Депутатите приеха процедурата за избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Изслушването на кандидатите от парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

Комисията за защита на личните данни съобщи, че депутатите са приели „процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидати за председател и членове на КЗЛД, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избор от Народното събрание.

Предложението за кандидати за председател и членове на Комисията за защита на личните данни се внася в писмена форма от Министерски съвет, а изборът се прави от Народното събрание. При гласуването за избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

Според Закона за защита на личните данни КЗЛД е колегиален орган и се състои от председател и четирима членове. Те се избират от Народното събрание за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани за още един мандат.

Решението беше взето със 114 гласа „за”, без „против” и въздържали се.“

Според правилата всеки кандидат по време на заседанието на комисията ще се представя от председателя й – до две минути на кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

Всеки от кандидатите ще представи до 7 минути своята концепция за дейността на Комисията за защита на личните данни в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред провежда разисквания по направените предложения. Народните представители ще имат до 2 минути, за да поставят поотделно своите въпроси към всеки от кандидатите. След изчерпване на зададените въпроси към всеки кандидат от всички народни представители той отговаря до 5 минути. Също толкова ще е времето за отговор на въпроси от юридически лица с нестопанска цел, професионални организации и средства за масово осведомяване.

Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган.

От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който ще се публикува, а Комисията на основание чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ще изготви доклад от изслушването на кандидатите. Към доклада ще приложи проект на решение за избор на всеки от кандидатите за председател и членове на Комисията за защита на личните данни.

Можете да споделите: