Публикуваха за обществено обсъждане проект на инструкция за извършване на съвместни проверки на място от ДАНС и НАП

От съобщението не става ясно къде се изпращат коментари, явно няма да ги има

 

Днес приходната администрация качи в сайта си следното съобщение: „Национална агенция за приходите публикува за обществено обсъждане Проект на инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място от „Финансово разузнаване“ на ДАНС и НАП по Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и  Мотиви към проект на инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място от „Финансово разузнаване“ на ДАНС и НАП по Закона за мерките срещу изпирането на пари .

Срокът за подаване на коментари и предложения по проекта е 30 дни, считано от датата на публикуване.“

Искам да задам един въпрос и да направя една забележка.

Въпросът е Къде се дават коментарите и предложенията?, а предложението е още отсега двете институции да сядат да си дописват документите, свързани с обработване на лични данни на клиентите им, защото едното изречение в чл. 4 не е достатъчно и въобще не отбива номера.

Защото досега практиката е показала, че не се сещат да актуализират политиките си, а тази актуализация трябва да се направи преди да започне обработването, в случая – съвместните проверки.

 

 

                                                                                                                     ПРОЕКТ!

 

Държавна агенция                                               Национална агенция за приходите

„Национална сигурност“                                    Рег. №………………………

Рег. №…………………….

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ НА МЯСТО ПО ЧЛ. 108, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ“ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

 

 

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. С настоящата инструкция се урежда редът за осъществяване на съвместни проверки на място от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Национална агенция за приходите (НАП) по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари по отношение на лицата по чл. 4, т. 21 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Чл. 2. От страна на ДАНС общото ръководство и контрол по изпълнение на настоящата инструкция се осъществява от председателя на ДАНС, а оперативното ръководство и контрол по изпълнение на настоящата инструкция – от директора на САДФР на ДАНС.

Чл. 3. От страна на НАП общото ръководство и контрол по изпълнение на настоящата инструкция се осъществява от изпълнителния директор на НАП, а оперативното ръководство и контрол по изпълнение на настоящата инструкция се осъществява от определени от него длъжностни лица.

Чл. 4. Всички действия, предприемани в изпълнение на тази инструкция, се извършват при спазване на разпоредбите на съответните законови и подзаконови актове, регламентиращи условията и реда за събиране, съхраняване, обработване, използване и разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, професионална тайна, служебна тайна, лични данни, класифицирана информация или друга защитена от закон информация.

 

 

Глава втора

СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ НА МЯСТО

 

Чл. 5. (1) Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС и НАП извършват съвместни проверки на място по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари на лицата по чл. 4, т. 21 от ЗМИП.

(2) Съвместни проверки се извършват по предложение на САДФР на ДАНС и оправомощените от изпълнителния директор на НАП длъжностни лица, които осъществяват оперативното ръководство и контрол по изпълнение на настоящата инструкция. .

(3) Съвместните проверки се извършват въз основа на писмена заповед, издадена от председателя на ДАНС или оправомощено от него длъжностно лице и от изпълнителния директор на НАП или оправомощено от него длъжностно лице, в която се посочват целите, срокът и мястото на проверката, проверяваните лица, други обстоятелства от значение за проверката, ако има такива, както и имената и длъжностите на лицата, на които се възлага да извършат проверката – контролни органи по чл. 108, ал. 2 от ЗМИП и органи по приходите.

(4) Целите на проверките се определят в зависимост от резултатите от прилагането на основан на риска подход по чл. 114, ал. 1 и чл. 115 от ЗМИП или възникналата необходимост за извършване на проверка. С оглед на целите за всяка проверка се изготвя план, който съдържа разпределението на темите, предмет на проверката съгласно изискванията на ЗМИП, между длъжностните лица на двете институции в рамките на техните законоустановени правомощия.

(5) Заповедта за проверка се изготвя в три екземпляра за САДФР на ДАНС, НАП и проверяваното лице и се връчва срещу подпис на проверяваното лице, ведно с писмо – искане на справки и документи.

(6) За всяка извършена проверка на място по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП се съставя констативен протокол в три екземпляра, който се подписва от длъжностните лица, извършили проверката, и се връчва срещу подпис на провереното лице.

(7) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от контролните органи на САДФР на ДАНС и НАП по чл. 123 от ЗМИП в рамките на законоустановените им правомощия и предвиденото в плана по ал. 4 разпределение.

(8) Наказателните постановления се издават от председателя на ДАНС, или оправомощено от него длъжностно лице, съответно от изпълнителния директор на НАП или оправомощено от него длъжностно лице.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

  • 1. Инструкцията се издава на основание чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
  • 2. Инструкцията влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.

 

 

…………………………………..                             ……………………………

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ                              ГАЛЯ ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ                            НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА

„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”                ПРИХОДИТЕ

 

 

 

МОТИВИ

 

към проект на Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Национална агенция по приходите

 

 

Проектът на Инструкция е изготвен на основание чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Съобразно чл. 108, ал. 3 от ЗМИП контролните органи от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) извършват проверки на място на задължените лицата по чл. 4 от същия член по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Разпоредбата на ал. 4 от чл. 108 от ЗМИП указва, че проверките по предходната алинея могат да се извършват съвместно с органите за надзор, като редът за извършването им се определя със съвместни инструкции на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и ръководителите на органите за надзор. В тази връзка, от представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция по приходите (НАП) беше разработен проект на Инструкция по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП.

 

С издаването на инструкция по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП ще се уреди редът за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 4, т. 21 от ЗМИП от контролните органи на САДФР на ДАНС и НАП по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, като по този начин ще се внесе яснота по отношение издаването на заповедите за проверките, плана за извършването им, разпределението на отговорностите между двете институции, избягване на дублиращи действия по контролната дейност, както и административна икономия. В този смисъл, с издаването на Инструкцията ще бъде постигната възможност за осъществяване на съвместната контролна дейност от страна на САДФР на ДАНС и НАП, като ще се повиши крайната ефективност на националната система за превенция и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това от своя стана ще повиши ефективността при прилагането на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, като в същото време ще допринесе за повишаване на сигурността на бизнес средата в Република България в дългосрочен план.

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи /трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени нито по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност”, нито по бюджета на Националната агенция по приходите за 2021 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на акт е да се установи трайна форма на взаимодействие между органите на САДФР  на ДАНС и НАП, по повод упражняване на контрол върху организаторите на хазартни игри, получили лиценз за организиране на хазартни игри на територията на Република България, съгласно Закона за хазарта за изпълнението от тях на предвидените от същия закон и правилника за прилагането мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

С предложеният проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, поради което не е приложена справка за съответствието му с европейското законодателство, както и не се предвижда въвеждане на регулаторни или регистрационни режими.

Можете да споделите: