Преразглеждането на директивата за NIS започна

Обществената консултация е до полунощ брюкселско време на 13 август 2020 г.

Европейската Комисия започна преразглеждането на директивата за NIS, което ще приключи тази година. В зависимост от резултатите от оценката на функционирането на директивата за NIS, започналата обществена консултация и оценка на въздействието, Комисията може да предложи мерки, насочени към повишаване на нивото на киберсигурност в рамките на Съюза.

Процесът започна с доклад, който оценява съгласуваността на подходите на държавите-членки в идентификация на операторите на основни услуги (доклад на OES). Освен това, с оглед на задължението си по член 23, параграф 2 да докладва за функционирането на директивата, от юни 2019 г. Комисията извършва „посещения на страни от NIS“ в държавите-членки.  Проведени са и дискусии с компетентните органи на държавите-членки в групата за сътрудничество на NIS и нейните работни потоци.

До момента Комисията е на мнение, че директивата за NIS допринася до голяма степен за подобряването на възможностите за киберсигурност в държавите-членки и нивото на защита на мрежовите и информационните системи в целия Съюз.

Станаха очевидни редица проблеми, свързани с прилагането на директивата, пише в оценката на въздействието.

Държавите-членки избраха много различни подходи при прилагането на директивата поради минималното ниво на хармонизация и процеса на идентификация, приложим за операторите на основни услуги, което оставя широка свобода на преценка на държавите-членки. Това доведе до значителни несъответствия и фрагментиране в регулаторния пейзаж, което може да подкопае равнопоставеността на някои оператори и води до по-нататъшна фрагментация на единния пазар. В резултат на това някои сектори и участници с критични обществени и икономически дейности, които са толкова уязвими за кибер инциденти и рискове, както операторите, обхванати от Директива, са оставени извън нейния обхват. Операторите, предоставящи основни услуги в различни държави-членки, трябва да се съобразят с различията в регулаторните режими за сигурност и докладване на инциденти, което създава допълнителна тежест за тези образувания. …

В допълнение, бързата цифрова трансформация на нашето общество разшири пейзажа на заплахите и носи нови предизвикателства, които изискват адаптирани и иновативни отговори. Кризата COVID 19 и произтичащият от нея растеж на търсенето на интернет базирани решения подчерта още повече необходимостта от съвременни технологии за кибер защита. За тази цел ще бъде подобрен обменът на информация между заинтересованите страни като предпоставка за ефективно противодействие на кибер заплахите.

Можете да споделите: