Отговори на често задавани въпроси относно решение на CJEU C-311/18 (Schrems II)

Европейският комитет за защита на данните публикува някои възможни резултати от делото

След решението на Съда на Европейския съюз по дело C-311/18 – EDPB отговори на често задавани въпроси относно него.

Приетият документ „Често задавани въпроси“ дава първоначално разяснение и предварителни указания на заинтересованите страни относно използването на правни инструменти за трансфер на лични данни към трети страни, включително САЩ Този документ ще бъде разработен и допълнен, заедно с допълнителни насоки, тъй като EDPB продължава да разглежда и оценява решението на Съда.

Единият от въпросите, на които е даден отговор, е 8) Мога ли да разчитам на едно от дерогациите на член 49 GDPR за прехвърляне на данни в САЩ?

Все още е възможно да се прехвърлят данни от ЕИП в САЩ въз основа на дерогации, предвидени през Член 49 GDPR при условие че се прилагат условията, посочени в него., пише в отговора на EDPB като се позовава на своето насоки за тази разпоредба.

Член 49

Дерогации в особени случаи

  1. При липса на решение относно адекватното ниво на защита съгласно член 45, параграф 3 или на подходящи гаранции съгласно член 46, включително задължителни фирмени правила, предаване или съвкупност от предавания на лични данни на трета държава или международна организация се извършва само при едно от следните условия:

a) субектът на данните изрично е дал съгласието си за предлаганото предаване на данни, след като е бил информиран за свързаните с предаването възможни рискове за субекта на данните поради липсата на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции;

 

По отношение на трансферите, необходими за изпълнение на договор между субекта на данните и администратора, трябва да се има предвид, че личните данни могат да се прехвърлят само когато трансферът е случаен.

Във връзка с трансфери, необходими по важни причини от обществен интерес EDPB припомня, че основното изискване за ЕС приложимостта на тази дерогация е установяването на важен обществен интерес,и че въпреки че тази дерогация не се ограничава до прехвърлянето на данни, които са „случайни“, това не означава, че дерогацията важи за прехвърлянето на данни от важния обществен интерес в голям мащаб и системно.

 

б) предаването е необходимо за изпълнението на договор между субекта на данните и администратора или за изпълнението на преддоговорни мерки, взети по искане на субекта на данните;

в) предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между администратора и друго физическо или юридическо лице;

г) предаването е необходимо поради важни причини от обществен интерес;

д) предаването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

е) предаването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на други лица, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;

ж) предаването се извършва от регистър, която съгласно правото на Съюза или правото на държавите членки е предназначена да предоставя информация на обществеността и е достъпна за справка от обществеността по принцип или от всяко лице, което може да докаже, че има законен интерес за това, но само доколкото условията за справка, установени в правото на Съюза или правото на държавите членки, са изпълнени в конкретния случай.

Когато предаването не може да се основава на разпоредба на членове 45 или 46, включително разпоредби относно задължителни фирмени правила, и не е приложима нито една от дерогациите в особени случаи, посочени в първата алинея на настоящия параграф, предаването на данни на трета държава или международна организация може да се извършва само ако предаването не е повторяемо, засяга само ограничен брой субекти на данни, необходимо е за целите на неоспоримите законни интереси, преследвани от администратора, над които не стоят интересите или правата и свободите на субекта на данни и администраторът е оценил всички обстоятелства, свързани с предаването на данните, и въз основа на тази оценка е предоставил подходящи гаранции във връзка със защитата на личните данни. Администраторът уведомява надзорния орган за предаването на данни. В допълнение към предоставянето на информацията, посочена в членове 13 и 14, администраторът информира субекта на данни за предаването, както и за преследваните неоспоримите законни интереси.

  1. Предаването съгласно параграф 1, първа алинея, буква ж) не трябва да включва всички лични данни или всички категории лични данни, съдържащи се в регистъра. Когато регистърът е предназначен за справка от лица, които имат законен интерес, предаването се извършва единствено по искане на тези лица или ако те са получателите.
  2. Параграф 1, първа алинея, букви а), б) и в) и параграф 1, втора алинея не се прилагат за дейности, извършвани от публичните органи при упражняването на техните публични правомощия.
  3. Общественият интерес, посочен в параграф 1, първа алинея, буква г) се признава в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора.
  4. При липсата на решение относно адекватното ниво на защита, правото на Съюза или правото на държава членка може, по важни причини от обществен интерес, изрично да определи ограничения за предаването на специални категории данни на трета държава или международна организация. Държавите членки съобщават тези разпоредби на Комисията.
  5. Администраторът или обработващият лични данни документира оценката, както и подходящите гаранции по параграф 1, втора алинея от настоящия член в регистрите, посочени в член 30.

Документът с често задавани въпроси относно решението CJEU C-311/18 можете да намерите тук.

Съображения 111, 112, 113 и 114 също дават информация за прилагането на дерогациите

Можете да споделите: