Длъжностните лица по защита на данните вече си имаме регистър

Уважаеми администратори, стартира информационната система на КЗЛД – Регистър на администраторите и обработващите лични данни, които са определили Длъжностни лица по защита на данните. 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) обяви, че поддържа публичен Регистър на администраторите и обработващите лични данни, които са определили длъжностни лица по защита на данните.

Информацията за този регистър се подава от АЛД/ОЛД чрез попълване на Уведомление за определено Длъжностно лице по защита на данните.

КЗЛД публикува данните в Регистъра на администраторите/обработващите лични данни, определили ДЛЗД, така, както са подадени от АЛД/ОЛД.

Комисията ще осъществи контакт с администраторите/обработващите лични данни, чиито уведомления не отговарят на нормативните изисквания.

Подаването на съответната информация от АЛД/ОЛД се извършва по някой от следните начини:

  1. Чрез  автоматизираната информационна система на КЗЛД (бутон „Вход”). За целта АЛД/ОЛД трябва да разполага с квалифициран електронен подпис, с който се идентифицира в системата и получава достъп за извършване на необходимите операции: въвеждане, коригиране или изтриване на данните от уведомлението.
  2. На имейла на КЗЛД – kzld@cpdp.bg. В този случай, Уведомлението трябва да бъде попълнено и съответният електронен файл да бъде подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП).
  3.  Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция  „Електронно управление”. В този случай Уведомлението трябва да бъде попълнено и съответният електронен файл да бъде изпратен чрез тази система.
  4. Личнов деловодството на КЗЛД или по пощата на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни. В този случай се подава попълнено, подписано и подпечатано Уведомление на хартиен носител.

Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните – формуляр за попълване

Подробно описание на начините за подаване на уведомление.

Уважаеми администратори, стартира информационната система на КЗЛД – Регистър на администраторите и обработващите лични данни, които са определили Длъжностни лица по защита на данните. Във връзка с възможността да са получени грешки при миграцията на информацията, Комисията моли за съдействие администраторите/обработващите, подали информация в регистъра, при установяване на несъответствия да сигнализират за това на тел. 02/91-53-582.

Кратка инструкция за работа с автоматизираната информационна система за поддържане на публичните регистри на КЗЛД

Така че, включете се Клуба на длъжностните лица по защита на данните във Facebook!

Можете да споделите: