Кой е представител на СМК?

„Представители на СМК по смисъла на тези Правила са: журналисти, оператори, фоторепортери и технически персонал, определени от ръководството на съответното СМК да отразяват дейността на Народното събрание“

Правилата за акредитация в Народното събрание на представителите на средствата за масова комуникация и за тяхната работа при отразяване на дейността на парламента са променени! След номера и датата им № АД-350-09-1/18.02.2013 г., е дописано изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-163/01.09.2020 г. Надявам се, че предстои и следващата крачка – добавянето на думичката блогър в текста.

Стана почти година след като изпратих на председателя на народното събрание онова писмо:

На вниманието на Цвета Караянчева

Председател на НС

Уважаема г-жо Караянчева,

През изминалата седмица съществуващите „Правила за акредитация в Народното събрание на представителите на средствата за масова комуникация и за тяхната работа при отразяването на дейността на парламента“  ме възпрепятстваха да присъствам на заседанието на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите….

 В писмото ми може да се прочете текстът на отменената точка 25 от правилата, констатацията, че приложенията към правилата не са публикувани, предложенията да бъде уреден допускът на блогъри, а всички комисии да се сдобият с имейл адреси.

След промените в текста на правилата са останали освен абревиатурата СМК и уникално определение Представители на СМК по смисъла на тези Правила са: журналисти, оператори, фоторепортери и технически персонал, определени от ръководството на съответното СМК да отразяват дейността на Народното събрание, както и квотите за медии, както и наличието на факс…

Появили са се във формулярите и едни текстове, в първата част на които може би едекларация за съгласие за обработване на лични данни:

Декларирам, че давам изричното си съгласие личните ми данни, вписани в заявлението за акредитация, да бъдат съхранявани и обработвани от администрацията на Народното събрание във връзка с акредитацията ми, достъпа до сградите на НС и дейността ми в парламента.

Декларирам, че съм запознат и ще спазвам Правилата за акредитация в Народното събрание на представителите на средствата за масова комуникация и за тяхната работа при отразяването на дейността на парламента.

Ето променения текст на Правилата в рубриката „Акредитация…“:

Правила за акредитация в Народното събрание на представителите на средствата за масова комуникация и за тяхната работа при отразяване на дейността на парламента № АД-350-09-1/18.02.2013 г., изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-163/01.09.2020 г.

I.Общи положения

 1. Тези правила регламентират акредитацията и достъпа на представителите на средствата за масова комуникация (СМК), които отразяват дейността на Народното събрание на Република България.

Представители на СМК по смисъла на тези Правила са: журналисти, оператори, фоторепортери и технически персонал, определени от ръководството на съответното СМК да отразяват дейността на Народното събрание.

 1. Дейността на представителите на СМК в сградите на Народното събрание, намиращи се в София, пл. „Народно събрание” № 2 и пл. „Княз Александър І” № 1, при отразяване на работата на парламента и на отделните народни представители се организира и осъществява при спазване на разпоредбите на настоящите правила и на:
 • Конституцията на Република България;
 • Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
 • Правилата за вътрешния ред в Народното събрание;
 • Закона за радиото и телевизията;
 • Закона за достъп до обществена информация,

както и в пълно съответствие с:

 • професионалните стандарти, норми и ценности, дефинирани в Етичния кодекс на българските медии;
 • принципите на прозрачността, публичността и демократичността.

ІІ. Акредитация за постоянен достъп на представителите на средствата за масова комуникация

Постоянен достъп 

 1. (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-163/01.09.2020 г.) Право на постоянен достъп по време на сесиите в сградите на Народното събрание, намиращи се в София, пл. ”Народно събрание”№ 2 и пл. „Княз Александър І” № 1, имат представителите на онези СМК, които са акредитирани. Всяко акредитирано СМК получава точно определен брой пропуски за сградите на Народното събрание съгласно дефинирана квота.
 2. Пропуските в рамките на квотата могат да бъдат поименни или ротационни. Ротационните се предоставят при поискване в съответния ден на журналисти и други служители на СМК по списък с техните данни, въведен в системата за контрол на достъпа (СКД). Във всеки един момент в сградите на Народното събрание могат да пребивават само толкова представители на съответното СМК, колкото са предвидените за него пропуски.
 3. Ръководителят на СМК, което има постоянна акредитация за Народното събрание, има право на поименен пропуск извън определената квота.
 4. (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-163/01.09.2020 г.) За получаване на постоянна акредитация всяко СМК предоставя в дирекция „Връзки с обществеността” писмено заявление на бланка на медията, подписано от ръководителя, представляващ медията и подпечатано с печата на медията. Заявлението съдържа данни за СМК – фирма, седалище и адрес на управление, единния идентификационен код, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, както и списък с трите имена на предложените за постоянна акредитация представители на медията, с изрично посочване кои от лицата да бъдат с поименни и кои да бъдат включени в ротационни пропуски.

Всеки представител на СМК, предложен от ръководителя на медията за постоянна акредитация, попълва и подписва формуляр – Приложение № 1 към Правилата. Формулярът може да бъде изтеглен от интернет сайта на Народното събрание (рубриката Пресцентър/Акредитация). Предложените за поименни пропуски изпращат и 1 брой актуална снимка на e-mail: press@parliament.bg.

Попълнените формуляри се изпращат до дирекция „Връзки с обществеността” заедно с писменото заявление от ръководителя на медията.

Ръководителят на медията уведомява дирекция „Връзки с обществеността“ при всички случаи на промяна в състава на предложените от медията акредитирани представители в срок до една седмица от промяната.

 1. (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-163/01.09.2020 г.) Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” предоставя за утвърждаване от главния секретар на Народното събрание списък с предлаганите за постоянна акредитация СМК след проверка на писмените им заявления за съответствието им с изискванията, поставени в настоящите правила. Проверката на заявленията се извършва в срок до седем дни от постъпването им в Народното събрание. Непълните заявления се връщат на съответното СМК за корекция.

Критерии за постоянна акредитация  

 1. Постоянна акредитация се предоставя на електронни медии (радио и телевизия), информационни агенции, всекидневници и национални вестници и списания със седмична периодичност, които поддържат постоянни новинарски и обзорни коментарно-аналитични предавания и рубрики с обществено-политическа тематика и редовно предоставят новини и аналитична информация за цялостната дейност на Народното събрание.
 2. СМК получават акредитации съгласно определените в т. 10 квоти.
 3. Квотите за акредитация на СМК са следните:

а) Национални електронни медии с ефирно разпространение:
6 (шест) броя акредитации.
б) Българска телеграфна агенция:
8 (осем) броя акредитации.
в) национални електронни медии с кабелно и сателитно разпространение:
2 (два) броя акредитации.
г) информационни агенции:
3 (три) броя акредитации.
д) национални всекидневници:
6 (шест) броя акредитации.
е) национални вестници и списания със седмична периодичност:

3 (три) броя акредитации.

 1. Като обществени оператори и във връзка с ангажиментите им по отразяване на работата на парламента по чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Българска национална телевизия и Българско национално радио имат право да заявят допълнителни пропуски.
 2. (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-163/01.09.2020 г.) Акредитационните пропуски дават право на достъп до сградите на Народното събрание по време на провеждането на:
 • пленарните заседания на Народното събрание;
 • заседанията на парламентарните комисии;
 • обявени срещи на ръководството на Народното събрание, на парламентарните групи, на парламентарните комисии, както и на народни представители;
 • обявени от Дирекция “Връзки с обществеността” на Народното събрание посещения на гостуващи делегации, пресконференции и други прояви, които имат публичен характер;
 • заседанията на парламентарните групи, в случаите, когато техните ръководства са изразили съгласие пред Дирекция “Връзки с обществеността”.

ІІІ. Временен достъп 

Достъп до заседанията на парламентарните комисии  

 1. (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-163/01.09.2020 г.) Журналистите, които отразяват работата на парламентарните комисии и нямат постоянна акредитация, имат право на достъп до сградите на Народното събрание по време на заседанията на съответните комисии. За целта журналистите изпращат попълнен и подписан формуляр – Приложение № 2 към Правилата, на e-mail: press@parliament.bg като посочват трите си имена, медията, за която работят, длъжността си, телефон за връзка, както и деня, часа и мястото на обявеното заседание на парламентарна комисия. Формулярът трябва да бъде подписан от ръководителя на медията или дежурен за деня редактор.

Достъп на журналисти с еднократен пропуск

 1. Представители на СМК, които нямат постоянна акредитация за Народното събрание и желаят да отразят отделен аспект от работата на парламента по т. 12, могат да бъдат допускани до сградите на парламента с еднократен пропуск.
 2. (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-163/01.09.2020 г.) Всеки представител на СМК, който желае да получи еднократен пропуск, трябва да заяви това като изпрати до дирекция „Връзки с обществеността” формуляр, подписан от него и от ръководителя на медията или дежурен за деня редактор. Формулярът може да бъде изтеглен от интернет сайта на Народното събрание (рубриката „Пресцентър“/“Акредитация за представителите на медиите“).
 3. Достъпът на кореспондентите (постоянен или временен) на чуждестранни медии в България се осъществява по реда на тези правила, като се изисква и копие на акредитационна карта, издадена от Министерството на външните работи на Република България.

IV. Правила за работа на представителите на средствата за масова комуникация в Народното събрание при отразяването на неговата дейност 

Пресклуб и пресгалерии  

 1. (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-163/01.09.2020 г.) Журналистите осъществяват своята дейност в следните обособени зони на територията на Народното събрание:
 • Пресклуба на Народното събрание (етаж 2, западно крило на сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание” № 2);
 • пресгалерията (обособена в западния кулоар на сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание”№ 2) и
 • галерия „Балкони“ в сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание” № 2;
 • пресгалерията (обособена в партерен етаж в непосредствена близост до вход от бул. „Цар Освободител“ („Знеполе“) на сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І“ №1.

В тези обособени зони журналистите имат възможност да наблюдават заседанията на телевизионен екран, имат достъп до информация по компютърен път, абонамент за информационни материали, средства за комуникация. Дирекция “Връзки с обществеността” предоставя на представителите на СМК информация за Народното събрание, за законодателния процес и за дейността на народните представители. Интервюта, изявления, анкети

 1. (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-163/01.09.2020 г.) Интервюта и анкети се осъществяват:
 • В Пресклуба на Народното събрание (етаж 2, западно крило на сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание” № 2);
 • В пресгалерията (обособена в западния кулоар на сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание” № 2);
 • На територията на галерия „Балкони“ в сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание” № 2;
 • пресгалерията (обособена в партерен етаж в непосредствена близост до вход от бул. „Цар Освободител“ („Знеполе“) на сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І“ №1.
 1. (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-163/01.09.2020 г.) Изявления се осъществяват:
 • На трибуната за изявления в Южното фоайе в сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание” № 2;
 • На трибуната за изявления в Източния кулоар в сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание”№ 2;
 • В пресгалерията (обособена в западния кулоар на сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание” № 2);
 • В Пресклуба на Народното събрание (етаж 2, западно крило на сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание” № 2);
 • В пресгалерията (обособена в партерен етаж в непосредствена близост до вход от бул. „Цар Освободител“ („Знеполе“) и фоайето пред нея;
 • В конферентната зала (под пленарната зала в сградата на пл. „Княз Александър І“ №1);
 • В зоната за преки излъчвания в прилежащото фоайе на пленарна зала в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І“ №1.

Видеозаснемане и фотографиране 

 1. (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-163/01.09.2020 г.) Заснемането с телевизионни камери и фотоапарати се осъществява само:
 • В галериите за журналисти, разположени в дъното на пленарната зала;
 • В пресгалерията (обособена в партерен етаж в непосредствена близост до вход от бул. „Цар Освободител“ („Знеполе“) и фоайето пред нея;
 • В конферентната зала (под пленарната зала в сградата на пл. „Княз Александър І“ №1);
 • В зоната за преки излъчвания в прилежащото фоайе на пленарна зала в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І“ №1;
 • Пред трибуната за изявления в Южното фоайе в сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание” № 2;
 • Пред трибуната за изявления в Източния кулоар в сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание” № 2;
 • В пресгалерията (обособена в западния кулоар на сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание” № 2);
 • В Северното фоайе в сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание”№ 2;
 • В галерия „Балкони“ в сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание” № 2;
 • По време на заседания на комисии – в съответните зали;
 • При други официални събития и публични прояви в сградите на Народното събрание – на местата, където те се провеждат.
 1. (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-163/01.09.2020 г.) Не се допуска заснемане с телевизионни камери и фотоапарати и осъществяване на аудиозаписи в кулоарите около пленарните зали в двете сгради на Народното събрание, в Клуба на народния представител, в обектите на „Хранителен комплекс“ в двете сгради.
 2. (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-163/01.09.2020 г.) За заснемане с телевизионни камери и фотоапарати от други места в пленарната зала и в сградите на Народното събрание журналистите получават разрешение от дирекция “Връзки с обществеността” на Народното събрание.
 3. По време на престоя си в Народното събрание представителите на СМК следва да бъдат облечени по начин, който отговаря на авторитета на институцията и съответства на общоприетия делови вид.

24.При нарушения на тези Правила Народното събрание предсрочно прекратява акредитацията на съответния представител на СМК.

 1. (отменена със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-163/01.09.2020 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Тези правила се издават на основание чл. 10, ал. 4 от Правилата за вътрешния ред на Народното събрание на Република България.
 • 2. За неурeдените с настоящите правила въпроси председателят на Народното събрание или главният секретаp издават съответните вътрешни актове.
 • 3. Изпълнението на настоящите правила се възлага на директора на дирекция „Връзки с обществеността“, а контролът по изпълнението на настоящите правила се възлага на главния секретар.

 Приложение № 1
 Приложение № 2

Можете да споделите: