Публикуваха насоките за критериите да поискаме да бъдем забравени от търсачките

След обществено обсъждане Европейският комитет за защита на данните публикува първата част от документа

Одобрените насоки бяха публикувани на сайта на ЕКЗД след обществено обсъждане. „Критериите за правото да бъдем забравени от търсачките в съответствие с GDPR” дават тълкуване на чл. 17 от Регламента по отношение на основанията и изключенията относно исканията за изтриване на препратки, водещи към доставчици на информация за търсещите машини.

Насоките се оснавават на „конкретната ситуация“ на субекта на данните, която е в основата на искането за заличаване (например, резултатът от търсенето създава вреда за субекта на данните при кандидатстване за работа или подкопава неговата или нейната репутация в личния живот) и ще бъде взета предвид при осъществяване на баланса между личните права и правото на информация, в допълнение към класическите критерии за изтриване на искания, като например излизане от обществения живот; информация, която не е свързана с професионалния живот, а засяга лична информация; реч на омраза, клевета или други подобни; данните изглеждат като проверен факт, но всъщност са неточни; данните се отнасят до сравнително леко престъпление, което се е случило преди много време и причинява предразсъдъци на субекта на данните.

Тези критерии следва да са придружени с доказателства за убедителни законни основания за искането.

Насоките обясняват и правото да се иска заличаване, когато личните данни са били незаконно обработени.

Декември миналата година попитах Ще останат ли 13 критериите за правото да бъдем забравени от търсачките в съответствие с GDPR?

Ето и самия член 17:

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

1.Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

б) субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а), и няма друго правно основание за обработването;

в) субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2;

г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1.

2.Когато администраторът е направил личните данни обществено достояние и е задължен съгласно параграф 1 да изтрие личните данни, той, като отчита наличната технология и разходите по изпълнението, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.

3.Параграфи 1 и 2 не се прилагат, доколкото обработването е необходимо:

a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

в) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3;

г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, доколкото съществува вероятност правото, установено в параграф 1, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или

д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Можете да споделите: