, обществено здравеопазване или изследвания. За да се гарантира, че европейските здравни системи могат да използват възможно най-добре здравните данни и да подпомогнат развитието на европейското пространство за здравни данни, редица правни и оперативни въпроси трябва да бъдат разгледани в многостранен подход. Проучването идентифицира потенциални бъдещи действия на ниво ЕС, включително кодекси за поведение, ръководени от заинтересовани страни, както и ново целево и специфично законодателство на ниво ЕС.

В допълнение към законовите изисквания и управлението, проучването също така посочва необходимостта от по-хармонизиран подход в държавите-членки по отношение на техническата инфраструктура, техническата и семантичната оперативна съвместимост. Качеството и придобиването на данни, цифровите умения и изграждането на капацитет за първично и вторично използване на здравни данни също бяха идентифицирани области, където хармонизираният подход може да бъде от полза. Проучването продължава, за да подчертае, че сътрудничеството между ЕС, държавите-членки и съответните заинтересовани страни е важно, като се обърне специално внимание на интересите на пациентите. Проучването уточнява, че те трябва да бъдат подпомагани като активни агенти в собственото си здраве и грижи, с пълен капацитет да упражняват своите права, свързани със здравните данни.

В заключение, смята се, че развитието на Европейското пространство за данни за здравето, включително специфично законодателство, което да бъде допълнено към предложението за Закон за управление на данните, предлага идеалната възможност да се надграждат предложенията, посочени в проучването. Освен това се смята, че гарантира, че здравните данни могат да се използват за насърчаване на по-добри грижи за пациентите, по-устойчиви здравни системи и по-силни съвместни научни изследвания в областта на общественото здравеопазване и здравни грижи в целия Европейски съюз.

Целта на проучването е да проучи и представи правилата на държавите-членки на ЕС, които регулират обработката на здравни данни в светлината на GDPR.

Целта беше да се подчертаят възможните различия и да се идентифицират елементи, които биха могли да повлияят на трансграничния обмен на здравни данни в ЕС за здравеопазване или за научни изследвания, иновации и разработване на политики, и да се проучи потенциалът за действия на равнище ЕС в подкрепа на използването на здравни данни и повторна употреба. Проучването се основава на поредица от експертни семинари, организирани през първата половина на 2020 г., с участието на представители на министерствата на здравеопазването, представители на заинтересованите страни, органи за защита на данните и независими експерти онлайн консултации между заинтересовани страни в ЕС, изследвания и правен анализ, извършен от национални правни експерти.

Можете да споделите:
КатегорииGDPRЕтикети