Националната агенция за приходите публикува Политиката си за видеонаблюдение

Документът описва и мерките, предприемани от ведомството, за защита на личните данни и на неприкосновеността на личния живот на служителите, клиентите и посетителите на сградите му

Публикуваната Политика за видеонаблюдение описва правилата на Националната агенция за приходите по отношение на видеонаблюдението, целите на извършващото се видеонаблюдение, както и мерките, предприемани от Агенцията, за защита на личните данни и на неприкосновеността на личния живот на служителите, клиентите и посетителите на НАП. Елементите на политиката са приложими за всички структури на НАП с функциониращи системи за видеонаблюдение.

Цел на видеонаблюдението осъществявано в административните сгради на НАП

Националната агенция за приходите използва системи за видеонаблюдение в определени зони на административните сгради, за целите на физическата сигурност и контрола на достъпа. Системите за видеонаблюдение спомагат за контролирането на физическия достъп до сградите и за гарантиране на сигурността и безопасността на сградите, на служителите и посетителите, както и на информационната инфраструктура и материалните активи разположени и съхранявани в помещенията.

Системите за видеонаблюдение спомагат за предотвратяване и при необходимост за разследване на инциденти, свързани с безопасността и физическата сигурност, евентуални заплахи или неразрешен физически достъп, включително неразрешен достъп до по-строго контролираните зони и информационна инфраструктура.

Въз основа на извършения анализ на риска в контекста на сигурността, е констатирано, че видеонаблюдението спомага и за предотвратяване, разкриване и разследване на кражби на оборудване и/или активи, собственост на Агенцията, контрол на достъпа на служители и посетители, както и за предотвратяване на заплахи за сигурността и безопасността в и около сградите.

Съответствие с приложимата нормативна уредба  за защита на личните данни

Чрез видеонаблюдението се обработват лични данни и при тази дейност НАП прилага изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година ) и на Закона за защита на личните данни.

В резултат на направени оценки на законния интерес и на риска при използването на видео системи в НАП е констатирано, че използването на видеонаблюдение e необходимо за целите на безопасността и сигурността на служителите, ръководството, посетителите, информационната инфраструктура и имуществото на Агенцията.

Ограничаване на целите на видеонаблюдението

Системите за видеонаблюдение се използват с охранителна цел и за никакви други цели, различни от определените в т. 1. Те не се използват за наблюдение на работата на служителите, на тяхното присъствие или поведение. Не се използват като средство за разследване на цели, различни от горепосочените случаи или за дисциплинарни производства, освен ако става въпрос за инцидент, свързан с физическата сигурност и безопасност или за престъпно деяние.

Видеозаписите се предоставят само след оценка на необходимостта и писмено искане, при спазване на нормативните основания и установения ред за предоставяне, въз основа на утвърдените вътрешни правила на НАП

Наблюдавани зони и спецификация на системите за видеонаблюдение

Системите за видеонаблюдение са конвенционални системи. Камерите функционират и се използват 24 часа в денонощието. Качеството на изображението позволява идентифицирането на лицата, намиращи се в обхвата на камерата, като има възможност за видеозапис, но без записване на звук. Регистрира се всяко движение, уловено от камерите в зоните под наблюдение, часа, датата и местонахождението.

Местонахождението на камерите, зоните и ъгълът на наблюдение са основани на предварителен анализ и оценка на въздействието на защитата на данните, като се гарантира, че камерите са разположени на най-важните точки в определените зони за сигурност в сградите, както и извън сградите. Наблюдението извън територията на сградите е сведено до минимум.

Камерите се инсталират с цел наблюдение на входовете и изходите на сградите (главни входове, аварийни/евакуационни изходи, както и вход/изход към паркинги), като същите се използват за наблюдение на някои важни стълбища или контактни точки и в близост до някои зони, които изискват допълнителна охрана, като например места, където се съхраняват парични средства, чувствителни заседателни зали и зони с ограничен достъп.

Не се извършва наблюдение в зони, които са свързани със завишени очаквания за неприкосновеност на личния живот – санитарните помещения.

Във всички сгради с функциониращи системи за видеонаблюдение са поставени информационни табели за извършващо се видеонаблюдение.

Права на достъп до информацията от системите за видеонаблюдение и мерки за защита

Правата на достъп до информацията от видеонаблюдението в реално време и видеозаписите, както и копирането, изтриването, съхранението, предоставянето на видеозаписи са определени със заповед на изпълнителния директор на НАП, при съобразяване с нормативните изисквания за поверителност и са строго контролирани.

Изпълнителите по договорите за осъществяване на охранителна дейност и техническа поддръжка на системите за видеонаблюдение в сградите, подписват декларации за поверителност във връзка с обработването на лични данни при осъществяваното видеонаблюдение.

Сървърите, на които се съхраняват записите, се намират в обезопасени и защитени помещения с ограничен и контролиран физически достъп.

Правата на достъп за потребителите се предоставят единствено за ресурсите, които са абсолютно необходими за изпълнение на задълженията им.

Единствено системните администратори, определени със заповед на изпълнителния директор на НАП, могат да предоставят, променят или отнемат правата на достъп на служителите, в съответствие със заповед на изпълнителния директор на НАП. Всяко предоставяне, промяна или отнемане на права за достъп се извършва съобразно определени строги критерии.

Срок на съхранение на данните от видеозаписите

Записите от видеонаблюдението се запазват за срок от 30 дни. След изтичане на този срок изображенията се заличават в същата последователност, в която са записани в системата /автоматично/.

При инцидент, свързан със сигурността, съответният запис може да бъде запазен за по-дълъг срок, колкото е необходимо за по-нататъшното разследване на инцидента. Съхранението е регламентирано и необходимостта от него се преразглежда периодично. След отпадане на необходимостта от съхранение, видеозаписът се унищожава по изрично установен ред.

Информация за обществеността

Националната агенция за приходите прилага  мерки за информираност, които обхващат следното:

  • Информационни табели за използването на видеонаблюдение, които са поставени на всеки от входовете на сградите на НАП, в които функционират системи за видеонаблюдение.
  • Прозрачност: настоящата Политиката за видеонаблюдение е обществено достъпна и се публикува на официалната интернет страница на НАП: www.nap.bg.

Права на субектите на лични данни

Субектите, чиито лични данни са обработени чрез видеонаблюдение имат следните права, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година , а именно:

  • Право на информация;
  • Право на достъп до личните данни, които се отнасят до тях /право на копие/;
  • Право на коригиране на личните данни;
  • Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/, при наличие на законови основания за това;
  • Право на възражение пред администратора спрямо обработването на личните данни, при наличие на законови основания за това;
  • Право за подаване на жалба до надзорния орган по защита на данните /Комисията за защита на личните данни/, когато считат, че правата им са нарушени.

Средства за информация и  защита на правата на субектите на лични данни

Всяка информация относно правата на субектите на данни, във връзка с обработването на техни лични данни чрез видеонаблюдение, субектите могат да получат като се обърнат към администратора на следните адреси за контакт: Национална агенция за приходите, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №52 или на е-mail: nap@nra.bg.

 

Можете да споделите: