Какво рапортува България пред EDPB

Европейският комитет по защита на данните публикува доклада по чл. 97 от  GDPR

Европейският комитет по защита на данните (EDPB) със съдействието на отделните надзорни органи отчетоха прилагането на GDPR, както се изисква от чл. 97 от регламента.

Къде стои България спрямо останалите европейски държави, можете да видите в доклада.

EDPB е на мнение, че прилагането на GDPR през първите 20 месеца е успешно. Комитетът отбелязва необходимостта от достатъчни ресурси за надзорните органи.

Член 97

Доклади на Комисията

1.До 25 май 2020 г. и на всеки четири години след това, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно оценката и прегледа на настоящия регламент. Докладите са публични.

2.В контекста на оценките и прегледите, посочени в параграф 1, Комисията разглежда по-специално прилагането и функционирането на:

  1. a) глава V относно предаването на лични данни на трети държави или международни организации, особено по отношение на решенията, приети съгласно член 45, параграф 3 от настоящия регламент, и решенията, приети въз основа на член 25, параграф 6 от Директива 95/46/ЕО;

б) глава VII относно сътрудничеството и съгласуваността.

3.За целите на параграф 1 Комисията може да поиска информация от държавите членки и от надзорните органи.

4.При извършването на оценките и прегледите по параграфи 1 и 2 Комисията взема предвид позициите и констатациите на Европейския парламент, на Съвета и на други компетентни органи или източници.

5.При необходимост Комисията представя подходящи предложения за изменение на настоящия регламент, като отчита по-специално развитието на информационните технологии и напредъка на информационното общество.

Можете да споделите: