Общественото обсъждане на регламента за електронния подпис е до 2 октомври

На 24 юли Европейската Комисия започна обществени консултации относно  eIDAS

На 24 юли Европейската Комисия обяви, че започва обществена консултация относно преразглеждането на правилата за електронна идентификация и доверителни услуги за електронни транзакции на вътрешния пазар, Регламентът за eIDAS.

Комисарят по въпросите на конкуренцията  Маргрете Вестагер е цитирана да заявява, че тези правила улесняват достъпа на гражданите до обществени услуги чрез електронна идентификация, като електронни подписи. Преразглеждането има за цел да подобри неговата ефективност, да разшири ползите от него върху частния сектор и да насърчи надеждни цифрови идентичности за всички европейци и да създаде сигурна и оперативно съвместима европейска цифрова идентичност, която дава контрол на гражданите.

Комисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон добавя, че  активността на гражданите и бизнеса се увеличава по време на пандемията, преразглеждането на тези правила ще отговори на нарастващата им нужда от прост, надежден и сигурен начин да се идентифицират онлайн. Подобряването на тези правила също ще осигури рамката за предлагане на конкурентни, удобни и надеждни услуги за цифрова идентичност.

Оценката ще вземе предвид най-новите технологични и политически разработки, като например засилената зависимост от правенето на бизнес онлайн.

Общественото допитване е до 2 октомври 2020 г., като целта му е да се съберат мнения от широк кръг заинтересовани страни и граждани, за да се оцени съществуващият регламент. Успоредно с това ще се провеждат целеви консултации с избрани групи заинтересовани страни. Те ще събират данни и доказателства за въздействието на конкретни елементи от възможното преразглеждане.

Документът, регламент eIDAS , Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, напълно в сила от 2018 г., създава правна рамка за трансгранично електронна идентификация, удостоверяване и сертифициране в рамките на ЕС.

От февруари гражданите на ЕС и компаниите в осем държави-членки на ЕС могат да използват своя национален eID в целия ЕС, а от следващата година 55% от населението на ЕС ще бъде обхванато, пише в съобщението на ЕК.

Целта на това обществено допитване е да се съберат отзиви относно бариерите пред развитието на електронни идентификации и доверителни услуги в Европа и за въздействието на възможностите за предоставяне на цифрова идентичност на ЕС. Той е насочен към широката общественост (напр. граждани и крайни потребители, включително по-възрастни хора и лица с увреждания), както и към компании, пряко засегнати от Регламента за eIDAS (напр. доставчици на доверителни услуги, доставчици на идентичност), компетентни органи в държавите-членки, международни организации и заинтересовани страни по рамката eIDAS.

Можете да споделите: