Съдът в Дъблин потвърди глобата за държавната агенция за децата в Ирландия

Първата санкция по GDPR на Комисията за защита на данните е за 75 000 евро

Съдът в Дъблин потвърди глобата за държавната агенция за децата в Ирландия, наложена от националната комисия за защита на данните (DPC). Санкцията от 75 000 евро беше първата глоба след влизането в сила на GDPR.

Разследването започва, след като до DPC е уведомена за три нарушения на лични данни. И трите случая са свързани с предоставяне на трети страни на лични данни в документи по невнимание.

Първото нарушение на личните данни се случва, когато ведомството неволно предостави на бащата на две деца, настанени в приемно семейство, техния адрес.

Във  втория случай на лице, обвинено в сексуално насилие над деца, става известен адресът на детето, което е подало жалбата, и телефонният номер на майката.

Бивш партньор на обвинения е информиран с писмо от социален работник на агенцията за случая.

И при третия инцидент по невнимание на баба са дадени адресът и данните за контакт на приемните родители на детето, както и местоположението на училището му.

Ирландската комисия за защита на данните (DPC) е уведомена от съда, че е потвърдено решението за налагане на административна глоба в размер на 75 000 евро на нарушаване на член 32, параграф 1 и член 33, параграф 1 от Общия Регламент относно защитата на личните данни (GDPR).

Нарушението на член 32, параграф 1 от GDPR е за неспазване на изискването за прилагане на  подходящи организационни мерки, за да се осигури ниво на сигурност, съответстващо на риска, който се създава от обработката на лични данни по отношение на споделянето на документи с трети страни.

Нарушението на член 33, параграф 1 от GDPR се състои в неспазване на изискването за уведомяване на националния надзорен орган DPC за третото нарушение без ненужно забавяне.

DPC нарежда на Tusla да приведе операциите си по обработка в съответствие с член 32, параграф 1 от ОРЗД, като прилага подходящи организационни мерки, за да осигури ниво на сигурност, съответстващо на риска.

DPC издава на Tusla порицания във връзка с нарушенията на член 32, параграф 1 и член 33, параграф 1 от GDPR.

 

Можете да споделите: