44-то Народно събрание прие Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2019 г.

www.duncheva.bg  е блогът, включен в отчета на ведомството

На 11.06.2020 г. Народното събрание прие Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2019 г., съобщи ведомството на сайта си.

Отчетът е депозиран в Народното събрание на 31.03.2020 г. съгласно чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните данни. На 03.06.2020 г. е приет на редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, на което председателят на КЗЛД Венцислав Караджов подчертава, че 2019-а година се характеризира с три значими предизвикателства пред Комисията за защита на личните данни, с които тя успешно се е справила – първо, актуализиране на законовата и подзаконовата правна рамка в областта на защита на личните данни в Република България, на второ място, промяна във фокуса на контролната дейност и на трето място, продължаването на практическото прилагане на новата правна рамка в областта на защита на личните данни.

Годишният отчет на КЗЛД е публикуван на институционалния  сайт   –  ТУК.

Последния месец публикувах почти целия отчет, тъй като в него се съдържят няколко поучителни констатации – оценката на Европейската Комисия за българския Закон за защита на личните данни, Статистика и анализ на исканията за достъп до трафични данни.

Остана незабелязана новината от отчета, че КЗЛД е била засегнат надзорен орган по общо четири случая, тъй като е възникнало обосновано предположение, че могат да бъдат засегнати правата на български граждани.

Становища по проекти на кодекси за поведение – статистика и анализ, също присъстват в отчета. Както и сравнителен анализ на исканията за становища до КЗЛД, както и  най-интересните становища на надзорния орган. Отделен текст в отчета е посветен на  практиката на КЗЛД по отношение на видеонаблюдението.

Но всички полезни текстове в отчета бледнеят на фона на решението Комисията за защита на личните данни да включи www.duncheva.bg в годишния си отчет

Отговорите на различни въпроси от медиите и обществото могат да се четат всекидневно и в електронните сайтове на медиите от новото поколение .. Duncheva.bg; …и т.н., пише в документа

 

 

 

Можете да споделите: