НАП от днес поема функциите на Държавната комисия по хазарта

Хубаво беше приходната администрация да отрази това и в политиката си за защита на личните данни

От 8 август 2020 г. надзорът на хазарта ще се осъществява от Националната агенция за приходите (НАП), пише в сайта на приходната администрация. Краткото съобщение по темата обявява и съществуването на нова рубрика Хазарт.

Грозната интернет страница на Държавната комисия по хазарта продължава да съществува.

 

 

Още има линк към страницата и от сайта на Министерството на финансите.

 

 

Никъде не намирам информация как новата ситуация ще се отрази на защитата на личните данни. Депутатите, естествено, не са включили текст за това в новия Закон за хазарта. Не се знае какво става например с купищата данни в сайта на ДКХ. Политиказа на защита на личните данни на НАП, която е в сайта на ведомството, е с дата от 2018 година.

Ето какво е известно с днешна дата:

„Лицензирането на операторите на хазартни игри, обслужването, контролът и събирането на публичните вземания по Закона за хазарта преминават от закритата Държавна комисия по хазарта към приходната администрация, като лицензите на хазартните оператори, издадени до влизането в сила на измененията на Закона за хазарта, запазват своята валидност.

До 15 август всички организатори на хазартни игри, които не са подали своите декларации и данни за периоди на отчитане преди влизането в сила на измененията на Закона за хазарта, следва да ги подадат в Националната агенция за приходитe по електронен път на имейл nap@nra.bg, подписани с електронен подпис. Неплатените за предходни периоди задължения, както и дължимите такси по Закона за хазарта също се внасят в НАП, напомнят от приходната агенция.

Информация за лицензирането, декларирането и плащането е публикувана на официалната интернет страница на НАП в специализираната рубрика „Хазарт“.

„Ще използваме опита на НАП в електронните услуги, управлението на бизнес процеси и експертния потенциал на екипа, за да усъвършенстваме процесите в хазарта. Независимо от кратките срокове от приемането на закона, вярвам, че ще се справим с поемането на новите функции от страна на НАП“ каза по повод новите отговорности на приходната агенция изпълнителният директор Галя Димитрова.“

В рубриката Хазарт е публикувана следната информация:

„На основание приетите от Народното събрание промени със Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта, считано от 8 август 2020 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) се закрива (§81, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗХ).

Във връзка с администриране на процесите и дейностите по лицензиране, обслужване, контрол и събиране на публичните вземания по Закона за хазарта при преминаване на функциите на закритата ДКХ към НАП, считано от 8 август 2020 г. следва да се има предвид следното:

  1. Пълномощията на председателя и членовете на ДКХ се прекратяват (§83, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗХ). Държавният надзор в областта на хазарта и свързаните с хазарт дейности се осъществява от изпълнителния директор на НАП, който може да възложи своите правомощия на оправомощен от него заместник изпълнителен директор на Агенцията.
  2. До създаването на регистрите по чл. 20 от ЗХ се поддържат регистрите, създадени от ДКХ по досегашния ред. Новите регистри по чл. 20 се създават от НАП в 6-месечен срок от влизането в сила на закона (§81, ал. 6).
  3. Образуваните и неприключени до влизането в сила на този закон пред Държавната комисия по хазарта административни и административно наказателни производства се довършват от Националната агенция за приходите (§85, ал. 1)
  4. Във връзка с производства по издаване на лиценз е необходимо да имате предвид следното:

4.1. Образуваните и неприключени до влизането в сила на закона производства по искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, утвърждаване на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралният софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролният локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната, се довършват при досегашните изисквания в 6-месечен срок от влизането в сила на закона, освен ако този срок е по-кратък от срока, предвиден в закона за произнасяне (§ 86, ал. 1).

На основание § 85, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗХ, когато съдът върне преписката за произнасяне от НАП, срокът за произнасяне е 6-месечен от влизането в сила на ЗИДЗХ, освен ако този срок е по-кратък от срока, указан в решението или в закон.

4.2. По искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, утвърждаване на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралният софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролният локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната, подадени след влизането в сила на закона, компетентният орган се произнася в 6-месечен срок от влизането му в сила, освен ако този срок е по-кратък от срока, предвиден в закона за произнасяне (§ 86, ал. 2).

4.3. Издадените до влизането в сила на закона лицензи запазват своята валидност (§87, ал. 1). Съгласно § 87, ал. 2 срокът на действие на издадените лицензи, за които са образувани производства по § 86, ал. 1 и 2, се удължава до изтичането на срока за произнасяне или до произнасянето на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, ако настъпи по-рано.

  1. Неподадените декларации, дължимите, но неплатени задължения и неподадените данни за периоди на отчитане, преди влизането в сила на този закон, се подават и плащат в Националната агенция за приходите (§ 90).
  2. На основание § 100 издадените подзаконови нормативни актове до влизането в сила на закона се прилагат до изменението, съответно издаването на новите актове, доколкото не му противоречат.“
Можете да споделите: