Комисията за защита на личните данни въведе неприсъствените заседания

КЗЛД въведе нови противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19

Комисията за защита на личните данни съобщи вчера, че до отмяна на обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение се въвеждат нови противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19

В съобщението се казва следното:

„Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, председателят на КЗЛД издаде заповед, с която въвежда, считано от 01.04.2020 г. организация на работа в институцията, която да гарантира непрекъсваемост на административните услуги, взаимозаменяемост на служителите, спазване на физическа дистанция и предприемане на превантивни мерки във връзка с очакваното увеличаване на случаите на заболели от COVID 19.

Временно се преустановяват откритите заседания, за което ще бъдат уведомени страните по административните производства по жалби пред КЗЛД. Заседанията на КЗЛД ще се извършват при условията на чл. 12 от ПДКЗЛДНА, според който решение на комисията може да се вземе и неприсъствено, ако председателят и всички членове на комисията са съгласни с решението и го подпишат.

Административното обслужване на граждани и администратори (предимно под формата на консултации и искания за справки) следва да се извършва единствено по телефона за консултации и по електронен път. Възможностите за осъществяване на неприсъствен контакт с КЗЛД са публикувани ТУК.

Срокът за изпълнение на горните разпореждания е до отмяна на обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение.“

На 18 март КЗЛД напомни за възможността за подаване на жалби, сигнали и за получаване на информация от институцията чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление”

Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) дава възможности за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в сградата на съответната администрация. Държавна агенция „Електронно управление” поддържа и администрира системата за е-връчване, която замества класическия метод за препоръчана поща. Системата е създадена и работи в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014, чл.44, чл. 43, чл. 26, ал.2 и ал.4 от ЗЕУ. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.

Системата за сигурно електронно връчване е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации (в т.ч. общини), за лица, осъществяващи публични функции, и за организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът до нея се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (към настоящия момент с квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).

 

 

Можете да споделите: